ROJEV

 • Bu g?nlerde AKP?den beklenti i?inde olanlar?n y?z? pek ek?i.
  AKP?ye demokratikle?me misyonu y?kleyenlerin can? pek s?kk?n.
  Tezkereyle birlikte ?ahinle?en AKP, bar?? ve demokratikle?me beklentisi


  Bu g?nlerde AKP?den beklenti i?inde olanlar?n y?z? pek ek?i.
  AKP?ye demokratikle?me misyonu y?kleyenlerin can? pek s?kk?n.
  Tezkereyle birlikte ?ahinle?en AKP, bar?? ve demokratikle?me beklentisi i?inde olanlar? ?a?k?na ?evirmi? durumda. H?k?met s?zc?lerinin askerden daha askerci davranmas?, kas?p kavuran a??klamalar?n yap?lmas?, Ba?bakan??n her taraf? tehdit eden yakla??m?, MHP Genel Ba?kan? Bah?eli ve Baykal ile yar??a girercesine yapt??? ?oven konu?malar baz? ?evreleri hayal k?r?kl???na u?ratm?? g?r?n?yor.
  AKP?nin askerlere teslim olmayaca??n? sanarak ona destek sunanlar b?y?k bir ?a?k?nl?k ya??yor.
  Ba?bakan?dan beklenti i?inde olanlar, onu tan?makta g??l?k ?ektiklerini yaz?p d?k?yorlar. AKP?nin, militarist g??lerin kuca??na oturdu?unu s?yl?yorlar. Ba?ta Yeni ?afak ?evresi olmak ?zere bir?ok ?evre endi?e i?inde oldu?unu gizlemiyor. Ali Bayramo?lu, K?r?at Bumin ve di?er yazarlar bunu k??elerinde dile getirdiler.
  AKP?nin inkar ve ?iddetten uzakla?aca??n? d???nen, K?rt sorununun bar???? ve demokratik ??z?m? i?in ad?m ataca??n? bekleyenler de hayal k?r?kl??? i?indeler.
  AKP?nin akli selim davranaca??, sava?a, ?iddete, ?rk??l??a ve ?ovenizme prim vermeyece?ini d???nenler ?imdi derin derin d???nmeye ba?lad?lar.
  AKP militarizmi ?ahland?rmak i?in atak ?zerine atak yap?nca, AKP?ye iyi hasletler y?kleyenler do?al olarak yerinde oturam?yorlar. Yeni aray??lara y?neliyorlar.
  AKP H?k?meti?nin demokratikle?me yolunda ad?m ataca??n?, Kopenhag Kriterlerini uygulayaca??n?, K?rt sorununda diyalog yolu ba?lataca??n? bekleyen ?evreler hakl? olarak tehlikeli gidi?attan kayg?lanmaya ba?lad?klar?n? gizlemiyorlar.
  Y?zde 47 oy alm?? AKP H?k?meti?nin halka de?il ba?ka g??lere dayanmaya ?al??t???n? g?rerek k?z?p k?p?r?yorlar.
  Bizim AKP i?in s?ylediklerimizi kulak ard? ederek, AKP?nin samimi oldu?unu, takiye yapmad???n? iddia edenler ?imdi kara kara d???n?yorlar.
  Liberal ?evreler, AB yanl?lar?, baz? ?slamc? ayd?nlar, K?rt liberal ?evreler serzeni?te bulunuyor, dahas? kand?r?ld?klar?n? d???n?yorlar.
  AKP H?k?meti?nin se?imlerden ?nce s?ylediklerini ink?r ederek, h?zla ?rk?? ve ?oven, bask?c? ve fa?ist bir y?nelime direksiyon k?rm?? bulundu?unu s?yl?yorlar.
  Se?im ?ncesinde yarat?lan dalgada ma?dur rol? oynayan, darbelere, militarist yakla??mlara, ?iddet ve sava? yanl?lar?na kar?? tutum alaca?? intibas? yaratarak hem liberal ?evrelerden, hem de halktan b?y?k destek alm?? olan AKP, daha ?imdiden kendisini destekleyenleri hayal k?r?kl???na u?ratm??t?r.
  AKP, MHP ve CHP?nin estirdi?i ?oven dalga kar??s?nda, onlardan geri kalmayaca??n? kan?tlamaya ?al???yor. DTP?ye kar?? tutumuyla, K?rt sorununun demokratik bar???? ??z?m?nden s?z eden milletvekillerine kar?? tutumu, MHP?den geri kal?r de?il.
  Tezkere meselesinde ortaya ??kan tutum AKP?nin ve Meclis?in esas bile?iminin karakterini a???a ??karm?? bulunuyor.
  Bu geli?meden ve gidi?attan kayg? duymamak m?mk?n de?il. AKP?den beklenti i?ine girenlerin yan?lg?lar?ndan erken s?yr?larak demokratik tutum i?inde olan ?evre ve g??lerle ortak hareket etmeleri de memleket hayr?na olacakt?r.
  TBMM bile?imi halk?n bar??, sa?duyu, demokratikle?me ?zlemlerine s?rt ?evirerek, sava? ve ?iddetten yana tutum alm?? bulunuyor.
  T?rkiye?nin demokratikle?mesi ve K?rt sorununun demokratik, bar???? ??z?m?nden yana olanlar tezkerenin TBMM?de onaylanmas? ile hepten endi?elenir oldular.
  Bir?ok parti, sendika ve ?evre diken ?st?nde. T?rkiye Bar?? Meclisi Sekreteryas? ?nceki g?n yapt??? bir bas?n toplant?s?yla tezkerenin ta??d??? anlama dikkat ?ekti. Bar?? Meclisi yap?lmas? gerekeni de ??yle ifade ediyor:
  ?T?rkiye?de demokrasiden, bar??tan, e?it ko?ullarda bir arada ya?amaktan ve adaletten yana olan herkesi; t?m demokrasi g??lerini, bar??tan yana olan herkesi tezkerenin uygulanmas?na kar?? tutum almaya, toplumda bar??a ve demokrasiye sahip ??kmaya davet ediyoruz. Ger?ek ve kal?c? bir bar???n ?iddetten de?il hak ve ?zg?rl?klerin herkes taraf?ndan e?it kullan?m?ndan ge?ti?ine inanan herkesi sa?duyulu, serinkanl? ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz.?
  Zarar?n neresinden d?n?l?rse k?rd?r! Bizim ?a?r?m?z herkesin T?rkiye Bar?? Meclisi?nin ?a?r?s?n? ciddiye alarak bir an ?nce tutum belirlemesi ve ortak bir platform ?zerinden bar?? ve demokrasi i?in harekete ge?mesidir.
  Ender ?mrek
  www.evrensel.net