Stratejik ortak plan?na Hizbullah?tan tepki

L?bnan?daki direni? g?c? Hizbullah, L?bnan??n ABD ile ?stratejik ortakl?k? kurma plan?na sert tepki g?sterdi.


L?bnan?daki direni? g?c? Hizbullah, L?bnan??n ABD ile ?stratejik ortakl?k? kurma plan?na sert tepki g?sterdi. ?srailli Haaretz gazetesinde yer alan habere g?re Hizbullah, ABD?nin L?bnan ordusunu ?stratejik ortak? ilan etmesini ?tahakk?m hilesi? olarak nitelendirdi ve ?Bu, L?bnan?? bir ba?ka Irak durumuna getirir? a??klamas?nda bulundu.
Hizbullah??n ?nceki g?n yay?nlad??? a??klamas?nda, ?Amerikan gayretleri, L?bnan?? b?lgedeki Amerikan projesinin bir par?as? haline getirmeye hizmet etmektedir. Bu kapsaml? plan, stratejik ortakl?k gibi hileli unsurlarla y?r?t?lmektedir? denildi. Hizbullah a??klamas?nda ayr?ca, Amerikan plan?na dahil olman?n, L?bnan?? bir ba?ka Irak haline getirmek anlam?na geldi?ini de belirtti.
Hizbullah da hedefte
L?bnan?da yay?nlanan muhalif Es Sefir gazetesi, per?embe g?nk? say?s?nda, ?Washington??n, L?bnan?? yeni stratejik ortak? olarak ilan etmeye haz?rland???n? bildirmi?ti. Haberini, ABD Savunma Bakan? Yard?mc?s? Eric Edelman??n, Beyrut?taki temaslar?na dayand?ran gazete, ?ABD ile yap?lan anla?ma do?rultusunda Washington, L?bnan ordusuna askeri, e?itim ve istihbarat deste?i verecek. Buna kar??l?k Beyrut da, ?lke topraklar?nda ?sler, radar istasyonlar? ve di?er tesisler kurulmas?na g?z yumacak? diye yazm?? ve ortakl???n hedefinin ise ?ulusal alanda Hizbullah ile uluslararas? d?zeyde ise Rusya oldu?unu? bildirmi?ti. ABD yanl?s? Beyrut h?k?meti ile ABD?nin Beyrut B?y?kel?ili?i ise haberi yalanlam??t?.
ABD?nin, T?rkiye ile Kuzey Irak ve Ermeni soyk?r?m? tasar?s? nedeniyle gerilimli g?nler ge?irdi?i ve Adana?daki ?ncirlik ?ss??ne ?alternatifler? arad??? iddialar?n?n yabanc? bas?na yans?d??? g?nlerde gelen haberde ayr?ca, ?ABD, L?bnan askeri doktrininin de de?i?mesini istiyor. Bu doktrin, Suriye?yi; ?dost ?lke?, ?srail?i; ?d??man? ve Hizbullah?? da; ??srail i?galine kar?? direni? g?c?? olarak nitelendiriyor? denmi?ti. Baz? haber kaynaklar?nda ise ABD?nin, L?bnan??n, Suriye s?n?r?na yeni hava ?ss? kurmay? planlad??? ileri s?r?lm??t?. (DI? HABERLER)?ABD, Irak?ta 14 ?s kuracak?

Irak?taki Amerikan i?galinin, bu ?lkeye kurulacak ?14 yeni ?s? arac?l???yla devam ettirilece?i ??renildi. Finlandiya?daki ?Sol ?ttifak? milletvekillerinden Jaakko Laakso, Arap gazetecilere yapt??? a??klamada, ?ABD?nin, Irak?ta 14 kal?c? ?s kuraca??n?? s?yledi. Laakso, ?Bana verilen bilgiye g?re, kal?c? ?sler kurmay? planl?yorlar. Sadece bir, iki, ?? ya da d?rt tane de?il, belki de 14 askeri ?s kuracaklar? diye konu?tu. ABD?nin kurmay? planlad??? 14 ?ss?n, halihaz?rda Irak-Suriye s?n?r?na kurulmas? kararla?t?r?lan ?slerden ayr? oldu?unu da vurgulayan milletvekili, ??slerin, Irak??n kalbine kurulaca??n?? ifade ederek, Ba?dat?? i?aret etti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net