G?reve geldi?i g?n ?sava?? dedi

ABD Genelkurmay Ba?kan?, ?ABD ordusunun, gerekirse ?ran?? vurabilecek kapasitede oldu?u? tehdidini savurdu.


ABD Genelkurmay Ba?kan?, ?ABD ordusunun, gerekirse ?ran?? vurabilecek kapasitede oldu?u? tehdidini savurdu.
ABD?de Genelkurmay Ba?kanl??? (Kurmay Ba?kanlar? Ortak Kurulu?nun Ba?kan?) g?revine k?sa bir s?re ?nce atanan Michael Mullen, bu g?reve geldikten sonra yapt??? ilk resmi a??klamada, a?z?n? ?ran?dan a?t? ve ?ABD askeri g??leri, ?ran?a kar?? operasyon d?zenleme yeterlili?ine sahiptir. N?kleer tesisleri ve di?er hedefleri vurabilir? diye konu?tu. ABD?li komutan, ?yo?un diplomatik ?aban?n s?rd???n?? belirtirken, ?Askeri g?? kullan?m? da bir se?enek olabilir? demeyi ihmal etmedi.
ABD?li Genelkurmay Ba?kan??n?n tehditlerine kar??l?k, ?ran Devrim Muhaf?zlar? komutanlar?ndan Tu?general Mahmud ?aharba?i de, ?muhtemel bir sald?r? durumunda dakikada, tam 11 bin f?ze ve topu ate?leyebilecek kapasiteye sahip olduklar?n?? ilan etti.
?ok beklemeyiz
ABD Savunma Bakan? Robert Gates ile birlikte yapt??? bas?n toplant?s?nda Amiral Micheal Mullen, ?Askeri bak?? noktas?ndan, sald?r? i?in gerekti?inden fazla g?ce sahip oldu?umuzu s?yleyebilirim. E?er ulusal liderlik, sald?rmam?z? isterse, s?reyi ?ok fazla uzataca??m?z? d???nm?yorum? diye konu?tu.
A??klamas?nda, ?ranl? liderlerin, son 1.5 y?ld?r yapt??? a??klamalardan, Tahran??n, Irak?taki direni??ilere deste?inden ve kendi tabiriyle gizli n?kleer silah program?ndan ?ciddi kayg?? duydu?unu da belirten Mullen, ?ran??n ?ter?rizm? destek?isi oldu?u y?n?ndeki Bush s?ylemini yineleyerek, ?Bunlar?n hepsi, d?nyan?n bu b?lgesi i?in b?y?k istikras?zl?k etkisi ta??yor? ?eklinde konu?tu.
Mullen??n ard?ndan s?z alan ABD Savunma Bakan? da, ABD?li general ile benzer ?endi?e?lerini dile getirirken, ??ran??n b?lgede n?kleer silahlanma yar??? ba?latt???n?? ileri s?rd?.
Times??n sald?r? senaryosu
Mullen?in a??klamalar?n? duyurdu?u haberinde Washington Times, ?ABD?li savunma ve g?venlik yetkililerinin, ?ran?a olas? bir sald?r?ya haz?rland?klar?n?? hat?rlatarak, ??ran?a y?nelik sald?r?da, a??rl?kl? olarak Deniz ve Hava Kuvvetleri?nin kullan?laca??n?? ifade etti ve ???nk? kara ordusu ve piyadeler Irak ile Afganistan?a odaklanm?? durumdalar? dedi.
Haberinde, ABD?nin ?ran?daki muhtemel iki ana hedefinin ise ?ran Devrim Muhaf?zlar? ile ?ran??n n?kleer tesisleri oldu?unu vurgulayan Times, ?ABD ordusu ?nce, Devrim Muhaf?zlar?n? aradan ??karacak. B?ylece paramiliter g?c?n, orduya deste?ini kesecek. ?kinci hedef ise ?ran??n n?kleer tesisleri olacak. ABD?li yetkililer, ?ran??n bomba materyalleri ?retti?i yerlerin de tespit edildi?ini ifade ediyor? diye yazd?.
Sava? ?ok uzun s?rmeyecek
ABD?den gelen ?taze? tehditlere kar?? ?ran Devrim Muhaf?zlar??n?n Kara Kuvvetleri Top?u ve F?ze Birlikleri Komutan? Tu?general ?aharba?i ise, Devrim Muhaf?zlar?n?n f?ze ve top at??? konusunda ??ok ilerledi?ini? kaydetti ve ?E?er d??man bize sald?r?rsa; Devrim Muhaf?zlar? bu sald?r?n?n ilk dakikas?nda 11 bin f?ze ve top at??? yapabilir, bu kapasiteye sahibiz? ifadelerini kulland?.
Devrim Muhaf?zlar?n?n elindeki f?ze ve toplar?n ?ranl? uzmanlarca yap?ld???n?, ?radara yakalanmad???n? ve isabet kabiliyetinin y?ksek oldu?unu? anlatan ?aharba?i, ?Sahip oldu?umuz f?ze sistemlerinin d?nyada bir benzeri yok? ifadesini kulland?. Cep telefonu boyutlar?nda bir sistem geli?tirdiklerini ve bunu b?t?n top?u birliklerinde kullan?l?r hale getirdiklerini s?yleyen ?aharba?i, ?Bu sistem sayesinde istedi?imiz hedefi vurabiliriz? dedi.
G?d?ml? f?zelere sahip olduklar?n? da ifade eden ?ranl? komutan, Devrim Muhaf?zlar? f?ze ve top?u birliklerinin ?zellikle Basra K?rfezi, Umman Denizi ve Irak s?n?r?nda konu?land?r?ld???n? belirtti. Tu?general ?aharba?i, halihaz?rda ellerinde 150 kilometre menzilli f?zeler ve 70 kilometre menzilli toplar bulundu?unu ifade ederek, k?sa zamanda 250 kilometre menzilli f?zeler ?reteceklerini s?yledi.
?ranl? general, ?Gelecekte bir sava? olacaksa bu ?ok uzun s?rmeyecek. ??nk? bu sava??n ilk g?nlerinde d??man? yenece?iz? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
Laricani istifa etti

