c?z?rt?

15 ad?ml?k ara?t?rma


Ara?t?rmac? gazetecilik dedikleri bir ?ey vard?. Belki duymu?sunuzdur, hayal meyal hat?rlars?n?z. Bir ara televizyonlar ge?ilmezdi ara?t?rmac? gazetecilerden. Ad? f?r?n bask?nlar?yla ?zde?le?ti?i g?nlerde bile U?ur D?ndar?a h?l? ?Ara?t?rmac? gazetecili?in duayeni? gibi laflar ediyorlard?.
Gazeteci Ayd?n Engin, gazetecilik toplant?lar?nda s?k s?k anlat?r. Bir panele kat?lm??. Sunucu, panelden ?nce Ayd?n Engin?e e?ilip sormu?: ?Sizi ara?t?rmac? gazeteci diye mi tan?tal?m, gazeteci yazar m?? diye. O da d???nm??, ?D?z gazeteci deyin? demi?. Adam bozulmu?, ?Esta?furullah efendim? diye kar??l?k vermi?.
Ara?t?rmac? gazetecilik dedi?iniz ?ey, o hesap i?te. Ara?t?rmadan gazeteci mi olunur diye ??retirler gazetecilik okullar?nda. Ama ad?na ?ara?t?rmac? gazetecilik? dedi?iniz zaman, o bamba?ka tumturakl? bir ?ey oluyor. Ba?ka bir mertebe. Herkesin ula?amayaca?? bir yer.
Tabii art?k ?yle magazinle?tik ki, haber kanallar?ndan sabah ku?a??na, ?ark? t?rk? programlar?ndan haber b?ltenlerine her yerde magazin var. Bu sefer de haliyle haber k?tl??? ya?an?yor, 24 saatlik magazin ku?a??n? doldurmak i?in. Sallay?p duruyorlar. Bu haftan?n tart??mas? mesela, ?Ey?an ?zhim lezbiyen mi??... ??k?p da ??yledir? diyen yok. Kendisi de ?De?ilim? diyor. Ama ?iddialar? ad? alt?nda bir haftad?r haberler d?n?yor. Sonra da haberlerin kendisi haber olmaya ba?l?yor: ??zhim lezbiyen iddialar?na ate? p?sk?rd?.? E, siz att?n?z iddiay? ortaya!
NTV bile b?t?n ?midini M?jde Ar??n gazoz kapa?? muhabbetine ba?lad???na g?re, magazinden ba?ka bir d?nya kalmam?? oluyor biz televizyon izleyicilerine.
??te burada ara?t?rmac? gazetecilik devreye giriyor. U?ur D?ndar?dan neden daha fazlas?n? bekleyelim? Onun da son y?llarda yapt??? en b?y?k ?gazetecilik? Tu?ba ?zay?la cezaevinde r?portaj yapmak. Peki davas?yla ilgili ila? olsun diye bir tane soru soruyor mu? Hay?r. Konu, cezaevi g?nleri falan. Hem Kanal D?de hem CNN T?rk?te yay?nlanan r?portajdan i?te sorular: ?Tutukevi neler ??retti size? ??tenlikle bir ya?am ?zele?tirisi yapt?n?z m?? Ka? metrelik ya da ka? ad?ml?k bir avluda y?r?yebiliyorsunuz? A?lamamaya m? ko?ulland?r?yorsunuz kendinizi? Siz tutukland?ktan sonra ?e?itli ?eyler yaz?ld?. En yaralay?c?s? hangisiydi? G?nl?k tutuyor musunuz??
Bu kadar ara?t?rmac?l?k yeter. Fazla bile gelebilir. Ama diyeceksiniz ki, burada magazin programlar?n?n ?O sana ?unu dedi? dedikoduculu?unun d???nda bir gazetecilik durumu var.
Magazin d???nda bir gazetecilik olmad???n? kabul edeceksek, o zaman U?ur D?ndar??n ara?t?rmac? gazetecili?ine de itiraz etmem.

KAMPANYA - kurtlar vadisi ter?r?nden kurtulsak!
Kurtlar Vadisi, son be? y?ld?r yay?nlanan bir dizi. Daha do?rusu, sinema filmiyle birlikte Ter?r, Pusu, Irak derken ?imdiden d?rt seriye ula?an bir yap?m. En ?ok tart???lan televizyon i?lerinin de ba??nda gelir. Ama belki son zamanlarda, tarihinin en anlaml? mesajlar?n? veriyordu izleyiciye. ?lk serinin ?devlet i?in kur?un atan? felsefesinden, filmin Amerika?ya haddini bildiren tabancal? T?rk kahramanlar propagandas?ndan, K?rtleri, sol ?rg?tleri hedefine alan ideolojik polemi?inden biraz olsun s?yr?lm??t? son zamanlarda.
G?zlerini el alt?ndan k?rk t?rl? i? ?eviren b?y?k patronlara ve milliyet?i, devlet?i g?r?nen ?etelere ?evirmi?ti. Art?k bu dizinin de mi bir d??mesi vard?r, bilemiyoruz, tam Kurtlar Vadisi hakk?nda olumlu bir ?eyler kaleme almaya karar vermi?ken, ?Ter?r? kur?ununu yiyiverdik. Daha birka? ay ?nce o kadar ?ok tepki al?p yay?n?ndan vazge?ilen dizi, ?imdi ?Reklam geliri ?ehit ailelerine ba???lanacak? kampanyas? e?li?inde yay?na girdi.
O zaman neler denmi?ti bir hat?rlayal?m. Onlarca kurum, uzman, sendika, yorumcu, binlerce vatanda? yorumunu yapm??t? ama biz buraya yaln?zca doktorlar?n ve sa?l?k meslek ?rg?tlerinin ortak a??klamas?ndan birka? sat?r al?yoruz: ?Bu t?r dizilerin ileti?im ve sorun ??zme arac? olarak ?iddeti y?celtti?i g?r?lmektedir. Bu yakla??m toplumdaki ?iddet dalgas?n? k?r?kleyici olacakt?r. Toplumun ruh sa?l???n? korumak ve ?iddetin yo?unla?mas?n? ?nlemek ad?na bu t?r yakla??mlarla m?cadelenin ve ilgili yasal d?zenlemelerin ivedilikle ele al?nmas? gerekti?ini d???n?yor ve bunun i?in her t?rl? deste?i vermeye haz?r oldu?umuzu ilgili kurumlara ve kamuoyuna bildiriyoruz.?
Ne de?i?ti? Durum daha da hassas hale gelmi?ken, bir de diziyle ka??man?n ne gere?i vard??
?a?da? G?nerb?y?k
www.evrensel.net