S?Z OLA, TORBA DOLA

 • Se?imin o bilinen boyas? bug?n bile duruyor yerli yerinde. Giderek k???l?yor diyece?im ama bir g?n t?m?yle yok olaca??n? da s?yleyemiyorum ne yaz?k ki.


  Se?imin o bilinen boyas? bug?n bile duruyor yerli yerinde. Giderek k???l?yor diyece?im ama bir g?n t?m?yle yok olaca??n? da s?yleyemiyorum ne yaz?k ki. ??nk?, halk oylamas?, ka??nc? olaca?? bir t?rl? kestirilemeyen cumhurun ba??n?n se?imi, yerel se?imler ?unlar bunlar var ?n?m?zde. Bu durumda genel se?imlere dek boyal? kalaca??m gibi.
  Sand?k kurulunun boyac?s? da bir ho? adamm?? do?rusu. Boyay? s?rmemi?, t?rna?? enine boyuna boyam??. Sa? sakal birbirine girmi? tipimden mi ho?lanmad?, k?l???mdan m? g?c?k kapt? bilemedim do?rusu. Korkar?m bu boyayla halk oylamas?nda da, cumhurun ba??n?n se?iminde de oy kullanamayaca??m. ??nk? parmak boyal? ve ben oyumu kullanm?? olarak g?r?n?yorum. Ho?, kullansam da ne yapaca??m? bilemiyorum ya... Kar???k bir durum var ortada. Adamlar ilk yap?tlar? h?zl? tren gibi bir yasa haz?rl??? i?indeler. Yani ne yapt?klar?n?, nas?l yapacaklar?n? kestiremiyorlar bir t?rl?.
  Her neyse... Se?imin boyas? durup dururken yerinde se?imin kendisi ge?ti gitti bile. ?zerine, se?imin nedeni cumhurba?kanl??? se?imi bile yap?ld?. Cumhurun yeni ba??, ?niversiteye sokulmak i?in u?ra??lan t?rban? en iyi ta??yanlardan e?i ile daha yerle?meden a?a babalar?n?n bir zamanlar ?anl? kaya dedikleri yere, i? ve d?? gezilere ba?lad?, ?b?yle olur cumhurba?kan? dedi?in? dercesine. ?ylesine bir ivedilik var gezip tozmas?nda. Belki de kendini bir de halka se?tirmek istiyor. Meclisin se?ti?i 11. Cumhurba?kan??n? bir de halka se?tirecekler ya... O da cumhurun 11. ba?kan? de?i?mesin istiyor anla??lan. Ba?bakanl?k k?sa s?rd?, bari cumhurun ba??nda uzun kals?n istiyor.
  Eylemsel ya da ayaktopu uzmanlar?n?n s?k?a s?yledi?i gibi aktif siyaset yapt??? d?nemlerde ba?bakan i?in h?k?metin ba?? diyen, hem h?k?metin ba??, hem de cumhurun ba?? olmu? Demirel?in bu s?z?ne ?yk?nerek s?yledi?im ?cumhurun ba??? s?ylemi ba??ma bir i? a?maz umar?m. ?Bakanl?k, ba?bakanl?k yapm??, cumhurun ba?? olmu? adam, sana ne oluyor? derlerse sand?k kurulunun boyac?s?n? bile zor g?r?r?m bir daha.
  B?ylesine bir durumda ve ?ylesine ko?ullarda, yani bir yandan yeni anayasa haz?rlan?p t?rbana ?niversite yolu a??l?rken, beri yandan da T?rkiye, Malezya olur mu ve mahalle bask?s? gibi yeni tart??ma konular? g?ndeme oturtulmaya ?al???l?yor. Tart??madan da ?te, ?lkeyi Malezya?ya benzetmek i?in a??k se?ik bir mahalle bask?s? yarat?l?yor. Asl?nda b?yle bir ?eyin tart???lmamas? gerekti?i h?k?metin ba??n?n, ?Hamdolsun laikli?i hakim k?ld?k? s?z? ile a??k se?ik ve de a??k sa??k bir bi?imde ortaya konulmu?tur. Yine de biri birine benzemi? ?oktan, hem de hi? yoktan. Yaz?l?, s?zl?, g?rsel bas?n?n ?st?n ?abalar?yla yo?un bi?imde tan?t?lan Malezya t?pk? biz. Ya da biz, t?pk? o. De?ilsek de, mahalle bask?s?n?n katk?s?yla olaca??z yak?nda.
