M?ft?l?k de mi Oger?in hizmetinde?

?lke genelinde grevde olan T?rk Telekom i??ilerinin m?cadelesini karalama kampanyas?na Gaziantep?te il m?ft?l??? de kat?ld?.


?lke genelinde grevde olan T?rk Telekom i??ilerinin m?cadelesini karalama kampanyas?na Gaziantep?te il m?ft?l??? de kat?ld?. ?nceki g?n cuma namaz?nda il m?ft?l???n?n merkezi olarak haz?rlay?p b?t?n camilerde okuttu?u vaazda, grevci Telekom i??ilerine y?nelik ??ok y?ksek maa? al?yorlar. ??k?r edecekleri yerde meydanlara d?k?l?yorlar? ?eklinde, grevi karalayan s?zler sarf edildi.
Camilerde verilen bu vaaza ve m?ft?l??e tepki g?steren Telekom i??ileri, ?M?ft?l?k, Oger ?irketinin hizmetine mi girdi? diye sordular.
Dini alet ediyorlar
Erkan Gezici ad?ndaki Telekom i??isi, kendisinin ve bir?ok i??i arkada??n?n cuma namaz?na gitti?ini, vaaz?n sonuna do?ru hocadan i??ilerin hakl? grevini karalayan s?zleri i?itince ?ok olduklar?n?, baz? i??ilerin ve sendika y?neticilerinin cami ??k???nda hocayla tart??arak tepki g?sterdiklerini dile getirdi. Gezici, ?M?ft?l?k, hocalar, kendi i?ine bakacaklar?na bizim hakl? m?cadelemizi karalamakla u?ra??yorlar. ??verenin ve medyan?n yalan ve iftiralarla grevimizi karalama kampanyas? y?r?tt?kleri yetmiyormu? gibi ?imdi de m?ft?l?k, dinimizi kullanarak bu kampanyaya kat?l?yor. Ay?pt?r, g?naht?r? diye konu?tu.
Ali Karata? isimli i??i ise ?Bunlar? s?yleyen hoca, bu ?lkenin ?ocuklar?n?n, halk?n?n mal? olan b?y?k bir kurumun yabanc?lara pe?ke? ?ekilmesine, baz? m?d?rlerin 70-80 milyar almas?na kar?? ??kaca??na, bizim ald???m?z bir milyar maa?a g?z dikip dini g?revini yabanc? ?irketin ??kar? i?in kullan?yor? diyerek, ?Ben b?yle hocan?n dininden ??phe ederim? ?eklinde konu?tu.
Haber-?? ?ube Ba?kan? Ali Tabur da, ?Dini vecibeleri yerine getirmesi gerekirken, bizi halkla kar?? kar??ya getirmek i?in hakl? m?cadelemizi karalama kampanyas? y?r?ten i?verene alet olan m?ft?l???n bu tutumunu, i??iler olarak ?iddetle k?n?yoruz, protesto ediyoruz? dedi. (Gaziantep/EVRENSEL)
www.evrensel.net