NOT

 • T?rkiye?nin ?k?rm?z? ?izgili? resmi siyaset alanlar? var. Bu biliniyor. K?rt sorununa ili?kin resmi siyaset bunlar?n ba??nda geliyor.


  T?rkiye?nin ?k?rm?z? ?izgili? resmi siyaset alanlar? var. Bu biliniyor. K?rt sorununa ili?kin resmi siyaset bunlar?n ba??nda geliyor. Devletin kurulu?undan bu yana tonu hi? de?i?meyen k?pk?rm?z? bir ?izgiyle alt? ?izilmi? K?rd? tan?maz bir siyaset bu. D?nem d?nem tazelenerek tahkim edilen bir tan?mazl?k... Se?imlerden hemen sonra ilk olarak ele al?narak g?zlere sokulan da bu K?rt siyaseti oluyor i?te.
  ??ehit cenazeleri? ?zerinden y?kseltilen ve s?n?r ?tesi tezkereye varan yo?unla?ma s?reci, tam da resmi K?rt siyasetinin bir kez daha tazelenmesidir. Sistemin b?nyesinde u? veren ve meselenin b?yle gidemeyece?ine ili?kin kayg? ve teredd?tler de i?eren siyasi atmosfer bask?lanarak ?telenmi?tir. Se?imler ?ncesi, K?rt sorununa ili?kin olarak di?er devlet partilerinden farkl? bir imaj yaratmay? ve b?lgede ?nemli bir oy oran?na ula?may? ba?aran AKP ile se?im baraj? ve di?er engellemelere ra?men art?k Meclis?e de giren DTP, sistem a??s?ndan yeni bir geli?meye i?aret ediyordu. Ama bu geli?me sistemin kula??na kar suyu ka??rmamal?yd?. Ak?llara askeri ??z?m d???nda, siyaseten bir ??z?m?n getirilmemesi gerekiyordu. Kimse bu se?im sonu?lar?na bak?p da ?k?rm?z? ?izgi?nin d???n? tart??mamal?yd?. K?rt sorunu, askerin sorunuydu ve siyaset erbab?na d??en de bu ?milli g?venlik siyaseti?nin ?halkla ili?kiler?ini y?r?tmek, eklenti olmakt?. Hele yeni bir anayasa haz?rl??? s?recinde K?rt sorununa ili?kin b?ylesi bir ?hat?rlatma? daha da ?nemli olacakt?. Ayr?ca s?ylemeye bile gerek yok ki, militarist histeriyi k??k?rtmak ve ?ovenizmi y?kseltmek de bu siyasetin do?al gereksinimi ve sonucudur. Kendi ger?e?ini gizlemek ve sorgulanmamak ancak b?yle ?rt?lerle m?mk?nd?r ??nk?.
  Par?alanmaya y?z tutmu? Irak?a ve Kuzey Irak?a ili?kin olarak PKK?yi de a?an ?kal?c?? hesaplar bir yana b?rak?ld???nda (zira bu konuda, hedefleri belli hava harekatlar? ve nokta operasyonlar? d???nda -ki bunlar bile izne tabi olacakt?r-, ABD?nin uygun g?rd??? denklemlere dahil olmadan tek ad?m atamayacaklar? a??kt?r), son d?nemdeki g?r?lt? pat?rt?yla resmi K?rt siyasetinin rengi bir daha belirginle?tirilmi?, AKP de dahil, siyaset askerile?tirilmi?, K?rt sorununun bir asayi? sorunu oldu?u bir kez daha teyit ettirilmi?, soruna ili?kin s?ylemler bile tek kaz??a ba?lan?p ayn?la?t?r?lm??, bir ara dillere d??en ?ovada siyaset? gibi ?gereksiz ayk?r?l?klar? unutturularak haf?za ?tazelenmi??, ?k?rm?z? ?izgi?ye cila ?ekilmi?tir.
  Yoksa, s?n?r ?tesi bir harekattan ger?ekten kim ne gibi bir ??z?m bekleyebilir ki...
  ...
  ?S?z?n bitti?i yer?!
  Bir s?z vard?r; malzeme olarak sadece ?eki? kullanabilen i? bilmez marangoz, ?evresindeki her ?eyi ?ivi san?r. Yap?lacak her i?i ?eki?-?ivi alg?s?yla halletmeye kalkar. Ha bire ?eki? sallar durur. Te?bihte hata olmaz; T?rkiye?deki K?rt sorunu da devlet siyaseti a??s?ndan, sadece silah tutanlar?n sorunudur. B?t?n ??z?m y?ntemlerini saf d??? b?rak?p kabza ve dip?ik g?sterirler s?rekli. ?G?venlik? der dururlar ve ald?klar? her g?venlik ?nlemi ?zg?rl?kleri biraz daha budar, yok eder. Peki ?g?venlik? sa?lanm?? olur mu? Ne gezer! Daha da derinle?en bir g?vensizlik girdab?nda debelenip durulur. Zira g?venlik denilenin ?zg?rl?klerin korunmas? ve harekete ge?irilmesi i?in gerekli oldu?u ger?e?i onlar? ilgilendirmez. ?zg?rl?klerle ?eli?en, ?zg?rl?klerin alan?n? daraltan bir ?g?venlik? anlay???n?n sadece g?vensizli?i derinle?tirdi?inden onlara ne! Nemaland?klar? stat?ko korunsun yeter! Zaten g?venlik rejimleriyle ?rettikleri g?vensizlik hali s?rd?k?e kendilerine ve nemaland?klar? stat?koya gerek?e bulabilmektedirler ancak.
