?T?rkiye bl?f yapm?yor?

ABD Savunma Bakan? Robert Gates, T?rkiye?nin, Temsilciler Meclisi?nde bekleyen ?soyk?r?m? tasar?s?n?n ge?mesi halinde sert tepki g?sterece?i konusunda bl?f yapmad???n?, b?yle bir durumda tazminat ve hatta toprak...


ABD Savunma Bakan? Robert Gates, T?rkiye?nin, Temsilciler Meclisi?nde bekleyen ?soyk?r?m? tasar?s?n?n ge?mesi halinde sert tepki g?sterece?i konusunda bl?f yapmad???n?, b?yle bir durumda tazminat ve hatta toprak talepleriyle kar??la?aca??n? d???nd???n? s?yledi.
Gates, yeni Genelkurmay Ba?kan? Oramiral Michael M?llen ile Pentagon?da d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, tasar?n?n ge?mesi durumunda ABD?nin telafisi olmayacak ?ekilde a??r bir bedel ?deyebilece?ini belirtti. Benzer bir durumda T?rkiye?nin Fransa ile askeri ili?kilerini kesti?ini hat?rlatan Gates, ?T?rklerin bl?f yapt???n? sanm?yorum. San?r?m T?rkler, tazminat ve hatta belki toprak talepleriyle kar??la?acaklar?n? d???n?yor? dedi.
Gates, tasar?n?n ge?mesi durumunda T?rkiye?nin, ?ncirlik ?ss??n? kapatmayabilece?ini, ancak getirece?i k?s?tlamalarla Irak?ta ABD birliklerine yap?lan malzeme sevk?yat?n? b?y?k ?l??de engelleyebilece?ini s?yledi.
Ermeniler endi?eli
Tasar?ya deste?ini ?eken milletvekillerinin say?s?n?n bir haftada ?nemli bir art?? g?stermesi, ABD?deki Ermeni gruplar?n? endi?elendirdi.
Amerika Ermeni Ulusal Komitesi Ba?kan? Aram Hamparian, ABD?deki b?t?n Ermenileri, 23-24 Ekim?de Washington?a gelerek Ermeni tasar?s?na destek g?sterisi yapmaya ?a??rd?. (HABER MERKEZ?)

Mutafyan: ?li?kiler yara al?r

T?rkiye Ermenileri Patri?i Mesrop Mutafyan, ?soyk?r?m? tasar?s?yla ilgili Amerikan D??i?leri yetkilileriyle d?n g?r??t???n? belirterek, ?Gerek T?rkiye-Ermenistan ili?kileri, gerekse T?rkiye?de ya?ayan Ermeni as?ll? T?rk vatanda?lar?yla ?o?unluk aras?ndaki ili?kiler, bu tasar? nedeniyle yara al?r? dedi.
Mutafyan, Amerikal? yetkililere tasar?ya kar?? olduklar?n? her f?rsatta dile getirdiklerini belirtti. Tasar?n?n ge?memesi i?in gerekti?inde ABD kongre yetkilileriyle de temasa ge?ilebilece?ini kaydeden Mutafyan, ?Bu konuda Amerikan D??i?leri yetkilileriyle temasa ge?tim? diye konu?tu.
www.evrensel.net