Yolsuzluk operasyonu

Beyaz enerji operasyonu ba?ta olmak ?zeri bir ?ok kez yolsuzluklarla g?ndeme gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl????ndaki bir operasyon, Alaattin ?ak?c?-M?T-Yarg?tay soru?turmas?ndaki telefon dinlemelerine ait bir kay?tla ba?lant?l? olarak ba?lat?lm??t?.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl??? Maden ??leri Genel M?d?rl????nde ba?lat?lan yolsuzluk operasyonunda, 7?si b?rokrat 23?? i?adam? olmak ?zere toplam 30 ki?i i?in g?zalt? emri verildi. Sabah saatlerinde Ankara Emniyet M?d?rl??? taraf?ndan ba?lat?lan operasyonda g?zalt?na al?nanlar?n say?s?n?n artabilece?i bildirildi.
Bir s?re ?nce Enerji Bakanl????nda yolsuzluk iddialar?n?n g?ndeme gelmesi ?zerine Bakan Hilmi G?ler taraf?ndan g?revlendirilen Tefti? Kurulu inceleme ba?latm??t?. ?hale ve i?lemlerde yap?lan incelemede usuls?zl?kler belirlendi. Bu gerek?eyle baz? genel m?d?r yard?mc?lar?, daire ba?kanlar? ve ?ube m?d?rlerinin de bulundu?u baz? b?rokratlar g?revden al?nd?. Bunun ard?ndan Tefti? Kurulu taraf?ndan haz?rlanan dosya, d?n Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l????na iletildi.
Haz?rlanan dosyada isimleri bulunan 7 b?rokrat ve Enerji Bakanl??? ile i? yapan 23 i?adam?, bug?n sabah saatlerinden itibaren Ankara Emniyet M?d?rl??? Ka?ak??l?k ve Organize Su?larla M?cadele ?ubesi taraf?ndan Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l????n?n emriyle g?zalt?na al?nmaya ba?land?. Operasyona ili?kin bilgi veren emniyet yetkilileri, ?al??malar?n ba?ta BOTA? olmak ?zere Enerji Bakanl????na ba?l? di?er kurumlara da s??rayabilece?ini ifade etti.
BOTA??la ilgili
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl????ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, ?Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl????n?n bilgisi dahilinde ve deste?iyle, baz? kurulu?larda y?r?t?lmekte olan inceleme ve soru?turma ?al??malar?n?n yarg?ya intikal etti?i ve bir k?s?m personel hakk?nda gerekli tahkikat ba?lat?ld????? ifade edildi.
Operasyonun, BOTA??taki yolsuzluk iddialar? ?zerine ba?lat?lan soru?turma kapsam?nda y?r?t?ld??? bildirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl????nca bir s?re ?nce ba?lat?lan ve Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l????na intikal ettirilen soru?turma kapsam?nda g?zalt?na al?nanlar aras?nda, BOTA???n eski bir genel m?d?r yard?mc?s? ile halen g?revde bulunan baz? b?rokratlar, m?teahhit ve i?adamlar?n?n da yer ald??? kaydedildi.
Emekli olanlar izne ayr?lanlar...
Operasyonlar?n geni?lemesiyle, zararlar?yla g?ndeme gelen BOTA???n ?imdi de yolsuzluklar?yla g?ndemde kalmas? bekleniyor.
Bu arada bu geli?meler ?ncesi Maden ??leri Genel M?d?r? Hilmi ?zbeden, emeklili?ine 4 y?l kalm?? olmas?na ra?men g?revinden istifa etmi?, Enerji Bakanl??? M?ste?ar Yard?mc?s? Bekir Aksoy, uzun s?reli izne ayr?lm??t?. (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net