EMEK D?NYASI

 • Medyam?z ve politika erbab?, bug?nlerde bir anti-Amerikanc?, bir anti-Amerikanc? sormay?n!Kimisi, ?T?rkiye s?n?r ?tesine operasyon yapmas?n? diyen Bush?a; ?O zaman ...


  Medyam?z ve politika erbab?, bug?nlerde bir anti-Amerikanc?, bir anti-Amerikanc? sormay?n!
  Kimisi, ?T?rkiye s?n?r ?tesine operasyon yapmas?n? diyen Bush?a; ?O zaman Amerika?n?n Afganistan?da ne i?i var? diye soruyor. Kimisi, Barzani ve Talabani?yi, T?rkiye?deki K?rt siyaset?ileri ?Amerikanc?? ilan edip, ?Amerika?n?n b?lgedeki i?birlik?ileri? olarak su?luyor.
  Bas?n?m?zdaki Amerikan kar??tl???, politika erbab?ndan daha az de?il! Onlar da her g?n, ?s?n?r ?tesi?ne kar?? ??kan Amerika?n?n nas?l kendi ?ter?rizme kar?? m?cadele stratejisiyle ?eli?ti?i?ni g?stererek, ABD?ye bile ABD ??karlar?n? ??reten bir propagandan?n milliyet?ilik dozunu y?kselterek katk? yap?yorlar.
  Yap?lan asl?nda, kald?r?lan toz duman alt?nda kendi pisli?ini saklama ?abalar?d?r.
  Nas?l ki kendisinden beklenen futbolu oynayamayan futbol milli tak?m?n? y?neten zihniyet; ??ehit ailelerine destek? kampanyas? a??p ?asker selam?? ve ?oven sloganlarla kald?rd??? toz duman i?inde kendisini saklama kurnazl???na sapt?ysa, politika erbab? (iktidar?yla, muhalefetiyle, politikac?s?yla, asker ve sivil sistemin g?? odaklar?) ve bas?n da; ?Peki siz nesiniz; bu kadar anti-Amerikanc?s?n?z da bu Amerika?n?n T?rkiye?deki varl???na dokunmak neden akl?n?za gelmiyor? sorusundan ka??yorlar.
  ?yle ya, daha ba?tan ba?layal?m. ABD?nin Ortado?u?daki en eski, en kadim, ABD?nin 60 y?l?d?r Ortado?u?da g?ven i?inde kalmas? i?in ?s ve bar?nak sa?layan m?ttefiki kimdir (Ba?bakan Erdo?an bu ili?kiye ?Stratejik m?ttefikimiz ABD? demekten pek ho?lan?yor); hangi ?lkedir, hangi ?lkenin y?neticileridir?
  Bu sorunun yan?t?n? ilk??retimin d?rd?nc? s?n?f?na giden ?ocuklar bile bilmektedir. Bu ?lke T?rkiye?dir. Yani bug?n, Barzani ve Talabani?yi, ABD?yi Ortado?u?ya getirmekle su?layan ?lkenin y?neticileridir, ABD?nin Ortado?u?da ?slenip k?k salmas?n? sa?layanlar. Dahas?, bug?n de b?t?n bu ili?kiler aynen s?rmektedir.
  Peki sorunun bu yan?n? ge?elim: Bir ?lke, o ?lkeyi y?neten asker ve sivil g?? odaklar?, e?er Amerika gibi bir ?lkeye kar?? ??k?yor, anti-Amerikanc? bir politik tutum ald?klar?n? s?yl?yorlarsa ne yaparlar?
  Bu sorunun yan?t? da ?ok kolayd?r. ?nce, o kar?? olunan ?lkenin imkanlar?n? k?s?tlayarak kar??tl???n? belli eder. Yani; 60 y?ld?r o ?lkeye sa?lad??? ?sleri kapat?r, o ?lkenin stratejisinin gere?i olan ortakl?klardan ?ekilir. ?rne?in NATO?dan ??kar! ??nk? NATO, bug?n sadece ABD?nin d?nya egemenli?inin bir arac?d?r. Ve elbette Ortado?u?daki Amerika demek olan ?srail?le askeri anla?malar?n? iptal eder.
  Dahas??..
  Elbette ki b?yle bir ?lke, ABD?nin Irak?taki i?gal ordusunun (buna baz? s?zde anti-Amerikanc?lar, ?i?gal ordusu? diyor bir zamandan beri) lojistik hizmetlerini T?rkiye ?st?nden sa?lanmas?n? engeller; Afganistan?dan Bosna?ya kadar ABD?nin jandarmal???na verdi?i askeri birliklerini de geri ?eker.
  Ba?ka m??..
  Amerika?ya ve onun stratejik hedeflerine kar?? olan, kendisine yeni bir strateji de belirlemek zorundad?r. Bunun ?n ko?ulu ise kom?u ?lkelerle eften p?ften ?eli?kileri bir yana b?rakarak kom?ularla bar???, kendi i? sorunlar?n? ??zerek ?lke i?inde karde?le?meyi ve huzuru sa?lamakt?r. Bunun T?rkiye ko?ullar?na terc?mesi ise kendi K?rtleriyle e?itlik ve karde?lik temelinde anla?mak ve Kuzey Irak K?rtleriyle dostluk ve karde?li?i geli?tiren bir bar???? tutum; bu bar???? tutumun zeminini de uluslar?n kendi kaderlerini tayini ?st?ne oturtmakt?r. Bu ?er?evede K?rtlerle, ?ranl?larla, Irak?la, Ermenistan?la,Yunanistan?la dostluk ve b?lge sorunlar?n?n ??z?m?nde ortakla?mak, b?lgedeki anla?mazl?klar?n b?lge ?lkeleri aras?nda yap?lacak g?r??melerle ??z?lmesi i?in inisiyatif almak, bug?n Amerikan kar??tl???n?n tek se?ene?idir.
  B?ylece kendi b?lgesinde bar?? i?inde, halklar?n birli?ini esas alan ve anti-Amerikanc? bir m?cadele cephesi de olu?turan bir T?rkiye, ABD?ye kar?? bir tutum alabilir.
  Aksi halde ?rk??-milliyet?i duygular?n k??k?rt?lmas? ?st?nden bir anti-Amerikanc?l?k; bir yandan kamuoyunu aldatma, halka kar?? takiye olaca?? gibi ?lkeyi de i?eride i? ?at??malara, karga?aya, d??ar?da ise kanl? maceralara s?r?klemek anlam?na gelir.
  Bug?n de milliyet?i-?rk?? k??k?rtma ?st?nden bir anti-Amerikanc?l?k (asl?nda t?m?yle g?stermelik bir anti-Amerikanc?l?kt?r bu) T?rkiye?yi bir K?rt-T?rk ?at??mas?na itti?i gibi kom?ular?yla sonu gelmez kanl? kavgalara da iter.
  Kald?r?lan toz duman bu ger?eklerin ?st?n? ?rtmekte, hayt huytla ger?ekler sapt?r?lmaktad?r. Bu y?zden de, n?fusun ?ok b?y?k ?o?unlu?unun anti-Amerikanc? bir tutumdan yana olmas?na kar??n, bu t?rden bir anti-Amerikanc?l?k ABD?nin ??karlar?na hi?bir zarar vermemektedir. Dahas? bu politika, orta ve uzun vadede T?rkiye?nin, ABD?nin kuca??na kay?ts?z ko?ulsuz d??mesinin ta?lar?n? da d??emektedir.
  ?hsan ?aralan
  www.evrensel.net