BBC?de grev sesleri

?ngiliz yay?n kurulu?u BBC?nin ?al??anlar?n?n ba?l? oldu?u ?? sendika, yapt?klar? ortak a??klamayla BBC y?netiminden toplu i?ten ??karmalardan vazge?ilmesini istedi, aksi takdirde grev oylamas? ba?lat?laca??n? duyurdu.


?ngiliz yay?n kurulu?u BBC?nin ?al??anlar?n?n ba?l? oldu?u ?? sendika, yapt?klar? ortak a??klamayla BBC y?netiminden toplu i?ten ??karmalardan vazge?ilmesini istedi, aksi takdirde grev oylamas? ba?lat?laca??n? duyurdu.
BBC y?netimine bu konuda karar vermesi i?in s?re tan?yan Bectu, NJU ve Unite sendikalar?, ?y?netimin, 2 bin 500?e yak?n ?al??an? i?ten ??karma planlar?n?n kaliteli programc?l?ktan ?d?n verilmesi anlam?na gelece?ini? bildirdi.
NJU Genel Sekreteri Jeremy Dear, BBC y?neticilerinden bu plandan derhal vazge?ilmesini, m?zakere i?in y?ntem belirlenmesini istedi ve aksi takdirde, muhtemel grev eylemlerinin g?ze al?nmas? gerekti?ini belirtti.
Bu arada BBC?nin, i?ten ??kartmalarda ?srarl? davranmas? halinde daha ?ok haber dairesi, programlar ve b?lge b?rolar?ndan eleman ??karmay? d???nd??? ifade ediliyor.
Bu da BBC?nin daha az yeni yap?m ortaya koyup, daha ?ok program tekrar?na y?nelece?i ?eklinde yorumlan?yor.
BBC?deki i??i k?y?m?n?, BBC Genel M?d?r? Mark Thompson ?nceki g?n a??klam??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net