Fotoğraf: Evrensel

?ZG?RL?K YOLU

 • Bu ?lkede ve d?nyada, ?ran ile sava?a tutu?mak i?in enerji sarf eden g??ler mevcut.
  Evet do?ru; ?ran.


  Bu ?lkede ve d?nyada, ?ran ile sava?a tutu?mak i?in enerji sarf eden g??ler mevcut.
  Evet do?ru; ?ran.
  Bu g??lerin bir?o?u, megafonlu korku t?ccar? medya ile birlikte, ulusu Irak?a s?r?kleyen g??lerle ayn? g??ler.
  ?ran; zaman?m?z?n korkun? ?c?s?, en basite indirgenen medya sunumu ile ?k?t? adam? haline getiriliyor. Ve t?pk? Irak?ta oldu?u gibi medyan?n, liderleri ?eytanla?t?rmas?; yak?p y?kmak, sald?rmak, bombalamak ve bir ?lkeyi i?gal etmenin bahanesi haline getiriliyor.
  ?O, k?t? adam!?
  ?O ac?mas?z bir diktat?r!?
  Bu, size de tan?d?k gelmiyor mu?
  Ge?ti?imiz g?nlerde David Barsamian??n radyo program?na konuk olan ?nl? alim ve dilbilimci Noam Chomsky, medyan?n bizler ?zerindeki olumsuz etkine olduk?a g??l? bir ?rnek verdi. Chomsky, ?Almanya ?rne?ini alal?m. Weirmar Cumhuriyeti d?neminde Almanya, d?nyan?n en medeni ?lkesiydi. Bilim ve sanat dallar?nda lider konumdayd?. Birka? y?l i?inde ise a??k?a Anglo-Amerikan ticari propagandas?ndan al?nm?? olan kapsaml? bir propaganda sayesinde g?z? d?nm?? manyaklar?n ?lkesi haline geldi. Ve bu propaganda i?e yarad?. Almanlar? korkuttu. Kendilerini, Yahudilerden veya Bol?eviklerden koruduklar?n? sand?lar. Ve daha sonra ne oldu?unu biliyorsunuz.?
  Ve ac?mas?z, zalim diktat?rlerden bahsetmi?ken, ABD destekli ?ran ?ah?, gizli polis te?kilat? SAVAK??, d?nyay? kan ve ter?re bo?mak i?in kulland?. Ama ABD a??s?ndan olduk?a iyi biriydi.
  Peki, ABD Irak bata??nda hi?bir ?ey ??renemedi mi?
  ABD Senatosu ge?en g?nlerde, Irak??n par?alanmas?n? destekleyen bir tasar?ya onay verdi. Bunda ?eytani bir yan var; ABD, Irak?? bombalad?, i?gal etti, h?k?metini devirdi ve yerine, sevdi?i kuklalardan yeni bir h?k?met getirdi... Ve t?m bunlara ra?men, bug?n halen ba?ar?l? de?il. O halde neden ??e ay?rmas?n? Ve bu arg?man, bug?n sadece kuduz neo-conlar taraf?ndan de?il, ayn? zamanda ?liberal? denilen Demokratlar taraf?ndan da dillendiriliyor.
  Neden? ??nk? emperyalizm partiler ?st? ger?ek bir Amerikan projesi.
  Yeni hedef muhtemelen ?ran olabilir. ?ran??n bug?n b?lgedeki n?fuzunun, ABD?nin Irak?taki yak?n i?gali nedeniyle artt??? ger?e?ine ra?men... ?zetle ?ran, Irak??n d?????yle daha da g??lendi.
  ABD, korku ve cehaletle s?rd?r?len bir Ortado?u politikas?na sahip. Bu politika, tepkisel, duygusal ve inan?la devam ettiriliyor. Neden ile de?il. Bunlar, sava?? hakl? ??karan tehlikeli g??lerdir ve kendisini s?per g?? olarak g?ren ?lkenin liyakatsizli?idir. G??te s?per, ama muhakemede s?f?r.
  Mumia Abu-Jamal
  www.evrensel.net