???ilere destek art?yor

Grevci Telekom i??ileriyle dayan??ma amac?yla ger?ekle?tirilen destek ziyaretleri t?m yurtta s?r?yor.


Grevci Telekom i??ileriyle dayan??ma amac?yla ger?ekle?tirilen destek ziyaretleri t?m yurtta s?r?yor.
Petrol-?? Sendikas??n?n da i?inde bulundu?u Alia?a Demokrasi Platformu, Telekom i??ilerini ziyaret etti. Alia?a Demokrasi Meydan??nda toplanan platform bile?enleri, sloganlarla Telekom binas?na y?r?d?. Ziyaret?iler i??iler taraf?ndan alk??larla kar??lad?. Ziyaret?ilere te?ekk?r eden Haber-?? ?zmir ?ube Ba?kan? Kemal ?l?io?lu, ?Uluslararas? sermaye sald?r?lar?n? d?n size yapm??t?, bug?n Haber-?? ?yelerine yapmaktad?r. Buna birlikte kar?? durabiliriz? dedi
Petrol-?? Alia?a ?ube Ba?kan? Salih Mehmet Ayd?n da ?Bu grev T?rkiye i??i s?n?f?n?n namusudur. PETK?M, T?PRA? i??ileri, memurlar, eme?iyle ge?inenler, Telekom i??isinin bu ba?ar?s?n? sa?lamak zorundad?r? dedi.
E?itim Sen Torbal? Temsilcili?i, grevdeki Telekom i??ilerini ziyaret etti. Temsilcilik ad?na a??klama yapan E?itim Sekreteri Hayri Akta?, dayan??ma i?inde olacaklar?n? bildirdi. Emek Partisi Bornova ?l?e ?rg?t? ve ?HD ?zmir ?ubesi de T?rk Telekom ?zkanlar Santrali?nde grev yapan i??ileri ziyaret etti
?zelle?tirmenin sonucu
Antalya?da E?itim Sen Korkuteli Temsilcili?i, Telekom i??ileri ile bulu?tu. Ziyarette konu?an Tekniker ?lhan Ayd?n, ya?anan s?recin ?zelle?tirme politikalar?n?n ka??n?lmaz sonucu oldu?unu belirtti. Tekniker Yard?mc?s? Osman Yurteri ve Habib Y?ld?z ise esnek ?al??maya kar?? grevde olduklar?n? s?ylediler. Adem G?rg?l? ve ?lker ?apkan da m?cadelelerinin sonuna kadar s?rece?ini, ama?lar?n?n iddia edildi?i gibi sabotaj de?il, daha kaliteli hizmet vermek oldu?unu s?ylediler. E?itim Sen y?neticileri de Telekom i??isiyle her zaman dayan??ma i?erisinde olacaklar?n? ifade ettiler. Elmal?, Kumluca, Finike, Alanya ve Manavgat il?elerindeki E?itim Sen temsilcilikleri de grevci i??ileri ziyaret etti.
Bolu?da KESK?e ba?l? sendikalar, Emekli-Sen ve Emek Partisi Bolu ?l ?rg?t?, grevde olan Telekom i??ileri ile bir araya geldi. ?zzet Baysal Caddesi ?zerindeki PTT binas?n?n ?n?nde toplanan emek?iler, grevciler taraf?ndan alk??larla kar??land?.
EMEP Adana ?l ?rg?t? de grevdeki Telekom i??ilerine destek ziyaretinde bulundu. Telekom Adana ?l M?d?rl????ndeki ziyarete E?itim Sen ?ye ve y?neticileri de kat?ld?. EMEP il binas?ndan Telekom ?l M?d?rl????ne kadar ?Ya?as?n i??ilerin birli?i?, ?Telekom i??isi yaln?z de?ildir? sloganlar? atarak y?r?yen EMEP ?yeleri ad?na a??klama yapan ?l Ba?kan? Sevil Arac?, ?Bu greve destek olmak, i??ilerin kazanmas? i?in ?al??mak boynumuzun borcu? dedi.
Gaziantep?te de Emekli-Sen ve T?MT?S ?ye ve y?neticileri grevci i??ileri ziyaret etti.
EMEP Gebze ?l?e ?rg?t? ?yeleri de Gebze Telekom?daki grevci i??ilerle bir araya gelerek sohbet etti. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net