T?rkiye?nin en b?y?k ???p g?l?? oldu!

T?rkiye?nin en b?y?k g?l? Van G?l?, ilgisizlik nedeniyle adeta ??pl??e d?nd?. G?l?n giderek kirlendi?ine dikkat ?eken Van ?evre Derne?i (?EV-DER) Ba?kan? ?brahim ?ahin, kirlili?in tek sorumlusunun Van Belediyesi ve valilik oldu?unu s?yledi.


T?rkiye?nin en b?y?k g?l? Van G?l?, ilgisizlik nedeniyle adeta ??pl??e d?nd?. G?l?n giderek kirlendi?ine dikkat ?eken Van ?evre Derne?i (?EV-DER) Ba?kan? ?brahim ?ahin, kirlili?in tek sorumlusunun Van Belediyesi ve valilik oldu?unu s?yledi.
125 kilometrelik uzunlu?u ile T?rkiye?nin en b?y?k g?l? olan Van G?l?, g?z kama?t?ran mavi renginden ?ok bug?nlerde kirlili?iyle g?ndemde. Sadece Van G?l??nde ya?am olana?? bulunan ?nci Kefali bal???yla ?nlenen g?le, Van ve ?evre belediyelerin kanalizasyon at?klar? ar?t?lmadan do?rudan aktar?l?yor. Son g?nlerde r?zgarla birlikte olu?an dalgalar?n sahile ta??d??? ??p y???n?, g?l?n ne hale geldi?ini de kan?tl?yor.
?Belediye ve valilik ?nlem alm?yor?
Van G?l??ne d?k?len akarsular?n ?slah edilmemesi ve var olan ar?t?m tesisinin hayata ge?irilmemesi nedeniyle kirlili?in artt???na dikkat ?eken ?EV-DER Ba?kan? ?brahim ?ahin, d?nyan?n tarihi miraslar?ndan biri olan Van G?l??n?n yok olmakla kar?? kar??ya kald???n? aktard?. Yetkililerin olaya el atarak acil ?nlem al?nmas? gerekti?ini belirten ?ahin, valilik ve belediyeyi ?evre yasalar?na uymaya ?a??rd?.
?Milletvekillerini g?reve ?a??r?yoruz?
Belediye ?evre Komisyonu?nun haz?rlad??? rapora g?re Van??n y?zde 40?l?k bir oranla kanalizasyon suyunun ar?t?lmadan direk g?le ak?t?ld???n? da belirten ?ahin, ??yle devam etti: ?Bunun yan? s?ra ?ehir merkezinden g?le do?ru akan bir?ok akarsu yata?? var. Bunlar g?le direk kat? at?k ve ??p ta??yor. Her seferinde belediye bir s?zge? koyarak g?l?n kirlenmesini engelledi?ini san?yor. Oysa g?l?n kirlenmemesi i?in var olan ar?tma tesisinin bir an ?nce faaliyete ge?irilmesi ve yeni ar?t?m tesislerinin a??lmas? gerekmektedir. ?evre Derne?i olarak daha ?nce bir?ok kampanya ba?latt?k. G?r?nen manzara kar??s?nda insanlar? duyarl? olmaya ?a??r?yoruz. ?zellikle Van?? temsil eden ve Meclis?e giden milletvekillilerimize ?a?r?da bulunmak istiyorum; Gelin g?r?n ve bir an ?nce ??z?m aray???na girin.?
Konu ile ilgili g?r??mek istedi?imiz ba?ta Van Belediyesi Temizlik ??leri M?d?rl??? ve Van Valili?i?ne ba?l? ?evre ve Orman M?d?rl??? yetkilileri, bilgi vermekten ka??nd?. (Van/D?HA)
www.evrensel.net