Patronun karalad??? greve emek?iler sahip ??k?yor

T?rk Telekom patronunun, i??ilerin greve ??kt??? g?n ?13 yerde sabotaj yap?ld?? a??klamalar?n?n ger?e?i yans?tmad???n? s?yleyen i??iler, kurumlar?na zarar vermediklerini belirttiler.


T?rk Telekom patronunun, i??ilerin greve ??kt??? g?n ?13 yerde sabotaj yap?ld?? a??klamalar?n?n ger?e?i yans?tmad???n? s?yleyen i??iler, kurumlar?na zarar vermediklerini belirttiler. Telekom i??ilerinin s?rd?rd??? grevin ???nc? g?n?nde G?ng?ren il?esinin Haznedar Mahallesi?nde telefon kablolar?n? de?i?tirirken g?rd???m?z ta?eron ??kaya firmas?n?n i??ileri, patronlar?n?n ?al??malar?n?n istemesinden dolay? ?al??t?klar?n? s?ylediler.
Grevdeki i??ilerden Mehmet ?etin ise en b?y?k sabotaj?n uzman olmayan ta?eron i??ilerin ?al??t?r?lmas? oldu?unu kaydetti.
Bu kurumu i??iler yaratt?
?T?rk Telekom?u bug?n bu hale getiren bizleriz. Ben kesinlikle bir Telekom ?al??an?n?n b?yle bir sabotaj yapt???na inanm?yorum. Ta?eron i??ileri ?al??t?ran patron, sabotaj? kendisi yap?yor.
Bu ta?eron i??ilerin s?zle?mesi gere?i Telekom i??ileri ile birlikte ?al??mas? gerekiyor? diyen ?etin, o b?lgede 1000 abonenin telefonunu kullanamad???n? belirterek, ta?eron i??ilerin yapaca?? i?in sa?l?kl? olmayaca??n? s?yledi.
Ta?eron i??ilerin bir sahada oran?n dok?man?n? almadan, tespit yapmadan sa?l?kl? bir aktar?m yapamayaca??na dikkat ?eken ?etin, bu b?lgede yap?lan i?lerin sorumlusu olmayacaklar?n? kaydetti.
Grevden yana olmad?klar?n?, ancak patronun kendilerine ba?ka se?enek b?rakmad???n? anlatan ?etin, al?n terlerinin kar??l???n? istediklerini ifade etti.
Resimdeki i??iler emekli oldu
????i ?al??t??? yere ihanet etmez. Elinden geldi?i kadar annesi, k?z?, e?i gibi korur i?yerini. Sabotaj? kimin yapt??? belli. ??te ta?eronlar, kimseden habersiz ?al???yor, kablolar? kesiyorlar? diyen grev g?zc?s? Turan Ar, Telekom Genel M?d?r??n?n bas?na ?kesilmi? kablo? diye g?sterdiklerini bir y?l ?nce e?itimde g?rd?klerini s?yledi. O resimlerdeki i??ilerin ?imdi emekli oldu?unu anlatan Ar, kendilerine iftira at?ld???n? s?yledi. Daha ?nce de ta?eron firmalar?n kablo ?ald???n?, bunu tespit ettiklerini ve mahkemeye verdiklerini s?yleyen Ar, ancak ta?eron firman?n yine de korundu?unu kaydetti.
Ar, ?Biz i?verenden ?ok bir ?ey istemiyoruz. Biz hakk?m?z olan? istiyoruz. Ayn? i?i yapt???m?z ki?ilerle ayn? ?creti istiyoruz? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)

Sendika su? duyurusunda bulundu

Bu arada, T?rkiye Haber-?? Sendikas?, ?grev k?r?c?l???? olarak de?erlendirdi?i uygulamalar nedeniyle hukuk m??avirli?i arac?l???yla giri?imlerde bulunmaya ba?lad?. Sendika, ?grevdeki i??ilerin i?lerinin T?rk Telekom?da ?al??an ve greve kat?lmayan personele yapt?r?ld???? ve ?i?lerin ta?erona g?rd?r?ld???? i?in ?e?itli illerde su? duyurular?nda bulundu. Sendika, ayr?ca ?sabotaj? iddialar?n?n ard?ndan t?m te?kilat?na genelge mahiyetinde bir yaz? g?ndererek, grev g?zc?lerini, ??pheli bir olaya tan?k olduklar?nda emniyet g?revlilerine haber vermeleri konusunda uyard?.

