21 Ekim 2007 00:00

Referandum g?n?

T?rkiye?de bug?n 5?inci kez halk oylamas? yap?lacak.

Paylaş

T?rkiye?de bug?n 5?inci kez halk oylamas? yap?lacak. Y?ksek Se?im Kurulu (YSK) Ba?kan? Muammer Ayd?n, ge?en hafta, oy vermemenin cezas?n?n yasada 12.5 YKr olarak belirtildi?ini, ancak bu miktar?n g?ncelle?tirilerek 17 YTL?ye ??kar?ld???n? a??klam??t?. Referanduma bir g?n kala ise, cezan?n 19 YTL oldu?unu ilan etti. Bu ceza genel se?ime g?re iki kat daha y?ksek.
YSK Ba?kan? referandumdan evet ??karsa, hem TBMM?nin hem de Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n g?rev s?resinin tart??mal? hale gelece?i a??klamas?nda bulundu. Ayd?n, ?Cumhurba?kan? 7, milletvekilleri 5 y?ll???na se?ildi. Anayasa de?i?ikli?ine ?evet? ??kt? diyelim. Y?r?rl??e girince cumhurba?kan?n?n g?rev s?resi 5, milletvekilleri 4 m? olacak? Bu konular net de?il? diye konu?tu.
Kimlik yetiyor
Cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan se?ilmesini de ?ng?ren anayasa de?i?ikli?i paketinin halkoyuna sunulmas?yla bug?n halk oylamas? i?in sand?klar kuruluyor. Halk oylamas?nda, 42 milyon 629 bin 733 se?men, 134 bin 700 sand?kta oy kullanabilecek. Vatanda?lar, se?men bilgi ka??tlar? ve ge?erli kimlik belgeleriyle oyunu verecek. Se?men bilgi ka??d? gelmeyen vatanda?lar da oy kullanabilecek.
Se?men bilgi ka??d? bulunmay?p k?t??e kay?tl? olanlar, ibraz edecekleri kimlik belgeleriyle (n?fus ka??d?, resmi daireler veya iktisadi devlet te?ekk?llerince verilen so?uk damgal? kimlik kart?, pasaport, ehliyet, evlenme c?zdan?) oy verebilecekler. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen se?men oyunu kullanamayacak.
Parma??m?z boyanacak
Halk oylamas?nda, beyaz renk ?zerine ?Evet?, kahverengi ?zerinde ?Hay?r? ibareleri bulunan iki ayr? renkten olu?an birle?ik oy pusulas? kullan?lacak. Halk oylamas?na kat?lanlar, ?zerinde ?zel i?aret bulunan m?hr? birle?ik oy pusulas?nda tercih etti?i k?sm?n ?zerine basarak oyunu verecek. M?kerrer oy kullan?m?n? ?nlemek gerek?esiyle yine oyunu kullanan se?menin sol i?aret parma?? ??kmayan boya ile boyanacak.
Yasaya g?re, halk oylamas?na kat?l?m oran?yla ilgili herhangi bir d?zenleme bulunmuyor. Oylama sonucu ge?erli oylar?n yar?s?ndan ?o?u ?Evet? ise Anayasa de?i?ikli?i kabul edilmi? say?lacak.
Yasak 21.00?de bitecek
Oy verme g?n? saat 06.00?dan gece saat 24.00?e kadar; her ne suretle olursa olsun alkoll? i?ki sat?lmas?, i?kili yerlerde, umumi mahallerde her ?e?it alkoll? i?ki verilmesi, i?ilmesi yasak olacak.
Saat 18.00?e kadar radyolar ve her t?rl? yay?n organlar?nda halk oylamas? ve halk oylamas? sonu?lar? ile ilgili haber, tahmin ve yorum yap?lmas? yasak olacak.
Saat 18.00 ila 21.00 aras?nda radyolarda ve her t?rl? yay?n organlar?nda ancak YSK taraf?ndan halk oylamas?yla ilgili verilecek haber ve tebli?ler yay?nlanabilecek. YSK, gerek g?r?lmesi halinde saat 21.00?den ?nce de yay?nlar?n serbest b?rak?lmas?na karar verebilecek.
Oy verme saatleri
Oy verme i?lemi, Ad?yaman, A?r?, Artvin, Bing?l, Bitlis, Diyarbak?r, Elaz??, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, G?m??hane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmara?, Mardin, Mu?, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, ?anl?urfa, Van, Bayburt, Batman, ??rnak, Ardahan, I?d?r ve Kilis illerinde 07.00-16.00, di?er illerde 08.00-17.00 saatleri aras?nda olacak. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

KESK: Emekten, halktan yana anayasa istiyoruz

SONRAKİ HABER

'Son 3 yılda 1954 gazetecinin basın kartı iptal edildi'

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa