T?rkiye Futbolu Tart???yor 2

T?rkiye Futbolu Tart???yor 2

Fotoğraf: Menderes Çınar

?brahim Alt?nsay, dar ?eki?melerin kuyusuna itilen futbolda gelinen noktan?n son derece do?al oldu?u g?r???nde


T?rkiye?deki futbolu tart??t???m?z yaz? dizimizin bug?nk? konu?u spor yazar? ?brahim Alt?nsay. E?er ?lke futbolunun ne kadar sa?l?kl? oldu?unu ?l?eceksek ?ncelikle iyi futbolcular?n nerede yeti?tiklerine bakmak gerekir diyen Alt?nsay, TC n?fus ka??tl? bir?ok futbolcunun Almanya?da yeti?ti?ine dikkat ?ekti.

T?rkiye?de oynanan futbolun d?zeyini nas?l buluyorsunuz? Avrupa kupalar?nda tak?mlar?n genel olarak sergiledi?i d???k performans? neye ba?l?yorsunuz?
2002?deki d?nya ???nc?l???nden beri ?lke futbolun d?zeyi gittik?e geriliyor. Futbol art?k bir oyun, bir g?steri, bir e?lence alan? de?il. G?? ve n?fuz kavgalar?n?n verildi?i, t?redi sermayenin giderek egemen oldu?u, bahis ?ikecilerinin, kara parac?lar?n, mafyalar?n cirit att???, az geli?mi?, lumpen bir sekt?r. Futbolun i?e kapal? dar ?eki?melerin kuyusuna itildi?i, her ?eyin Fenerbah?e-Galatasaray rekabetine indirgendi?i, kul?plerin ve federasyonun kompleksli y?neticilerin elinde oldu?u bir ortamda bu, son derece do?al bir durum.

Yabanc? oyuncular?n ?lkenin futboluna katk? yapt?klar?na inan?yor musunuz?
?nan?yorum. Sorun futbolcular?n nerede do?duklar?, milliyetleri de?il. E?er ?lke futbolunun ne kadar sa?l?kl? oldu?unu ?l?eceksek futbolcular?n nerede yeti?tiklerine bakmak gerek. TC n?fus ka??tl? bir?ok iyi futbolcu Almanya?da yeti?me. Sonra T?rk diye bizim ligimizde oynuyorlar. Milli tak?m dahil ?st d?zey tak?mlar?n futbolcular?n?n ?o?unlu?u, ?rne?in Fenerbah?e?nin neredeyse tamam?, yurtd???nda yeti?mi? futbolculardan olu?uyor. Bu durum ?lke futbolu a??s?ndan i?ler ac?s?.

?lke futbolunun yak?n gelecekteki durumu ile ilgili tahmin ve beklentileriniz nelerdir?
Avrupa?da biraz daha iyi sonu?lar alabiliriz, ?rne?in di?imize g?re tak?mlar?n bulundu?u eleme grubundan ??k?p 2008 Avrupa ?ampiyonas??na gidebiliriz. Ama i?eride ??r?me had safhada. B?y?k skandallara, i?in daha da k?t?s? bu skandallar?n pi?kinlikle ge?irilmesine haz?r olun.

Hakemlerin performans?n? nas?l buluyorsunuz? Kimi y?netici ve teknik adamlar?n s?k?a dile getirdikleri komplo teorilerinde sizce ger?eklik pay? var m??
Federasyon Trabzonspor-Sivasspor ma??n?n tekrar?na karar verirken ma??n hakemini su?lu ilan etti. Herkes hakemlere y?kleniyor. Onlar da kendilerini korumak i?in ma?larda eyyamc?l?k yap?yor, sorumluluk alm?yor. Ma? 90 dakika dursa i?lerine gelecek. Komplo iddialar?na gelince, buna gerek yok ki. Hakemler iktidar ili?kilerinin i?ine o kadar ?ekilmi? ki, federasyon hakemleri o kadar ?ok kulland? ki, verilen hi?bir karar, ta? at??? karar? bile, sadece oyunla ilgili olarak alg?lanm?yor.

?brahim Alt?nsay kimdir?

Gazetecilik, edit?rl?k, sinema yazarl???, TV y?neticili?i yapt?.
2000-2004 aras? iki d?nem BJK Y?netim Kurulu ?yeli?inde bulundu. Temmuz 2004?ten bu yana Radikal gazetesinde
futbol ?zerine yaz?yor.
Yar?n: Metin Tekin
G?khan Durmu?

İLGİLİ HABERLER

20 Ekim 2018 08:45
Cumhurbaşkanlığı, 2018 yılında kendisine ayrılan 845 milyon 365 bin TL bütçenin yüzde 74’ünü 8 ayda harcamış.

Toplam Query: 35