Dayan??ma b?y?yor

Telekom patronunun grevi karalama ?abas?na kar??, i??i ve emek?iler grevci i??ilere sahip ??k?yor. Grev yerlerini ziyaret eden emek?iler, her t?rl? dayan??maya haz?r olduklar?n? belirtiyorlar.
Gaziantep?te KESK ?ubeler Platformu ?yeleri, Telekom i??ilerini ziyaret ederek sonuna kadar destek olacaklar?n? s?ylediler. Telekom i??ileri taraf?ndan alk??larla kar??lanan KESK heyeti ad?na konu?an D?nem S?zc?s? Yusuf ?ahinler, ????ilerin hakl? m?cadelesini karalamak isteyenlerin i?idir bu sabotajlar. Biz KESK olarak her ?art ve ko?ulda m?cadelenin her evresinde yan?n?zda olaca??z? dedi.
Y?r?y?? yap?ld?
Zonguldak?ta ise ilde bulunan sendikalar?n y?netici ve ?yeleri grevi s?rd?ren i??ilere karanfiller da??tt?lar. So?uksu Meydan??ndan kent merkezindeki T?rk Telekom binas? ?n?ne kadar y?r?yen emek?iler, sloganlar att?lar. Burada konu?an KESK MYK ?yesi Sevgi G???e, dayan??ma i?inde olacaklar?n? dile getirdi.
Trabzon?da ise Kamu-Sen?e ba?l? sendikalar?n y?neticileri ve Yol-?? ?ube y?neticileri, grevdeki i??ileri ziyaret etti.
??zerimize d??eni yapmaya haz?r?z?
Mersin?de bulunan KESK MYK ?yeleri Telekom i??ilerini ziyaret etti. Haber-?? Akdeniz B?lge Temsilcisi Ahmet Uyar?la g?r??en KESK?liler ad?na konu?an KESK Genel Sekreteri Abdurrahman Da?demir, Telekom i??isinin bu grevden ba?ar? ile ayr?laca??n? belirtti. Grev s?resinde ve sonras?nda KESK olarak ?zerlerine d??en b?t?n g?revleri yapmaya haz?r olduklar?n? ifade eden Da?demir, Telekom i??ilerine ba?ar? dileklerinde bulundu.
E?itim Sen Ala?ehir temsilcileri ve ?yeleri grevdeki i??ileri ziyaret ederek destek olduklar?n? ve grev sonuna kadar da yanlar?nda olacaklar?n? belirttiler. Ziyaretin ard?ndan bas?na a??klama yapan i??iler taleplerini bir kez daha dile getirdiler. Haber-?? Ala?ehir Temsilcisi Mustafa Moral?, Telekom patronunun hak gasplar?n? anlatt?: ?Bir i?yerinde ?al??an ve sendikal ?rg?tlenmenin d???nda bulunan, yani tamamen i?verenin takdirinde olan, ?stelik sendikal? i??ilerle ayn? k?dem ve unvana sahip bulunan ve bir?ok yerde de yan yana ?al??an i??ilere i?verenin kendili?inden verdi?i ?creti sendikal? i??ilere vermemekte direnmesinin hangi hakl? gerek?eyle izah edilebilece?ini anlam?? de?iliz.?
EMEP?ten destek
Emek Partisi Kocaeli ?l ?rg?t? grevin ba?ar?ya ula?mas? i?in dayan??ma ?a?r?s? yapt?. Y?r?y?? yolunda Telekom i??ileri ile bulu?an EMEP?liler Telekom ?l M?d?rl??? ?n?ne kadar sloganlarla y?r?d?. ?l m?d?rl??? ?n?nde i??ilere seslenen EMEP ?l Ba?kan? G?ner Kizir Telekom y?neticilerinin yapt?klar? a??klamalarla sendikay? ve i??ileri karalamaya ?al??t???n? belirterek, ?Buradan t?m Kocaeli halk?n? Telekom i??isine sahip ??kmaya ?a??r?yorum? dedi. Ziyaretin ard?ndan sloganlarla Alemdar M?d?rl????ne y?r?yen EMEP ?yeleri burada da Telekom i??ileri bir araya geldi. Ayr?ca Telekom i??ilerini MHP ve CHP il ?rg?tleri de ziyaret etti.
EMEP Hatay il ?rg?t? de grevde bulunan i??ileri ziyaret ederek destek verdi. EMEP il y?neticileri ad?na konu?an H?lya Kadi, her zaman i??ilerin yan?nda olacaklar?n? bildirdi.
Ta?eron yap?yor
Haber-?? Hatay ?ube Ba?kan? Talip Aybek de m?cadelelerine devam edeceklerini belirterek ?Ta?eron firman?n kablolar? kestikten sonra olay?n faili olarak grevci i??ileri g?stermesinden dolay? ?z?nt? ya??yoruz? dedi.
Sakarya?da da KESK ve EMEP ?yeleri grevci i??ileri ziyaret ettiler.
Emek Partisi Kastamonu ?l ?rg?t? ?yeleri de Telekom i??ilerine destek verdi.
Ziyarette konu?an EMEP ?l Ba?kan? Cemal ?lyaso?lu, grevle birlikte T?rk Telekom i??ilerinin ?neminin ortaya ??kaca??n? belirtti. (???? SEND?KA SERV?S?)