  ?imdi de g?venlik i?in s?n?r ?tesini i?aret ediyorlar. ??erideki sorunu ve de en yetkili a??zlarca daha ge?enlerde itiraf edilmi? i?erideki ba?ar?s?zl??? bir yana b?rak?p, s?n?r ?tesini g?steriyorlar. Stat?konun mevcut politikalar?n?n ba?ar?s?zl??? bir de b?yle gizlenmeye ?al???l?yor ve g?r?lt? ??kar?l?yor. G?r?lt?n?n ABD?ye d?n?k y?z? hikayedir. ?Bizi de biraz dikkate alamaz m?s?n?z?? sitemidir. ?rne?in ?u ??ncirlik?i gerekirse kapat?r?z? say?klamalar?... Z???rt say?klamas?d?r... ??birlik?inin i?i midir ?ncirlik?i kapatmak, DTP?yi kapatmak varken... Aleme k?zar, d?n?p d?n?p K?rtleri d?verler!
  ?S?z?n bitti?i yer? deniliyor bir de. Ne b?y?k utanmazl?k! ?Ter?r? ve ?Ter?rle m?cadele? d???nda, hangi ?s?ze? ?ans tan?nd? ki bug?ne dek. Hangi se?enekler t?ketildi ki? Bar?? ve diyalog s?zc?klerinin ?zerine inzibatlar sal?nmad? m??
  Hangi s?zm?? bu t?kenen; ?Teslim olun, kendiniz olmaktan vazge?in...? d???nda, hangi makamdan d?nd? ki dilleri. S?zleri ve dilleri dip?ik ve kabzaya ba?lanm?? siyaset esnaf? ?S?z?n bitti?i yerdeyiz? diyor. Dip?ik ve kabza sizin yerinize de konu?muyor muydu zaten.
  Utan?n ve susun bari!
  ...
  ??kt? tezkere, ?siyaset? eklendi askere
  Bu ??kar?lan tezkere s?n?r ?tesi harekat?n vizesi midir sadece? Harekat?n i?eri?i ve kapsam? i?in ba?ta ABD olmak ?zere bir dizi etkenin hesaba kat?laca?? a??kt?r. Yani ?yle ?tezkere ??kt?, haydi sefere? denilemez. Askeri s?ylem kolayd?r ama, hele b?ylesi bir durumda ve o b?lgede, askeri eylem o kadar da kolay de?ildir, el yakar.
  Tezkerenin askeri anlamda ne getirece?ini ilerde g?rece?iz ama ?imdiden g?rd???m?z bir ?ey var: Burjuva siyasetinin bir kez daha askerile?mesi... Bu ??kar?lan tezkere, ?n?m?zdeki d?nem i?in siyasetin militarist kaz??a ba?lanmas?n?n mutabakat belgesi olmu?tur... ?nananlar i?in s?yleyelim ki, Allah bir kez daha rahmet eylesin!
  Tezkere, K?rt sorununda ?sivil siyaset?in ve siyaset esnaf?n?n devreden ??kt???n?n kabul?d?r. ?Evet? diyenler, siyasetten feregat etmi?, askeri y?r?ngenin uydusu olmu?lard?r. Bundan sonra onlar? ?kim daha ?ok ?ahindir?? yar??? beklemektedir art?k.
  Asl?nda epeydir de ba?lam??t? bu yar??. MHP?nin Bah?eli?si, sadece DTP?lileri de?il, s?n?r ?tesi harekata so?uk bakan baz? b?lge milletvekillerini de ?b?l?c? ?rg?t?n adamlar?? olarak ilan etmedi mi? Yine ?Kandil?de yap?lacaklar? b?t?n ?lke i?inde de yapmak laz?m? diye k?kremedi mi?... Ba?bakan altta kal?r m?; ?me?ru m?daafa durumunda, b?t?n di?er hukuk kurallar? bir kenara b?rak?l?r? diye o bilindik gayri nizamili?e at?fta bulunmad? m??..
  Baykal?dan bahsetmeye gerek yok herhalde; o hepsinden ?nce DTP?lilerin tutuklanmas?n? istemi?ti zaten...
  ?imdi bu dil kimin dilidir? Bu dilin i?aret etti?i siyaset ?askeri? de?il midir? Sava? ve ?iddeti, i?i o olanlar kullan?yorlar zaten. O halde size ve siyasetinize ne gerek var?
  ??te ??kard?klar? tezkereyle bizim siyaset esnaf? da bunu s?yl?yor zaten, ?bize gerek yok? diyor... ?imdi ne kadar s?ylense yeridir: ?Meclis?te ??kt? tezkere, siyaset eklendi askere?!
