F.Bah?e?den PSV ma?? uyar?lar?

Fenerbah?e Kul?b?, futbol tak?m?n?n Hollanda?n?n PSV Eindhoven ekibiyle 23 Ekim Sal? g?n? deplasmanda yapaca?? Avrupa ?ampiyonlar Ligi ma?? ?ncesi taraftarlar?na ?e?itli konularda uyar?larda bulundu.


Fenerbah?e Kul?b?, futbol tak?m?n?n Hollanda?n?n PSV Eindhoven ekibiyle 23 Ekim Sal? g?n? deplasmanda yapaca?? Avrupa ?ampiyonlar Ligi ma?? ?ncesi taraftarlar?na ?e?itli konularda uyar?larda bulundu.
Kul?b?n resmi internet sitesinde yer alan a??klamada, Hollanda yerel otorite makamlar?n?n ve polis yetkililerin ald??? karar ?zerine, sar?-lacivertli taraftarlar?n toplu halde ma?a gidi?lerinin ve toplu halde ??k??lar?n?n yap?laca?? bilgisinin kul?be iletildi?i belirtilerek ??yle denildi: ?Bu do?rultuda Fenerbah?e taraftarlar?n?n toplanma yeri olarak belirtilen park sahas?, ev sahibi kul?p taraf?ndan ?cretsiz olarak tahsis edilmi?tir. Taraftarlar?m?z m?sabaka g?n? burada toplanarak g?venlik e?li?inde stada gideceklerdir. M?sabaka sonras? ise yine toplu halde bu kez stat yak?n?nda yer alan tren istasyonundan trenlerle park yerine gidilece?i bildirilmektedir. Ayr?ca Amsterdam?a ma? sonras? tren seferleri d?zenlenmi?tir.?
Taraftarlardan ayr?ca, ge?erli kimlik kart? veya pasaportlar?n?n yanlar?nda bulundurmalar? istenirken, alkol kullan?m?ndan ve ?rk?? davran??lardan ka??nmalar?, stada havai fi?ek, keskin aletler ve uzun lensli foto?raf makineleri ile video kameralarla gelmemeleri, ma? biletlerinin karaborsadan al?nmas?n?n ve sat?lmas?n?n Hollanda yasalar? gere?ince yasak olmas? ve ge?erli biletlerin sadece Fenerbah?e Kul?b? taraf?ndan sat?lmas? nedeniyle sahte ve ge?ersiz biletlere kar?? uyan?k olmalar?, kar maskesi ve maske takman?n yasak oldu?una dikkat etmeleri ve stat kap?lar?n?n saat 18.45?te a??laca??ndan, kap?larda y???lmay? ?nlemek i?in stada erken gelmeleri istendi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net