Halktan imza topluyorlar

Her biri ortalama 25 y?ll?k i??i olan ve hayatlar?nda ilk defa grevle tan??an Telekom i??ileri 24 saat grev n?beti tutuyor. ???iler d?nden itibaren grev yererindeki masalarda halktan destek imzalar? toplamaya ba?lad?. ???iler halk?n grevlerine olan ilgisinin olumlu oldu?unu belirterek, ba?ar?ya ula?ana kadar m?cadele edeceklerini dile getiriyor.
Konak Telekom?da ?al??an Telekom M?d?rl??? ?l Temsilcisi Muammer Pirci, halk?n da s?k?nt? ve taleplerinin fark?nda oldu?unu ifade ederek, ?Bundan sonra da daha ?nceden oldu?u gibi i?imizi en iyi ?ekilde yapmaya ?al??aca??z. Yeter ki hakk?m?z? versinler? dedi. Sabah 7.00-15.00 ??leden sonra 15.00-23.00 ve gece 23.00-07.00 aras? n?bet de?i?imi yapt?klar?n? anlatan Pirci, ?H?k?met bize bir ?ekilde yan?t verecek. Ba?bakan bug?ne kadar hi? bizimle ilgili konu?mad?. Hava-???in T?S?i ile ilgili ?anla??n? ?a?r?s? yapm??t? ama bizimle ilgili herhangi bir a??klama yapt???n? duymad?k. Telekom i??isi yokmu? gibi davran?yorlar? dedi. ?zel i?yerlerinde ya?ananlar? bildiklerini ve sendikas?zl???n k?lelik oldu?unu ifade eden Pirci, ?Biz bunlar? verirsek bizi de yok edecekler. Hadi biz bir ?ekilde idare ettik. Bizden sonraki nesil ne yapacak?? diye sordu.
Cumhuriyet Meydan??n?n yan?ndaki Telekom ?zmir ?l M?d?rl??? ?n?nde grevlerini s?rd?ren i??iler de bas?n?n grevlerini g?rmezden gelmesini ele?tirerek, ?Sadece Ege?ye y?nelik yay?n yapan ?ok say?da gazete ve televizyon var. Ama hi?biri bizim grevimize yer vermiyor. Dertlere ?are olduklar?n? s?yleyen baz? ulusal ?apta yay?n yapan kanallar, mitinglerde ?ov yapan gazeteciler bizim grevimize sessiz kal?yorlar. Dertse i?te dert burada niye ?are olmuyorlar?? diye konu?tular.
Telekom i??isi Ayhan ?nl? de ayn? i?i yapanlar?n ayn? ?creti almas?n? istediklerini belirterek, ??yle devam etti: ?Hi?bir arkada??m?z y?llarca emek verdi?i kurumuna zarar vermez. 657 ile girdik 2000 y?l?nda s?zle?meli yap?ld?k. ?zelle?tirmeden sonra ?zellikle personel aras? u?urumlar a??ld?. S?zle?me imzalanana kadar grevi devam ettirece?iz.? (?zmir/EVRENSEL)

