MKM?nin 16. y?l? kutland?

Mezopotamya K?lt?r Merkezi, ?D?nden Bug?ne Bug?nden Yar?na? ba?l?kl? 16. y?l kurulu? y?l?n? ?nceki gece ?stanbul Harbiye A??khava Tiyatrosu?nda d?zenledi?i ??lenle kutlad?.


Mezopotamya K?lt?r Merkezi, ?D?nden Bug?ne Bug?nden Yar?na? ba?l?kl? 16. y?l kurulu? y?l?n? ?nceki gece ?stanbul Harbiye A??khava Tiyatrosu?nda d?zenledi?i ??lenle kutlad?.
Program?n sunuculu?unu yapan Murat Batgi, ?Mehmet Uzun?un cenazesi kalkarken biz burada alk?? ?alamazd?k? diyerek, ge?en hafta program?n ertelenmesinden dolay? kat?l?mc?lardan ?z?r diledi. Program Nursen ?nce, Hozan Xog?r, Helin Ba?ak Kanat??n da aralar?nda bulundu?u MKM?nin demokrasi m?cadelesinde ya?am?n? yitiren ?al??anlar?n? anlatan sinevizyon g?sterisi ve sayg? duru?u ile ba?lad?.
Dengb?jlerin dinletisi ile ba?layan ??lende, dengb?jlerin ard?ndan MKM?nin ilk m?zik grubu olan Koma ?iya sahne ald?.
Gecede MKM ad?na konu?ma yapan Elif Kaya, 70 y?ld?r yasakl? olduklar?n? s?yledi.
Mehmet Uzun i?in haz?rlanan sinevizyon g?sterimi ile devam eden ??lende, Koma Gul? Xerzan, Rojda, MKM halkoyunlar?, Veng? Sodiri, Tiyatra Jiyana Nu ve Koma Asmin sahne ald?. MKM ?al??malar?nda en ?ok ilgi g?ren MKM ?ocuklar?, sahnede b?y?k co?kuyla kar??land?. ??lende MKM Sinema Kolektifi?nin yapt??? projelerin k?sa tan?t?mlar? kat?l?mc?lara sunuldu.
Konser alan?na polis m?dalesi
Koma Asmin?in sahne ald??? s?rada trib?nlerde a??lan pankart? gerek?e g?steren ?ok say?da ?evik kuvvet polisi trib?nlere girdi. Polisin m?dahalesi nedeniyle ara verilen konser, Ag?re Jiyan??n dinletisi ile devam ederken, Harbiye A??khava Tiyatrosu ?n?ne takviye ?evik kuvvet polisi ve panzerler getirildi. Salonda say?s?n? art?ran polis, alt trib?nler ve sahne ?n?ne kadar inerek, Rojda sahnedeyken program?n normal saatinden ?nce bitirilmesine neden oldu.
MKM y?neticileri, polisin tavr?na ili?kin su? duyurusunda bulunacaklar?n? belirtti. (?stanbul/D?HA)
www.evrensel.net