20 Ekim 2007 00:00

Garip istek!

Ankara?n?n, Irak h?k?metine sundu?u ve T?rkiye?ye teslim etmesini istedi?i 150 ki?ilik listede b?lgesel K?rt y?neticilerinin de bulundu?u ileri s?r?ld?. ?ddialara g?re Ankara?n?n Irak?tan istedi?i isimler aras?nda

Paylaş

Ankara?n?n, Irak h?k?metine sundu?u ve T?rkiye?ye teslim etmesini istedi?i 150 ki?ilik listede b?lgesel K?rt y?neticilerinin de bulundu?u ileri s?r?ld?. ?ddialara g?re Ankara?n?n Irak?tan istedi?i isimler aras?nda Mesud Barzani?nin o?lu Mensur Barzani ile Parlamenter Mahmud Osman da bulunuyor.
F?rat Haber Ajans??nda ?lhami Vural imzas?yla yay?nlanan habere g?re, T?rkiye, s?n?r ?tesi operasyon karar?n? parlamentoda onaylad?ktan sonra, Irak b?lgesindeki b?t?n K?rtleri hedefledi?ini ortaya koyan gizli bir ad?m att?. Edinilen bilgilere g?re T?rkiye, Ankara?ya gelen Irak Cumhurba?kan? Yard?mc?s? Tar?k Ha?imi?ye, 150 ki?iden olu?an bir kara liste sundu. T?rkiye, Ha?imi?ye verdi?i bu listede yer alan isimlerin T?rkiye i?in sak?ncal? ki?iler oldu?unu belirterek, bunlar?n tutuklanmas?n? istiyor. Bu konuda Irak h?k?meti ?zerindeki bask?s?na devam edece?inin i?aretlerini veren T?rkiye, listedeki baz? isimlerin de acil olarak iade edilmesini talep ediyor.
Konuya ili?kin haber, Irak??n merkezindeki S?nni kesime yak?nl???yla bilinen etkili yay?nlardan birinde yer ald?. S?z konusu yay?n, ayn? zamanda S?nni olan Cumhurba?kan? Yard?mc?s? Tar?k Ha?imi?ye de yak?nl???yla biliniyor. Bu nedenle liste ile ilgili haberin, do?rudan Ha?imi ya da yak?n?ndaki b?rokratlar taraf?ndan s?zd?r?lm?? olabilece?i ?zerinde duruluyor.
Iraq News Agancy?nin (Irak Haber Ajans?) verdi?i haberde, 150 ki?ilik listenin ayr?nt?lar? sakl? tutuldu. Ancak haberde, 150 ki?ilik liste i?erisinde 36 K?rt yetkilinin bulundu?unun da alt? ?izildi. Buna g?re listedeki 36 ki?i, B?lgesel K?rdistan Y?netimi?nin ?nemli noktalar?ndaki yetkili isimlerinden olu?uyor. Bu listede ismi bulunanlar aras?nda, Irak parlamentosunda milletvekili olan K?rt siyaset?i Mahmud Osman da yer al?yor.
Ancak K?rt y?netimi i?in barda?? ta??ran ?a??rt?c? isim ise K?rdistan h?k?meti ?stihbarat Ba?kan? (Parastin) Mensur Barzani?nin de bu listede yer ald???n?n duyurulmas? oldu. Haberin K?rt b?lgesinde duyulmas? ?zerine K?rt yay?nlar? da konunun ?zerine gitmeye ba?lad?lar. Ancak bu konuda hen?z resmi bir a??klama gelmedi. (HABER MERKEZ?)

Barzani: Kendimizi savunuruz

Kuzey Irak?taki K?rt y?netimi, T?rkiye?nin s?n?r ?tesi operasyon d?zenlemesi halinde, ?kendilerini savunmakta kararl? olduklar?n?? bildirdi. B?lgesel y?netimin lideri Mesud Barzani?nin b?rosundan yap?lan yaz?l? a??klamada, ?herhangi bir sebeple b?lgeye sald?r? durumunda, demokratik deneyimi, halk?n onurunu ve toprak b?t?nl???n? savunma konusunda kesin kararl? olduklar?? belirtildi.

