Sabih Kanado?lu yine konu?tu!

Yarg?tay eski Cumhuriyet Ba?savc?s? Sabih Kanado?lu, anayasa tasla??n?n uygun zaman? beklemek i?in uykuya yat?r?ld???n? ileri s?rerek, ?Laiklik ilkesi suland?r?lmakta, yarg? siyasalla?t?r?lmakta, ulus devlet ilkesi par?alanmaktad?r? dedi.


Yarg?tay eski Cumhuriyet Ba?savc?s? Sabih Kanado?lu, anayasa tasla??n?n uygun zaman? beklemek i?in uykuya yat?r?ld???n? ileri s?rerek, ?Laiklik ilkesi suland?r?lmakta, yarg? siyasalla?t?r?lmakta, ulus devlet ilkesi par?alanmaktad?r? dedi.
Yarg?tay eski Cumhuriyet Ba?savc?s? Sabin Kanado?lu, Cumhuriyet Gazetesi Okurlar? Grubu taraf?ndan Bal?kesir?in Ayval?k il?esindeki ?smet ?n?n? K?lt?r Merkezi?nde d?zenlenen s?yle?iye konu?mac? olarak kat?ld?. Kanado?lu, yarg?s? ba??ms?z ve g??l? olmayan bir ?lkede demokrasiden s?z edilemeyece?ini vurgulayarak, ?B?yle bir devlet hukuk devleti de?ildir. O ?lke, demokrasiden uzak bir ?lkedir? diye konu?tu. Kanado?lu, referandumun anayasaya ayk?r? oldu?unu, yeni anayasa tasar?s?n?n da ??? alma tasar?s?? oldu?unu ileri s?rd?. Anayasa tasla??n?n uygun zaman? beklemek i?in uykuya yat?r?ld???n?, buzdolab?na konuldu?unu da savunan Kanado?lu, ?Laiklik ilkesi suland?r?lmakta, yarg? siyasalla?t?r?lmakta, ulus devlet ilkesi par?alanmaktad?r. Demokrasiye ve laikli?e, Atat?rk ilke ve devrimlerine sahip ??kmak zorunday?z? dedi.
Yarg?tay ba?savc?l??? yapt??? d?nemde AKP?ye a?t??? davan?n h?l? sonu?land?r?lmad???n? hat?rlatan Kanado?lu, ?23 Ekim 2002?de, Anayasa Mahkemesi?nin karar?na uymad??? i?in AKP aleyhine kapatma davas? a?m??t?m. Bunun b?t?n prosed?r?, usulen yap?lmas? gerekenler tamamlanm??t?. Bu s?rada g?revden ayr?ld?m. Aradan be? sene ge?ti. Bu dava neden daha karara ba?lanamad?? Neden tamamlamaktan ka??nmaktad?r?? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net