Mogan can ?eki?iyor

Ankara?n?n G?lba?? il?esindeki Mogan G?l??nde su seviyesinin azalmas?yla birlikte k?y? b?lgeleri batakl??a d?n??t?.
Yetkililer, Mogan G?l??ndeki su seviyesinin ?nemli oranda azald???n? ...


Ankara?n?n G?lba?? il?esindeki Mogan G?l??nde su seviyesinin azalmas?yla birlikte k?y? b?lgeleri batakl??a d?n??t?.
Yetkililer, Mogan G?l??ndeki su seviyesinin ?nemli oranda azald???n? belirterek, K?z?l?rmak?tan getirilecek suyun Mogan?a hayat verece?ini bildirdi. G?l k?y?s?nda batakl?klar olu?maya ba?lad???n? belirten yetkililer, ortaya ??kan k?t? koku ve sivrisineklerin hava s?cakl?klar?n?n d??mesiyle azald???n? kaydetti.
G?lba?? Belediye Ba?kan? Abdulnas?r Ha?lak, yapt??? a??klamada, ?Mogan can ?eki?iyor. Hi? bu kadar ciddi bir sorunla kar??la?mam??t?k. K?y?larda batakl?klar olu?tu. K?z?l?rmak?tan verilecek su, g?l? kurtaracakt?r. B?y?k?ehir Belediye Ba?kan?m?z Melih G?k?ek, suyun bir an ?nce verilece?ini bildirdi. Mogan??n hayat bulaca?? bu suyu hepimiz bekliyoruz? diye konu?tu.
G?lba?? ?l?esi Koruma, Geli?tirme ve Turizm Ba?kan? ?sa ?mercan ise K?z?l?rmak?tan getirilecek suyun, Mogan ile birlikte Eymir, ?mrahor ve Ankara ?ay??na da hayat verece?ini belirterek, ?K?z?l?rmak?tan Mogan?a verilen su hi? kay?p olmayacakt?r. Bu su Mogan??n yan? s?ra, Eymir, ?mrahor Deresi?yle birlikte Ankara ?ay??na da akacakt?r? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net