Emek karikat?rleri sergileniyor

T?rk-?? ve Karikat?rc?ler Derne?i?nin beraber d?zenledi?i ?Emek Karikat?rleri Yar??mas??n?n ?d?l t?reni bir?ok sendikac? ve karikat?ristin kat?l?m?yla yap?ld?.


T?rk-?? ve Karikat?rc?ler Derne?i?nin beraber d?zenledi?i ?Emek Karikat?rleri Yar??mas??n?n ?d?l t?reni bir?ok sendikac? ve karikat?ristin kat?l?m?yla yap?ld?. Bir?ok meslek grubundan i??inin bug?nk? ?al??ma ve ya?am ko?ullar?n? irdeleyen ve m?cadeleyi anlatan karikat?rleriyle beraber ?Kad?n Emek?iler Foto?raf Sergisi?nin a??l??? da yap?ld?. Ankara ?a?da? Sanatlar Merkezi?nde ?nceki ak?am d?zenlenen etkinlikte karikat?rler ve foto?raflarla i??i s?n?f? ve m?cadelesi anlat?ld?.
A??l?? t?reninde konu?an Karikat?rc?ler Derne?i Ba?kan? Metin Peker, karikat?rc?lerin eme?ini i??i s?n?f?yla birle?tirerek bu karikat?rleri ortaya ??kard?klar?n? belirtti. Emek m?cadelesinin zorlu bir d?nemden ge?ti?ini ifade eden Peker, ?Haber-???in grevini de karikat?rc?ler olarak selaml?yoruz? dedi. T?rk-?? Genel Ba?kan? Salih K?l?? da, karikat?rc?lerle ilk kez b?yle bir ?al??ma yapt?klar?n? kaydederek, ?al??maya destek olan herkese te?ekk?r etti.
Konu?malar?n ard?ndan karikat?ristlere ?d?l verildi. Birincilik ?d?l?n? Serdar G?nbilen, ikincilik ?d?l?n? Burak Ergin ve ???nc?l?k ?d?l?n? Raif G?kku? ald?.
Ayr?ca ?Kad?n Emek?iler Foto?raf Sergisi?ni haz?rlayan Suderin Murat ve Faika Berat Pehlivan?a da birer plaket verildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net