  Bir s?n?r kap?s?nda, iftar sofras?ndan adam kald?r?lmayaca??n? ileri s?rerek iftar saatinde i? b?rakan devlet ?al??anlar?n?, ?lkenin, b?y?k ?? be? kenti ba?ta olmak ?zere her y?resinde ve her g?n g?rmek olas?. B?t?n bunlar Malezya?da g?r?lebilir mi bilmiyorum, ama Malezya olmayan ?lkelerde rahatl?kla g?r?lebilir. Ayr?ca, g?da yard?m? yap?lacak yoksullardan, yard?mseverlik ad?na pe?in pe?in dua istenmesi de Malezya?da de?il. Ayaktopu yorumlar? boyutunda ve boyunda hemen her g?n televizyon ekranlar?n? dolduran t?rl? ?e?itli dizilerin, mahalle bask?s? sonucu ramazan g?r?nt?lerine yer vermeleri de Malezya?da de?il. Bu dizilerde i?ki g?r?nt?lerinin buzlanmas? g?l?n?l??? de.
  Sosyal ve demokrat oldu?u s?ylenen, ilkelerinden biri de laiklik olan anadan do?ma muhalefet bir partinin ba?kanl???na oynayan ki?inin konu?urken ezan duyunca susmas? da Malezya?da de?il. Bu davran???n?n ?z?nde laiklik mi, dindarl?k m?, dincilik mi oldu?u pek belli olmasa da mahalle bask?s? sonucu dini siyasetle yo?urup ?evreye ho? g?r?nme ?abas?n?n yatt??? ?ok a??k.
  Oru?luyken de denize girece?ini ?Biz Cumhuriyet okurlar? da bunu yapmazsak...? s?zleriyle a??klayan deniz tutkunu ?a?da? bir han?m?n Ramazan ay? boyunca ortal?kta g?r?nmemesi, Malezya?ya ?zg? koca bask?s?ndan ?ok mahalle bask?s?ndan olmasa gerek.
  Kocas? salt cuma namaz?na giden, kendisi de her g?n denize giren ?a?da? g?r?n?ml? bir ba?ka kad?n?n Ramazan ay? ile birlikte, sanki dinin gere?i buymu? gibi, tan?nmayacak bir k?l??a b?r?nerek koltu?unun alt?nda bez torba ile her g?n ba?ka bir evde d?zenlenen yirmi ki?ilik kabul g?nlerine kat?lmas? ve mahalle bask?s? alt?nda dindar g?z?kmeye ?al??mas? da Malezya?y? s?n?rlayan ?izgilerin i?inde de?il.
  Sanki yokmu? gibi t?rban?n s?zde ?zg?rl???ne kavu?turulmas? sonras?nda, ilk??retimde ve lisede de yayg?nla?aca?? korkusunu ya?amak da Malezyal?lar?n d???nmesi gereken bir ?ey bence. Bizde b?ylesi bir uygulama zaten var. ?lkenin k???k yerle?im birimlerinde ?ok say?da t?rbanl? ??renci girip ??kmaktad?r okullar?n her t?rl?s?ne. O nedenle t?rban?n yayg?nla?mas?ndan korkmaya gerek yok. Ama, Malezya da a??l?p her kafan?n paketlenmesi gerekiyorsa, d??man karde? konumundaki iki partinin katk?s?yla o da olur bir g?n.
  B?t?n bunlar olurken ?Hamdolsun laikli?i hakim k?ld?k? s?z? do?rultusunda, son s?zc???n ?st?ne basarak ve nerede o g?nler dercesine ?Malezya olmay?z elhamd?lillah? diyerek eller ovu?turulmaktad?r belki de.
  ?st?n Y?ld?r?m
  www.evrensel.net