Herkes greve sahip ??k?yor

?DP Genel Ba?kan? ve ?stanbul Milletvekili Ufuk Uras, grevdeki Telekom i??ilerini ziyaret etti. Telekom Avrupa Yakas? M?d?rl????ne gelen Uras, grev hakk?nda bilgi ald?. Uras, grevin ba?ar? ile sonu?lanmas? i?in elinden geleni yapaca??n? kaydetti.
Haber-?? 1 No?lu ?ube Sekreteri Ali K???kko?kaya da Oger?in b?t?n karalamalar?na ra?men grevin ba?ar? ile sonu?lanaca??n? kaydetti. Emekten yana b?t?n kesimlerin grevi sahiplenmesi gerekti?ini vurgulayan K???kko?kaya, ???nk? bu grevin kazan?m ile sonu?lanmas? b?t?n i??iler i?in bir kazan?m olacakt?r? diye konu?tu.
Yazarlardan destek
T?rkiye Yazarlar Sendikas? y?neticileri ise ??leden sonra grev yerine gelerek desteklerini sundular. Ziyarette i??ilere seslenen Haber-?? 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu, patronun, sabotaj iddialar?n?n alt?nda kald???n?, sadece yanl? tutum alan medyan?n karalamay? sahiplendi?ini kaydetti. Baz? medya gruplar?n?n ??iddet uygular?z? s?z?n? yanl?? yans?tt???n? belirten Dokuyucu, ??nceki g?n patronlar?ndan habersiz ta?eron i??iler i?e ??kt?lar. Bunlar? kablolar? keserken yakalad?k. Kastetti?imiz ?iddet sabotaj yap?p bu su?u bizim ?zerimize atanlara y?neliktir? diye konu?tu. Dokuyucu, kimsenin grevi k?rmas?na izin vermeyeceklerini, ?stanbul?un her soka??nda g?zleri oldu?unu ifade etti.
T?rkiye Yazarlar Sendikas? Genel Sekreteri Tevfik Ta? ise T?rkiye?de hi?bir i??inin kendi ekmek teknesini sabote etmeyece?ini s?yledi. Yazarlar sendikas? olarak grevci i??ilerin yan?nda olduklar?n? belirten Ta?, i??ilere ba?ar?lar diledi.
D?SK ve TTB ziyaret etti
D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi, Genel Sekreter Musa ?am ve D?SK y?neticileri ile T?rk Tabipleri Birli?i Merkez Konseyi ?yesi Ali ?erkezo?lu Telekom ?l M?d?rl????ne gelerek i??ilere destek verdi. ???iler heyeti, ?Ya?as?n s?n?f dayan??mas?? slogan? ile kar??lad?lar. Burada grev ?nl??? giyerek i??ilere seslenen D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi, t?m ?yeleri ile birlikte grevin ba?ar?ya ula?mas? i?in ?al??acaklar?n? dile getirdi. ?Bazen birlikte bazen de ayr? ayr? verdi?imiz m?cadelelerle elde ettiklerimizi bug?n almak istiyorlar. Siz buna kar?? ??kt???n?z i?in yan?n?zday?z? diye konu?an ?elebi, bir dahaki destek ziyaretlerinin daha kitlesel ger?ekle?ece?ini dile getirdi. Grevin kazan?mla sonu?lanmas?n?n t?m i??i s?n?f?n?n kazan?m? olaca??na de?inen ?elebi, i??ilere d?n?k karalama giri?imlerini de k?nad?klar?n? ifade etti.
?l?elerde destek s?r?yor
Bak?rk?y?de ise E?itim Sen 1 No?lu ?ube Y?neticisi Musa Bi?er, Yap? Yol-Sen ?yesi Ersan ?ark?, T?m Bel-Sen 1 No?lu ?ube Bak?rk?y Ba?temsilcisi Muzaffer Beliye ve T?m Bel-Sen ?yesi emek?iler ?ncirli?deki grev yerini ziyaret ederek i??ilerin yan?nda olduklar?n? bildirdiler.
Avrupa Yakas??nda PTT Ba?m?d?rl????nde ?al??an Haber-Sen 9 No?lu ?ube ?yesi memurlar ve i??iler de Em?n?n? Telekom?daki grevci i??ileri ziyaret etti. Grev g?zc?s? ?brahim Ball?kaya grevin geldi?i a?ama konusunda bilgi verdi. Haber-Sen ?ube Y?neticisi Cemalettin Y?ksel de grevin ?nemine dikkat ?ekerek ??zelle?tirmeye kar?? i??ilerle birlikte y?r?d?k, ?imdi de dayan??ma i?inde olaca??z? dedi. Esnaf da al??larla destek verdi. (?stanbul/EVRENSEL)
G?khan Durmu?
www.evrensel.net