Fotoğraf: Evrensel

?svi?re halk? sand?k ba??nda

?svi?re?de uzun bir s?redir devam eden se?im maratonu bug?n yerel saatle 12.00?den sonra ba?layacak oy say?m i?lemiyle sonu?lanacak.


?svi?re?de uzun bir s?redir devam eden se?im maratonu bug?n yerel saatle 12.00?den sonra ba?layacak oy say?m i?lemiyle sonu?lanacak. 3 bin 300?den fazla aday?n 249 sandalye i?in ?eki?ti?i Federal Parlamento ve Kanton Meclisi se?imleri, g?ndemde; y?r?t?len ?rk?? se?im kampanyalar? ve aday? en bol olan se?im olma ?zelli?iyle s?k?a yer buldu.
Se?imlerden sa?c? ?svi?re Halk Partisi?nin (SVP) ?zafer? ile ??kmas? bekleniyor. SVP?nin se?im s?reci boyunca ?ok konu?ulan se?im posterinde, ?svi?re bayra?? ?n?nde, bir kara koyunu tekmeleyen ?? ak koyun vard? ve posterin ?rk??l??? a??k?a k?r?kledi?i s?yleniyordu.
Hayati kararlar?n h?k?mete b?rak?lmad??? ve 60 y?ld?r koalisyonlarla y?netilen ?lkede, se?imlere ilginin her sene oldu?u gibi bu sene de az olaca?? ifade ediliyor.
Irk??l?k, s??rama tahtas?
?lkedeki se?im kampanyalar?, ?lkenin sorunlar?ndan ziyade, partilerin sadece birbirlerine kar?? y?r?tt?kleri bir kampanya olarak kal?rken, ?al??malar s?ras?nda yabanc? d??man? s?ylemlerine a??rl?k veren gerici parti SVP, ?rk??l??? s??rama tahtas? olarak kulland?.
SVP?nin, se?im sonu anketlerine g?re se?imlerden birinci parti olarak ??kmas? bekleniyor. Su? i?leyen g??menlerin ve ailelerinin ?lkelerine geri g?nderilmeleri gerekti?ini savunan SVP, ek olarak ?lkedeki minareleri yasaklamak istiyor. Halk Partisi ayr?ca, ?svi?re vatanda?? olmay? daha da zorla?t?raca??n? s?yl?yor.
Olas? koalisyon
?te yandan uzmanlara g?re SVP?nin se?imlerde elde edece?i ba?ar?, Bakanlar Kurulu?na da do?rudan yans?yacak. Rakip Sosyal Demokrat Parti?nin (SP) bakanlar kurulunda yer alan ?yelerinin, milletvekili se?ilmemesi durumunda, muhalefette kalabilece?i de ifade ediliyor. Yine anket sonu?lar?na g?re SP oy kayb?na u?rarken, Ye?iller ise oyunu en ?ok art?ran parti oldu.
Karma??k nispi temsil sistemi sayesinde ?svi?re?nin, ?b?y?k bir olas?l?kla? 22 Ekim?de yine bir koalisyon h?k?metine uyanaca?? ifade ediliyor. Ancak yeni koalisyon h?k?metinin, ??lkedeki ayr?l?klar?n derinle?mesi? nedeniyle i?i kolay olmayacak. (Z?rih/EVRENSEL)
?kizlerin kaderi belli oluyor

AB?nni ?ha?ar? ?ocu?u? Polonya da bug?n sand?k ba??na gidiyor. Erken se?imlerde Polonya halk?, ?lkede h?k?met ile devletin ba?? olan muhafazak?r ikiz karde?ler Ba?bakan Jaroslaw ile Lech Kaczynski?nin kaderine karar verecek. Anketler ise muhalefetteki ?Yurt Platformu?nun (CP), Ba?bakan Kaczynski?nin lideri oldu?u ?Yasa ve Adalet Partisi?nin (P?S) az bir farkla ?n?nde oldu?unu g?steriyor. Anketler, CP?nin oylar?n?, se?ime az bir s?re kala art?rd???n? ortaya koyarken, g?zlemciler ise Polonya?da se?menlerin ?karakteristik? olarak son ana kadar ?karars?z? oldu?una ve kesin sonu?lar?n, anketleri ?alt?st edebilece?ine? dikkat ?ekiyor. Erken se?im, koalisyon h?k?metinin ??kmesi ?zerine g?ndeme gelmi?ti. (DI? HABERLER)
Haydar Sancar
www.evrensel.net