?ran Ulusal Y?ksek G?venlik Konseyi (UYGK) Genel Sekreteri ve n?kleer konulardaki ba?m?zakerecisi Ali Laricani istifa etti. Adalet Bakan? ve H?k?met S?zc?s? Gulamh?seyin ?lham, haftal?k bas?n toplant?s?nda, Laricani?nin istifa etti?ini bildirdi. Ali Laricani?nin istifas?n? ?defalarca? sundu?unu, ancak kabul edilmedi?ini belirten ?lham, ?Say?n Cumhurba?kan? (Mahmud Ahmedinecad) sonunda istifay? kabul etti? dedi.
Laricani?nin yerine D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Said Celili?nin getirilece?ini de belirten ?lham, Laricani?nin istifas?ndan sonra, AB Y?ksek Temsilcisi Javier Solana ile sal? g?n? yap?lacak g?r??menin olup olmayaca??n?n sorulmas? ?zerine ise, ?Laricani?nin istifas?, program? de?i?tirmeyecek, g?r??meler s?recek? dedi. ?lham, sal? g?nk? toplant?ya da, Celili?nin kat?laca??n? bildirdi.
?ran devlet televizyonu genel m?d?rl??? de yapan Laricani, 2005?teki cumhurba?kanl??? se?imlerinde Ahmedinecad?a rakip olmu? ancak kazanamam??t?. ?ran??n dini lideri Ayetullah Ali Hamaney?e yak?nl???yla bilinen Laricani, Ahmedinecad taraf?ndan, UYGK Genel Sekreterli?i ve n?kleer ba?m?zakerecilik g?revine getirilmi?ti.
Laricani?nin son zamanlarda Ahmedinecad ile n?kleer programda izlenecek politika konusunda fikir ayr?l??? ya?ad??? belirtiliyordu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net