Olmert, Putin?den yapt?r?mlar i?in destek istedi

?srail Ba?bakan? Ehud Olmert, ?ran?dan birka? g?n ?nce d?nen Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin ile Moskova?da ?nceki g?n bir araya geldi. Ani ziyaretin, Putin?in Tahran?da Bat? bask?s? alt?nda olan ?ran?a ?kol kanat ...


?srail Ba?bakan? Ehud Olmert, ?ran?dan birka? g?n ?nce d?nen Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin ile Moskova?da ?nceki g?n bir araya geldi. Ani ziyaretin, Putin?in Tahran?da Bat? bask?s? alt?nda olan ?ran?a ?kol kanat germesi?nin ard?ndan gelmesi ise dikkat ?ekti.
?kili g?r??melerde Olmert?in, Putin?den ??ran?a y?nelik a??rla?t?r?lm?? yeni yapt?rmalara destek verin? s?z? almaya ?al??t??? ??renilirken, Putin ise ??ran??n n?kleer program?ndan ne kadar rahats?z oldu?unuzu biliyorum. Gelin size son Tahran ziyaretime dayanan g?zlemlerimi anlatay?m? ifadelerini kulland?.
Bu arada ?srail istihbarat?n?n gayriresmi internet sitesi DEBKA ise Olmert?in ziyaretinin, George W. Bush ba?kanl???ndaki ABD y?netimini ?rahats?z? etti?ini ileri s?rd?.
Putin ge?i?tirdi
Haaretz gazetesinin haberine g?re Moskova?da ?nceki g?n Rusya Devlet Ba?kan? Putin ile bir araya gelen ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert, g?r??melerde a??rl?kl? olarak ?ran konusuna de?indi. Uluslararas? arenada ve BM G?venlik Konseyi?nde ?in ile birlikte ?ran?a kar?? olas? yeni yapt?r?mlar? erteleyen Rusya?ya, ?Yeni yapt?r?mlara destek verin? bask?s?nda bulunan Olmert?in, ?Rusya?dan, ?ran?a silah satmamas?n? istedi?i? de ??renildi.
ABD rahats?z
?te yandan Olmert?in Moskova?daki memnuniyetine kar??n, bu ani ziyaret ABD?de tedirginlik yaratt?. ?srail istihbarat?n?n gayriresmi internet sitesi DEBKA, Washington?daki kaynaklara dayand?rd??? haberinde, ?Ba?kan Bush, Olmert?in, Putin ile ?ran konusunu g?r??mek ?zere Moskova?ya gitmesinden hi? memnun de?il? ifadelerini kulland?.
DEBKA haberinde, ?Olmert?in ziyaretinin, ge?en haftalarda Washington?da g?ndeme geldi?ini, savunma ve d??i?leri bakanl?klar?n?n ziyarete kar?? ??kt???n? ve hatta Bush?un onay vermedi?ini? belirtti. Site haberinde, ?ABD D??i?leri Bakan? Condoleeza Rice?e yak?n bir bakanl?k kaynak, Rice??n, Olmert?in Moskova ziyaretine onay vermedi?ini s?ylemi? ve ABD?li bakan?n itiraz?n? 17 Ekim?de Olmert ile yapt??? g?r??mede dillendirdi?ini de ifade etmi?ti. Rice?a g?re Olmert, ?ran konusunda ABD-Rus anla?mazl???na kar??mamal?yd?? dedi.
DEBKA ayr?ca, ?ABD?li yetkililer, ?E?er Olmert ?ran konusunda ba??na buyruk davranacak ve Putin ile ?al??acaksa; yard?m i?in bize gelmesin? diyor. ?srail istihbarat? da, ?Putin madem ?srail?in endi?eleri konusunda bu kadar anlay??l? da, o halde neden ?ran dini liderine Bu?ehr santralini tamamlama s?z? veriyor? g?r???nde? diye yazd?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net