  ...
  Futbolcu ?ter?rle m?cadele?yle kafay? bozarsa...
  Silahl? Kuvvetleri?ne sor, ?ne i? yapars?n? diye. ?Ter?rle m?cadele ederim, yaln?z s?n?rlar?n de?il s?n?r ?tesinin de bek?isiyim? denir muhtemelen. Polis g?c? de ?yledir, ?Ter?rle m?cadele?den ?a?mazlar onlar da. Hadi bunlar? anlad?k, ellerinde silah var, ona silah?n bildi?ince bilir, onu konu?urlar.
  Ama bug?n s?z konusu olan b?t?n toplumsal kesimlerin i?tigal etti?i bir ?i?e? d?n??t?r?lmeye ?al???l?yor olmas?d?r, ?ter?rle m?cadele?nin...
  Siyasi partileri siyasetten ?ok ?ter?rle m?cadele?den dem vuruyor.
  Gazetecisi, ?S?n?r a??l?r, hesap sorulur? man?etiyle ?ter?rle m?cadele?ye y?n g?steriyor.
  Sendikac?s?, art?k ?oktan unuttu?u s?n?f m?cadelesinin yerine ?ter?rle m?cadele?yi ikame edip ?ter?rle m?cadele milli g?venli?in gere?idir, bunun yan?nda s?n?f?n ??kar?n?n laf? m? olur?? ?eklinde ahkam kesebiliyor.
  ?niversite hocas?, ?Yeter, k?kleri kaz?ns?n? diye feveran edip n?mayi? yaparken; en liberal yazar? bile, y?llard?r s?ren sava?? g?rmezden gelip, 13 erin ya?am?n? yitirmesi sonras?, sanki ?l?mler yeni ba?l?yormu? gibi, yaz?s?na ?(Liberaliz ama...) Bug?n hepimiz Mehmet?i?iz? ba?l???n? atabiliyor.
  ?Ter?rle m?cadele? bu, ?yle g?r?nd??? gibi durmuyor, s?rekli yay?l?yor, alan?n? geni?letiyor. Futbola kadar... ??te ?ter?rle m?cadele? en son futbolcular?n omuzlar?na da y?k?l?verdi. Ve ?ok ge?meden dayanamad?, ??k?verdi o sporcu omuzlar...
  Evet, bug?ne dek ?ne sa?c?y?z ne solcuyuz, futbolcuyuz? diye idare edenlere, art?k ?futbolcuyuz ama ?nce Mehmet?i?iz, ter?rle m?cadeledeyiz? diye ant i?irildi. Ve kendisine yak??t?r?lan ??mparator?lu?un havas?yla ?ben bilirim?cili?in zirvelerinde z?rvalay?p duran ama ger?ekte ise ?papucumun imparatoru? denilebilecek birinin komutas?nda fi?eklenip asker selamlar?yla sal?nd? Moldovya?dan sonra, Yunanistan ?zerine... ?Hepimiz Mehmet?i?iz, ter?rle m?cadelenin neferiyiz? yaz?l? pankartlarla seyirci de oyunun dekorundaki yerini alm??t?.
  Ama i?te, her ?ey tamamd? da, bir futbol m?sabakas?ndaki en gerekli ?ey olan futbol eksikti, ne yaz?k ki! Futbol oynanmadan da ma? kazan?lam?yordu. Futboldan ?ok ?ter?rle m?cadelenin kahramanlar??na kafa yoranlar?n, oraya ko?ullanm??lar?n ise futbol oynamalar? m?mk?n olam?yordu. B?ylece Moldovya sonras? Yunanistan ma??nda da h?sran ya?an?yor, ?ter?rle m?cadele ruhu? puanlar? kaybettiriyor ve en ?nemlisi de ?Ter?rle m?cadele? bir kez daha zaafa u?ruyordu!
  Yunanistan ma??na giderken otob?ste milli futbolculara ?Atat?rk??n gen?li?e hitabesi? ve milli mar?lar dinlettirilerek ?milli duygular? kam??lanmaya ?al???lm??t?. Oysa o ma?ta T?rk milli tak?m?n?n en iyisi ve tek alk??lanan oyuncusu, bu nutuklardan ve mar?lardan do?ald?r ki hi?bir ?ey anlamayan Brezilya?l? Aurelio?ydu. ?Ter?rle m?cadele? adl? o koca devin oyuncaklar? haline gelmi?lerin, bu tek ?rnekten bile alacaklar? bir ders yok mudur! ?Ter?rle m?cadele?ye soyunan her ?sivil? kimse, as?l i?ini unutmakta, ba?ka bir ?eyin piyonu olmaktad?r. Siyaset?i siyaseti, gazetecisi gazetecili?i, sendikac?s? sendikac?l???, futbolcusu futbolu unutuyor, ?ter?rle m?cadele? de b?yle unutturarak, ??r?terek ve ??kerterek s?r?yor i?te!
  Vedat ?lbeyo?lu
  www.evrensel.net