Anayasan?n defteri a??ld?

Ankara 78?liler Derne?i, anayasa tart??malar?na ili?kin K?z?lay?da a?t??? standda bir soru soruyor: ?Darbecilerini yarg?lamayan bir ?lke, demokratik ve sivil bir anayasa yapabilir mi?? Yan?tlar da bir defterde toplan?yor.


Ankara 78?liler Derne?i, anayasa tart??malar?na ili?kin K?z?lay?da a?t??? standda bir soru soruyor: ?Darbecilerini yarg?lamayan bir ?lke, demokratik ve sivil bir anayasa yapabilir mi?? Yan?tlar da bir defterde toplan?yor. Kimileri olduk?a k?sa cevap veriyor: ?Yok yapamaz?, ?Asla?. Kimi de bir makale kaleme al?r gibi uzun uzun yaz?yor d???ncelerini.
Derne?in Konur Sokak?taki stand?na gittik. Hafta i?i olmas?na ra?men standa ilgi olduk?a yo?undu. ?Darbecilere verilen unvanlar, ?iltler, sokak, cadde isimleri kald?r?ls?n? ba?l?kl? imza kampanyas?na kat?lanlara, ?bir de ?anayasa defteri?ne d???ncelerinizi yazmaz m?s?n?z? diye soruluyordu. Biz de deftere d???len fikirleri not ettik.
?Zaten ad? ?st?nde?
Vahap Turan ?Evrensel ve ulusal ?artlar g?z ?n?ne al?nd???nda ?ok zor? diye yazm?? deftere d???ncelerini. Mazhar F?nc?o?lu ?Hay?r, asla!? demi?. Nisa Se?en, ?Zaten ad? ?st?nde cuntac? anayasa? diye yazm??. K?r?at ?zt?rk, ?Yarg?layamaz tabii... Bir anayasa halk?n iktidar?n? korumuyorsa, hi?bir ?lke darbecileri ve benzer mikro darbecileri yarg?layamaz? demi?.
Kas?m Ok, ?Tek kelimeyle ?facia? bir ?ey. Darbecileri yarg?lama f?rsat? g?stermeyen, demokratik ve sivil bir anayasa yapma g?c?n? b?nyesinde bar?nd?ramaz? diye yazm??. Standa u?rayanlar, ?nce 12 Eyl?l?de idam edilmi? devrimcilerin foto?raflar?n? g?r?yorlar. Herkes ?bu insanlar ne u?runa as?ld?? der gibi h?z?nle bak?yor foto?raflara. D???ncelerini de ondan sonra yaz?yorlar.
Deftere yaz?lan notlardan biri de Emekli Jandarma Astsubay Galip Karaku??a ait: ?D?nyan?n t?m darbe yap?lan ?lkelerinde darbeciler yarg?land?. Yunanistan darbeci albaylar? yarg?lamakla kalmad?, toplumdan soyutlamak ad?na bir adada yok olup gitmelerini sa?lad?. Bizde ise 12 Eyl?l fa?izminin izleri h?l? silinmemi?ken, din fa?izmini i?eren ucube bir yasa ??kar?lmakta ve ad?na anayasa denmekte! Bu olsa olsa dinci oligar?inin korunmas? yasas? olur?.
?Gen?ler s?ra bizde?
Firdevs ??yle yazm??: ?Yanl??l?klar ?rt?ld?k?e herkes hata yapmaya ve s?m?rmeye devam edecektir. ?ok zor g?nlerden bug?ne gelen T?rkiye tekrar eski g?nlerine d?nmesin. Ne olur bir ?eylerin hesab?n? soral?m yoksa bir g?n sonra s?ra bize de gelecek. Gen?ler s?ra bizde!?. ?smini yazmam?? bir ba?kas? ise evet yapabilir demi?: ?Evet! Darbeciler bug?nk? anayasay? de?i?tiren zihniyeti iktidar yapmak i?in 20 milyar USD ye?il paray? ?lkeye sokarken!..? Mu?la ?niversitesi Kamu Y?netimi?nden ?brahim Bayrak, ?Bu sivil anayasa ile askerlerin yarg?lanaca??n? ve ge? de olsa adaletin sa?lanaca??n? d???n?yorum. Sadece 80 darbesi de?il 60 darbesiyle de yap?lan gereksiz idamlar?n sahiplerinin ge? de olsa yarg?lanmas?n? isterim? diye yazm??. Son olarak g?z?m?ze BES MYK ?yesi Murat ??eri?nin yaz?s? ili?iyor:? Darbecilerini yarg?lamayan bir halk, bir ?lke, yap?lan darbelerle t?m haklar?ndan vazge?mek zorunda kal?r?. (Ankara/EVRENSEL)
?iar Can ?ener
www.evrensel.net