W. Times buyurdu: PKK?ye s?f?r tolerans

ABD?nin etkili gazetelerinden W. Times, d?n yay?nlad??? ba?yaz?s?nda Irak K?rtlerini, PKK?ye kar?? ?nlem almaya ?a??rd?. ?PKK?yi yok etmek? ba?l???yla yay?nlanan yaz? ??yle: ?PKK taraf?ndan ger?ekle?tirilen bir dizi sald?r?, T?rkiye?yi K?rt ter?rist ?slerini yok etmek i?in Kuzey Irak?a girmenin e?i?ine getirdi. Son iki hafta i?inde PKK, T?rkiye?deki sald?r?lar?n? art?rarak 31 ki?inin ?l?m?ne sebep oldu. Bunun i?inde, sivillerin oldu?u bir otob?s ve 13 askeri komando var. Bu y?l?n ba??ndan beri benzer sald?r?larla, 100?den fazla ki?i hayat?n? kaybetti.
Yo?unla?an ter?rist tehdide bir kar??l?k olarak T?rkler, siyasi farkl?l?klar? bir yana atarak PKK?nin sald?r?lar?na kuvvetli bir askeri yan?t vermek istiyorlar. T?rk Meclisi, ?ar?amba g?n? 19?a kar?? 507 oyla gelecek y?l boyunca askeri harekata ya da Kuzey Irak??n uzun ?l?ekli i?galine y?nelik emri verdi. Meclisteki tart??malarda, milletvekilleri birbirlerine ?fkeli bir ?ekilde i?aret ederek, ?Washington ve Ba?dat, PKK?nin hareketini azaltaca??na s?z verdi. Ama bunu ba?aramad?lar, T?rkiye?nin sabr? ta?t?? dedi. Anla??labilir bir ?ekilde.
T?rk Meclisi oy kullanmaya haz?rlan?rken, ABD Ba?kan? Bush da, Avrupa Birli?i temsilcileriyle beraber Ankara?n?n ba??n? sararak Irak?a b?y?k bir s?n?r ?tesi sald?r? yapmamas?n? istiyordu. (Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?u an i?in bir istila emri vermeyece?ini s?ylemi?ti.) Bir taraftan bu d?nya liderleri kesinlikle hakl?. ??nk? T?rkiye?nin Irak?? i?gali, jeopolitik olarak bir kabus olabilir. Irak ve b?lgenin geri kalan k?sm? daha da istikrars?z bir hal alabilir. Bunun olmas?n? ?nlemek, ABD?nin d?? politikadaki ?nceli?i olmaya devam etmeli.
Ama PKK, i?in d???nda b?rak?lmas? gereken bir tehdit unsuru. 1984 ve 1999 y?llar? aras?nda T?rkiye?deki se?ilmi? h?k?mete kar?? bir sava? a?t?; 30 binden fazla ki?i T?rkiye i?indeki ?at??malarda ?ld?. 1999 y?l?nda T?rkiye, Suriye?yi PKK lideri Abdullah ?calan?? s?n?r d??? etmeye zorlad?; sonunda T?rkiye taraf?ndan yakalanan ?calan, sekiz y?ldan fazla s?redir hapiste. Onun sahneden ayr?lmas?ndan sonra PKK sald?r?lar? ?nemli ?l??de azald?. Ama T?rk ve ABD?li yetkililere g?re son birka? y?lda, ?rg?t Kuzey Irak?ta tekrar g?? kazand?.
T?rkiye?nin i?galinin ?n?ne ge?mek i?in PKK?yi saf d??? etmek ?nemli. Hi? kimse, Ba?bakan Nuri El Maliki liderli?indeki Ba?dat h?k?metinden bir ?ey beklemiyor. E?er PKK durdurulacaksa, bu Kuzey Irak?taki K?rdistan B?lge H?k?meti?ne ba?l?. Ancak K?rdistan B?lge H?k?meti?nin, (T?rkiye gibi ABD?nin dostu olan) bu ad?m? atmaya haz?rlan?p haz?rlanmad??? belirsiz. K?rt yetkililer, PKK?nin T?rkiye?ye y?nelik sald?r?lar? konusunda herhangi bir ?ey yapmaya g?c? bulunmad???nda ve T?rk topraklar?nda ger?ekle?en son sald?r?lar?n PKK taraf?ndan yap?ld???nda ?srar ediyor.
A??k olan ?u ki, ABD h?k?meti son geli?melere ?ok ??pheci yakla??yor. Pentagon S?zc?s? Geoff Morrell ?ar?amba g?n?, ?T?rkler ?fkeli ve PKK?nin yakas?na yap??an birilerini g?rmek istiyorlar. Hedef olarak, bu K?rt h?k?meti ve bu da bizim ter?ristlerle aram?z? yaps?n diye bask? yapt???m?z taraf? dedi. ?yi haber ?u ki, baz? Irakl? K?rtler a??k?a Kuzey Irak?tan kaynaklanan PKK sorunuyla ilgilenmek gere?ini anlad?. ?ar?amba g?n? Paris?te Frans?z Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy ile yap?lan toplant?n?n ard?ndan Irak Cumhurba?kan? Celal Talabani, ?PKK silahl? m?cadeleye son vermezse, biz PKK?den ?lkemizi terk etmesini ve ba?ka bir yere gitmesini isteyece?iz, ??nk? K?rdistan B?lge H?k?meti ve K?rt halk? bunu tolere edemez? dedi. Morrell de Talabani de hakl?. PKK?nin ter?rist varl???, dini ve etnik k?keni ne olursa olsun b?t?n onurlu Irakl?lar?n ve T?rklerin ??karlar?na zarar veriyor. K?rt B?lge H?k?meti?nin uzun vadede, T?rk ordusunun s?n?r?n ?te taraf?nda kalmas?n? garanti etmek i?in kendi topraklar?ndan kaynakl? ter?rist eylemlere s?f?r tolerans g?stermesi gerek.? (?eviren: Burak ?lker)
ÖNCEKİ HABER

Talabani: PKK silah b?rak?p T?rkiye?ye d?ns?n

SONRAKİ HABER

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki için attığı destek mesajını sildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa