ABD yeni stratejik ortak buldu

Ankara ile Ermeni soyk?r?m? tasar?s? ve Kuzey Irak?a y?nelik olas? operasyon nedeniyle s?k?nt?l? g?nler ge?iren ABD?nin, L?bnan ile ?stratejik ortakl?k? kuraca?? ??renildi.


Ankara ile Ermeni soyk?r?m? tasar?s? ve Kuzey Irak?a y?nelik olas? operasyon nedeniyle s?k?nt?l? g?nler ge?iren ABD?nin, L?bnan ile ?stratejik ortakl?k? kuraca?? ??renildi. L?bnanl? muhalif Es Sefir gazetesi, Beyrut?u ziyaret eden ABD Savunma Bakan? Yard?mc?s? Eric Edelman??n temaslar?na dayand?rd??? haberinde, ?ABD?nin, L?bnan ordusu ile stratejik ortakl?k planlad??? ve muhtemel hedeflerin ise ?lkedeki direni? g?c? Hizbullah ile b?lgede Suriye arac?l???yla askeri varl???n? geni?letmeye ?al??an Rusya oldu?unu? yazd?.
Es Sefir, ?Washington??n, L?bnan ile stratejik ortakl?k i?in anla?ma haz?rl???nda oldu?unu? ifade ederken, L?bnan h?k?meti ile Beyrut?taki ABD B?y?kel?ili?i ise haberi yalanlad?.
Bu yetkililer, ayr?nt? vermekten ka??n?rken, ABD?nin eski Ankara B?y?kel?isi Edelman??n, L?bnan??n ABD ve ?srail ile ili?kileri ve L?bnan ordusuna y?nelik yard?mlar konusundaki deme?leri, Es Sefir?in haberini do?rular nitelikte idi.
T?rkiye ile gerilimli g?nler ge?iren ABD?nin, b?lgede yeni ?s kurmak ?zere haz?rl?klar yapt??? ge?en g?nlerde yabanc? bas?nda yer alm??t?. ?ncirlik?e ?alternatif? olas? ?sler i?in Kuveyt, L?bnan ve baz? K?rfez ?lkelerinin ad? ge?mi?ti. Baz? kaynaklar, ABD?nin, L?bnan?da Suriye s?n?r?na yak?n bir b?lgede yeni bir hava ?ss? kuraca??n? da ileri s?rm??t?.
?Doktrin de?i?imi?
?nceki g?nk? say?s?nda, ABD yanl?s? Beyrut h?k?metini ?E?er h?k?met, L?bnan?daki Amerikan ?ss?ne ili?kin ger?ekleri a??klamazsa; gizli belgeleri if?a edece?iz? diye tehdit eden Es Sefir, ?ABD ile yap?lan anla?ma do?rultusunda Washigton, L?bnan ordusuna askeri, e?itim ve istihbarat deste?i verecek. Buna kar??l?k Beyrut da, ?lke topraklar?nda ?sler, radar istasyonlar? ve di?er tesisler kurulmas?na g?z yumacak? diye yazd?.
?srail medyas?nda da yer alan haberde, ABD?nin eski Ankara B?y?kel?isi Eric Edelman??n temaslar? s?ras?nda, L?bnan Ba?bakan? Fuad Sinyora?n?n yan? s?ra, L?bnan Genelkurmay Ba?kan? Michel S?leyman ile de bir araya geldi?ini belirten Es Sefir, ?ABD, L?bnan askeri doktrininin de de?i?mesini istiyor. Bu doktrin, Suriye?yi; ?dost ?lke?, ?srail?i; ?d??man? ve Hizbullah?? da; ??srail i?galine kar?? direni? g?c?? olarak nitelendiriyor? diye yazd?.
ABD, ?srail?in ge?en yazki i?gal giri?iminin Hizbullah taraf?ndan p?sk?rt?lmesinin ard?ndan Amerikanc? h?k?mete sadece 1 senede 270 milyon dolarl?k askeri yard?m yapt?. S?z konusu yard?m, Sinyora h?k?metinin, El Kaide ile ba?lant?l? Fetih El ?slam ?rg?t? ile ?m?cadelesi? bahanesiyle verildi.
?srail ile yak?nla?ma
Suriye y?netimine yak?nl???yla da bilinen Es Sefir haberinde, ?Son aylarda neden bu kadar ?ok Amerikal? yetkili, L?bnan?? ziyaret ediyor? diye sorarken, ?L?bnan?a verilen yard?mlar?n, Hizbullah?? m? hedef ald???? sorusu ?zerine Edelman ise, ?L?bnan ordusunu g??lendirmeliyiz. G??lendirmeliyiz ki, di?er silahl? g??lerin silahlar?n? b?rakmama bahaneleri olmas?n? dedi.
Es Sefir, Edelman??n, Ba?bakan Sinyora ve General S?leyman ile g?r??mesinde, ?askeri, g?venlik, strateji ve L?bnan ordusunun gelece?i konular?na yo?unla?t???n?? ifade ederken, ABD?li yetkili ise, L?bnan??n Beyaz Saray??n tepkisini ?eken askeri doktrinini de?i?tirmek konusunda ?serbest? oldu?unu da s?yledi ve ??srail ile L?bnan??n d??man olmas? i?in bir neden g?remiyorum. ?srail, iki kom?usundan biriyle bar?? anla?mas?na sahip. Bence ileri ki bir zamanda, L?bnan ile ?srail aras?nda da b?yle bir anla?ma olmamas? i?in neden kalmayacak? demeyi de ihmal etmedi.
L?bnanl? yetkililerle g?r??meleri s?ras?nda, Edelman??n L?bnan?a Amerikan yard?m?n?n art?r?laca?? s?z? verdi?ini de yazan Es Sefir, ?2007 senesi i?erisinde 50 milyon dolardan 270 milyon dolara ??kan askeri yard?m?n en az yar?m milyon dolara ??kmas? ?ng?r?l?yor? dedi. (DI? HABERLER)

Babacan??n Beyrut temaslar?

ABD, L?bnan ile ?stratejik ortakl?k? kurma planlar? yaparken, son g?nlerde g?zden d??en bir di?er ?stratejik orta??? T?rkiye?nin D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan da, Ortado?u turunun ikinci aya?? olan L?bnan??n ba?kenti Beyrut?u ziyaret etti. L?bnan D??i?leri Bakan? Fevzi Salluk, Ba?bakan Fuad Sinyora ve Meclis Ba?kan? Nebi Berrih ile bir araya gelen Babacan, a??klamalar?nda ?istikrar? vurgusu yapt?.
?L?bnan?daki istikrar, T?rkiye ve b?lge i?in ?ok ?nemli. L?bnan?daki sorunlar?n uzla?ma ve diyalogla ??z?lmesinden yanay?z. ?lkedeki politik sorunlar?n ??z?lmesi ?ok ?nemli? diyen Babacan, T?rkiye?nin L?bnan?daki BM g?c? UNIFIL?e Beyrut?un iste?i ?zerine ?bar??? ve ?istikrar?? getirmek ?zere kat?ld???n? savunurken, Sinyora ile yapt??? g?r??mede b?lgesel sorunlar, Irak ve Filistin konular?nda g?r?? al??veri?inde bulunduklar?n? da s?yledi.
L?bnan?daki T?rk birliklerini de ziyaret eden Babacan, L?bnan Meclis Ba?kan? ve muhalefet liderlerinden Nebih Berri ile g?r??mesinin ard?ndansa, ?gelecek d?nemde L?bnan?da cumhurba?kanl??? se?imi oldu?unu ve bunun olumlu bi?imde sonu?lanmas?n? dilediklerini? belirtti. Ali Babacan daha sonra, L?bnan?da ?ld?r?len eski Ba?bakan Refik Hariri?nin o?lu ve meclisteki ?o?unlu?un lideri Said Hariri ile g?r??meye ge?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net