?ngiliz adas?nda Amerikan i?kence ?ss?

Amerikan istihbarat servisi CIA?n?n, El Kaide ??phelilerini ?sorgulamak? amac?yla kurdu?u i?kence a??na ?ngiltere?yi de dahil etti?i ortaya ??kt?. ?ngiltere?de yay?nlanan ?The Guardian? gazetesinde yer alan haberde,...


Amerikan istihbarat servisi CIA?n?n, El Kaide ??phelilerini ?sorgulamak? amac?yla kurdu?u i?kence a??na ?ngiltere?yi de dahil etti?i ortaya ??kt?. ?ngiltere?de yay?nlanan ?The Guardian? gazetesinde yer alan haberde, ABD?nin b?y?k bir askeri ?ss?n?n de bulundu?u, Hint Okyanusu?ndaki ?ngiltere?ye ba?l? Diego Garcia adas?nda El Kaide ?zanl??lar?n?n sorguland??? gizli bir ?s bulundu?unu yazd?. Adada, ?Siyah B?lge? olarak bilinen bir yerde kurulmu? olan ?ss?n, ?ngiliz milletvekilleri taraf?ndan da soru?turulaca??n? belirten gazete, ?CIA?n?n sorgulama yapt???na ili?kin ??phe ?zerine ?ngiltere d??i?leri komitesi soru?turma ba?latt?? dedi.
ABD?nin K?ba topraklar?ndaki i?kence ?ss? Guantanamo?daki tutsaklara, hukuki yard?m yapmak ?zere olu?turulan ?Reprieve? ?rg?t?n?n avukatlar?, ABD?li ve ?ngiliz yetkilileri iddialar? ayd?nlatmaya ?a??r?rken, ?rg?t?n y?neticilerinden Clive Stafford Smith, ??ngiliz h?k?meti i?kence ve uzun g?zalt?lar gibi insan haklar? su?lar?nda sistemli bir ?ekilde i?birli?ine gidiyor. Kesinlikle tutsaklar bu adada tutuluyor. D?? i?leri komitesi, bu olay?n ?st?ne kesin bir ?ekilde giderse, sorunun temeline ula?abilir? dedi.
ABD?nin uluslararas? i?kence a?? ve seferleri ilk kez Amerikan Washington Post gazetesi taraf?ndan ortaya at?lm??t?. Haberin ard?ndan ba?ta Do?u Avrupa ?lkeleri olmak ?zere bir?ok ?lkede ABD?nin gizli i?kence h?cresi oldu?u ortaya ??km?? ve b?y?yen skandal?n ard?ndan ABD Ba?kan? George W. Bush, i?kence ?slerinin varl???n? kabul etmek zorunda kalm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net