S?n?r ?tesine ABD mi karar verecek?

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, 5 Kas?m?da ABD Ba?kan? Bush?la yapaca?? g?r??menin milat olaca??n?, ABD?ye ziyaretinde s?n?r ?tesi operasyon konusunun netle?ebilece?ini s?yledi.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, 5 Kas?m?da ABD Ba?kan? Bush?la yapaca?? g?r??menin milat olaca??n?, ABD?ye ziyaretinde s?n?r ?tesi operasyon konusunun netle?ebilece?ini s?yledi. Kanal 24?e konu?an Erdo?an??n b?lgede ?Devlet millet kayna?mas?n? engelleyen duvar??n kalkt???n? da ileri s?rerek ??imdi burada ter?rist, ter?r ?rg?t? silah? b?rakacak. Art?k ?ehirli olacak. Yap?lacak bir ?ey varsa, parlamento ?at?s? alt?nda gelirsin yapars?n, burada siyasetle, gereken odur.? diye konu?mas? da dikkat ?ekti.
Kanal 24?te yay?nlanan ?Ankara Masas?? program?nda canl? yay?na da kat?lan Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?S?n?r ?tesi harekatla ilgili olarak, biz ABD ile bu i?i ?ok a??k, net bir yere ba?lamak durumunday?z ve 5 Kas?m?da yapaca??m g?r??melerde bunun da ?zellikle neticesini almak istiyoruz? dedi.
?Parlamentoya gel?
Ba?bakan Erdo?an, Irak Cumhurba?kan? Celal Talabani?nin PKK?ye y?nelik olarak ?Silahlar? b?rak?n, gidin T?rk parlamentosunda demokrasi m?cadelenizi orda verin? s?zleri hat?rlat?lmas? ?zerine ise, ?Proje var zaten, ?eve d?n?? yasas?? var. Halen y?r?rl?kte. Kullanabilirler, manisi yok. Ama maalesef bunu bir tuzak diye takdim ettiler? ?eklinde yan?tlad?. ?imdiye kadar Do?u ve G?neydo?u Anadolu?ya 8.5 katrilyon yat?r?m yap?ld???n? da ileri s?ren Erdo?an, ?Devlet millet kayna?mas?n? engelleyen duvar kalkt?. ?imdi burada ter?rist, ter?r ?rg?t? silah? b?rakacak. Silah? b?rakarak bir defa art?k ?ehirli olacak. Da?? terk edecek. Bunu ba?ard??? anda, bu karar? verebildi?i anda, ben inan?yorum ki ?lkemizde onlar da aileleriyle beraber huzuru yakalayacak ve b?lge de huzura, istikrara ?ok daha s?ratle kavu?acak. Yap?lacak bir ?ey varsa, parlamento ?at?s? alt?nda gelirsin yapars?n, burada siyasetle, gereken odur? diye konu?tu.
?te yandan Birle?mi? Milletler (BM) S?zc?l???nden yap?lan a??klamada da, Genel Sekreter Ban Ki-Mun?un tezkere karar?ndan ?endi?eli oldu?u?? belirtilerek ?Genel Sekreter, Irak h?k?metini ve Irak??n kuzeyindeki b?lgesel y?netimi, Irak topraklar?n?n T?rkiye?ye kar?? s?n?r ?tesi sald?r?larda kullan?lmamas?n? sa?lamaya ?a??rmaktad?r?? denildi.
Talabani: T?rkiye batakl??a girmez
Fransa'dan Irak'a d?nen Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani ise, "T?rkiye kendisini i?inden ??kamayaca?? bir batakl??a atmaya haz?r de?ildir. T?rkiye h?k?metinin, TBMM'nin ald??? karar? uygulayaca??n? ve K?rdistan B?lgesi topraklar?na y?nelik bir s?n?r ?tesi operasyon d?zenleyece?ini zannetmiyorum.? a??klamas?n? yapt?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net