T?rkiye yenilenebilir enerji trenini ka??rmas?n

Elektrik M?hendisleri Odas? (EMO) Mersin ?ubesi taraf?ndan d?zenlenen enerji sempozyumu Mersin ?niversitesi U?ur Oral K?lt?r Merkezi?nde ba?lad?.
N?kleer enerjinin zararlar? ve T?rkiye?nin enerji potansiyelinin ...


Elektrik M?hendisleri Odas? (EMO) Mersin ?ubesi taraf?ndan d?zenlenen enerji sempozyumu Mersin ?niversitesi U?ur Oral K?lt?r Merkezi?nde ba?lad?.
N?kleer enerjinin zararlar? ve T?rkiye?nin enerji potansiyelinin tart???ld??? sempozyumda konu?an EMO Mersin ?ube Ba?kan? Kamer G?lbeyaz, T?rkiye?nin uzun vadeli bir enerji program?na ihtiyac? oldu?unu dile getirdi. Planl? enerji politikalar?n?n olu?turulmamas?n?n enerji s?k?nt?lar?na davetiye ??kard???n? s?yleyen G?lbeyaz, yenilenebilir enerji kaynaklar?na gerekli yat?r?mlar?n yap?lmas?n? istedi. Yenilenebilir enerji kaynaklar? bak?m?ndan T?rkiye?nin zengin bir ?lke oldu?unu vurgulayan G?lbeyaz, ?Gerekli yat?r?mlarla ?lkemiz enerji s?k?nt?s? ya?amayacakt?r? diye konu?tu. G?lbeyaz, ?n?kleer enerjinin d??a ba??ml?l??? azaltaca??? iddialar?n?n ger?e?i yans?tmad???na dikkat ?ekerek ba??ml?l???n daha da ?etinle?ece?ini vurgulad?.
Enerji kaynaklar? t?keniyor
EMO Genel Ba?kan? Kemal Ulusarel ise enerjinin d?nya i?in ?ok b?y?k ?neme sahip oldu?unu ve bu y?zden sava?lar?n ya?an?p kan ve g?z ya?? d?k?ld???n? ifade etti.
Enerjinin ya?amak ve ya?atmak i?in kullan?lmas? gerekti?ini belirten Ulusarel, enerji kaynaklar?n?n t?kenmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklar?na yeteri kadar ?nemin verilmemesinin sava?lar?n nedeni oldu?unu kaydetti. Fosil yak?tlar?n giderek t?kendi?ine dikkat ?eken Ulusarel, g?ne? ve r?zgar enerjisi gibi do?al enerji kaynaklar?n? kullanmak i?in alt yap?lar?n yetersiz kald???n? s?yledi. Enerjide ge?i? d?neminin ya?and???n? belirten Ulusarel, bu d?nemde tart???lan n?kleer enerji konusunda T?rkiye?nin de kendisine bir perspektif arad???n? ifade etti.
?G?ne? enerjisini kullanal?m?
T?rkiye?nin sadece ka??t ?zerinde bir enerji program?n?n oldu?unu s?yleyen Ulusarel, ?EMO bu ka??t ?zerinde olan enerji program?na kar?? do?ru talep tahminlerinin yap?lmas?n? ve potansiyel tespitlerin yap?lmas?n? ?neriyor. Ge?mi?te r?zgar enerjisi i?in yapt???m?z ?a?r?lar sonras?nda ge? kal?nd?. E?er gerekli ?al??malar yap?lsayd? ?imdi hem enerji s?k?nt?s? ya?amazd?k hem de istihdam sa?lard?k. R?zgar enerjisinde treni ka??rd?k ?imdi g?ne? enerjisini kullanal?m diyoruz. Bari bu tren ka?mas?n? diye konu?tu.
T?rkiye Mimar M?hendisler Odas? (TMMOB) 2. Ba?kan? H?seyin Ye?il ise N?kleer enerji santrallerine her ko?ulda kar?? ??kacaklar?n? ifade etti. Ye?il ?Yap?m?na izin verirseler in?aat? yava?lataca??z. ?n?aat? bitse ?al??mas?n? engelleyece?iz? dedi.
Sempozyumun oturumlar?nda n?kleer enerji riskleri, halk sa?l??? ve toplumsal maliyetler tart???lacak. (Mersin EVRENSEL)
Cumali Akka?
www.evrensel.net