politikac?lar? de?il, evlileri ir?ad

Ben, ?dini b?t?n M?sl?manlar? s?n?f?ndan de?ilim. Ama Kuran?? da bilirim, Hz. Muhammed?in bir?ok hadislerini de. Zaten onlar? g?r?nce, bizim ?nde gelen, ?M?sl?man politikac??lardan katbekat daha ciddi M?sl?man oldu?umu anlad?m.


Ben, ?dini b?t?n M?sl?manlar? s?n?f?ndan de?ilim. Ama Kuran?? da bilirim, Hz. Muhammed?in bir?ok hadislerini de. Zaten onlar? g?r?nce, bizim ?nde gelen, ?M?sl?man politikac??lardan katbekat daha ciddi M?sl?man oldu?umu anlad?m.
?zninizle bir f?kra anlataca??m: ?ki ya?l? adam bir kahvede, ayn? masada kar??la?m??lar. ?kisi de kara kara d???n?yormu?. Biri ?tekine sormu?: ?Mirim, ne d???n?yorsun b?ye kara kara?? ?teki yan?tlam??: ?Kendimi bildim bileli, Allah?a, ?teki d?nyaya inan?r?m. Ya?am?m boyunca hep namaz k?ld?m, oru? tututum. ?imdi bir aya??m ?ukurda. Yar?n-?b?r g?n ?lece?im. Ya Allah, ?teki d?nya diye bir ?ey yoksa, ?imdi ben bo?una m? namaz k?ld?m, oru? tutum? ??te onu d???n?yorum? Ya sen ne d???n?yorsun?? Di?eri de yan?tlam??: ?Ben ataistim. Allah-Mallah tan?mad?m ya?am?m boyunca. Benim de bir aya??m ?ukurda. ?imdi d???n?yorum da, ya ?teki d?nyada Allah falan varsa??
Neyse? F?kra bu kadar? Yorumu size ait?
Ben, dinimizdeki baz? deyi?lere ?nem veririm. ?rne?in Kuran?da, Saf Suresi 2. ve 3. ayette ??yle denir: ?Ey inananlar! Yapamayaca??n?z ?eyi ne diye s?ylersiniz? Allah kat?nda en nefret edilen ?ey, yapamayaca??n?z ?eyi s?ylemenizdir.? Bu ayet, bana AKP?lilerin Ba?bakan? R. T. Erdo?an?? an?msatt?. O da yapamayaca?? ?eyi s?ylemi?, Allah??n nefretine sahip olmu?tu. Hani ?Dokunulmazl?klar? kald?raca??m? deyip, yan ?izmesi. Ve Kuran?da, Hacc Suresi 15. ayette diyor ki: ?Ayetlerimize kar?? gelmeye yeltenenlere gelince, i?te onlar cehennemliklerdir.? Allah??m g?nah?m ne, cehennemde de AKP?lilerin Ba?bakan??yla birlikte olaca??m?
?rne?in Hz. Muhammed?in bir hadisi var: ?Emek?ilerin hakk?n? teri kurumadan verin?? Devlet ve ?zel t?m i?verenlerin durumu vahim gibi?
?slam dini T?rkiye?de g?rg?r konusu olmu?tur. ?rne?in, ABD?de ya?ayan Fethullah Hoca bile, ya?mur dualar?n? ?ov olarak g?rmektedir. Recep Tayyipgillerin, Erbakanlar?n a?ababas? biri, ?erkeklerin kar?s?n?n d???nda kad?nlar?n bulundu?u denize girmesi halinde zina su?u i?lediklerini? buyurmu?tu. Bu buyurunun a??kland??? g?nlerde Kenan Evren (C. Ba?kan?) Florya?da, Turgut ?zal (Ba?bakan) G?cek?te zina su?u i?liyordu.
Elimde ?M?r?id-i m?teehhil?n/Evlileri ir??d? ba?l?kl? bir kitap var. 1966?da, Beyaz Saray?da (?stanbul, Beyaz?t) kitap??l?k yaparken, kar?? kom?umdu yay?nlayan yay?nevi.
K?sa k?sa al?nt?lar yapay?m da, gen? evlileri ayd?nlatay?m?
Ras?l? Ekrem ??yle demi?: ?12 kad?n? alma: 1)Boyu senden ?ok k?sa olan?, 2)Boyu senden ?ok uzun olan?, 3) Sa?? k?sa olan?, 4)?ocuk yapmayan?, 5) Acuze olan?, 6)?irkin olan?, 7) M?srif olan?, 8) ?enesi d???k olan?, 9) ?ntizar ediciyi, 10) Ba?a kak?c?y?, 11) Kocas?ndan gayr? erkeklere muhabbet g?stericiyi, 12) Kocas? ?lm?? kad?n???
Peygamberden rivayet olunmu?: ?4 hususta kar?ndan ?st?n olmal?s?n: 1) G?zellikte, 2) G?rg?de, 3) Ahlakta, 4)Takvada.?
Bir hadisten: ?Hatunlar?n hay?rl?s?, di?ilik taraf? az oland?r.?Zifaf olan hatun g?zel kokular s?r?nmeli, iyi elbiseler giymeli, zifaftan evvel iki rekat namaz k?lmal?ym??. Gelinin ayaklar? y?kanmal? ve su, evin etraf?na serpilmeliymi?. Bereket getirirmi?. (Bizim evde bereketin olmay???n? hep iktidarlara ba?lam??t?m, yan?lm???m.)
Cinsi m?nasebetten ?nce ?lhak Suresi okunursa do?an ?ocuk erkek olurmu?.
Bir ba?ka hadiste de ??yle deniyor: ?Bir kimse hamile hatununun karn?na elini koyup ?u duay? ederse, do?acak yavrusu Allah??lem erkek olur.? (Erkek ?ocuk isteyenlere bu duay? veririm, tabii onlar beni g?r?rse?)
Cinsi m?nasebet istendi?inde ya da inzal vaktinde okunacak dualar, hepsi bu kitapta var. Cima vaktinde hem kad?n, hem erkek ba?lar?n? ?rterlerse, do?acak ?ocuk hay?l? olurmu?? Bir de cinsi m?nasebetin en iyisi, yemek tamamen haz?m olduktan sonra yap?lan?ym??.
Daha ?ok var. Ama yerim dar. Yaln?z son bir kez ?a?da? bir ek yapmak istiyorum: Sak?n cima an?nda cep telefonu kullanmay?n, ??nk? caiz de?il. Bu da benden?
B?lent Habora
www.evrensel.net