??renciler ve veliler okullar? i?in eylemde

Bornova?n?n merkezi bir yerinde bulunan tarihi binada hizmet veren 9 Eyl?l ?lk??retim Okulu?nun kapat?lmak istenmesi ??rencilerin ve velilerin tepkisini ?ekti.


Bornova?n?n merkezi bir yerinde bulunan tarihi binada hizmet veren 9 Eyl?l ?lk??retim Okulu?nun kapat?lmak istenmesi ??rencilerin ve velilerin tepkisini ?ekti. ??renciler ve veliler okullar?n?n kapat?lmak istenmesine kar?? eylem yapt?.
Bornova Postanesi ?n?nde okul k?yafetleri ile toplanan ?ok say?da ??renci ve ??renci velisi, Milli E?itim Bakan? H?seyin ?elik, ?zmir Valisi ve ?zmir ?l Milli E?itim M?d?rl????ne okulun kapat?lmamas? i?in bir de mektup g?nderdi.
Net a??klama yap?lmad?
Postane ?n?nde yap?lan a??klamada konu?an ??renci velisi Hakk? Toprak, 85 y?ld?r e?itim- ??retim yap?lan okulun neden kapat?laca??na ili?kin kendilerine net bir a??klama yap?lmad???n? belirtti. Bu y?l birinci s?n?flara yeni kay?t yap?lmad???n? belirten Toprak, anne babalar?n huzursuz oldu?unu dile getirdi.
Arkada?lar?ndan, ??retmenlerinden ayr?laca??n? d???nen ?ocuklar?n da ba?ar?lar?n?n d??t???n? belirten Toprak, okullar?n kapat?lmas?na de?il yeni okullar a??lmas?na ihtiya? oldu?unu ifade etti.
Toprak, ?Biz veliler ve ??renciler burada bulunarak, okulumuzun kapat?lmas?n? ?nleme konusundaki demokratik m?cadelemizde kararl? oldu?umuzu, ilgili kurumlardan okulun kapat?laca?? y?n?nde ??kar?lan s?ylentilerin as?ls?z oldu?unun a??klanmas?na kadar bu kararl?l???m?z? s?rd?rece?imizi payla?mak isteriz? dedi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net