301 ?ma?dur etmeye? devam ediyor

TCK?n?n ?T?rkl??? a?a??lamak? su?lar?n? d?zenleyen 301. maddesi, T?rkiye?de ifade ?zg?rl??? konusunda ?turnusol ka??d?? olmay? s?rd?r?yor.


TCK?n?n ?T?rkl??? a?a??lamak? su?lar?n? d?zenleyen 301. maddesi, T?rkiye?de ifade ?zg?rl??? konusunda ?turnusol ka??d?? olmay? s?rd?r?yor. B?A Medya G?zlem Raporu?na g?re 1 Haziran 2005?ten bu yana 100?den fazla ki?i 301. maddeden yarg?lan?rken, sadece Temmuz-Eyl?l 2007 d?neminde 301?den yarg?lananlar?n say?s? 22?ye ula?t?.
TCK?n?n ?T?rkl??? a?a??lamak? su?unu d?zenleyen 301. maddesi, T?rkiye?de ifade ?zg?rl??? konusunda ?turnusol ka??d?? olmaya devam ediyor.
B?A Medya G?zlem Raporu?na g?re 1 Haziran 2005?ten bu yana 100?den fazla ki?i 301. maddeden yarg?lan?rken, sadece Temmuz-Eyl?l 2007 d?neminde 301. maddeden yarg?lananlar?n say?s? 22?ye ula?t?.
Bug?ne kadar 301?in ?ma?durlar?? aras?nda; AGOS Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni Hrant Dink, Nobel ?d?ll? Yazar Orhan Pamuk ve Elif ?afak??n yan? s?ra onlarca gazeteci, yazar ve akademisyen bulunuyor.
Raporda, son ?? ayda ?o?u gazeteci 125 ki?i ve alt? medya organ?n?n, d???nceyi ifade ?zg?rl??? kapsam?nda de?erlendirilebilecek faaliyetler nedeniyle yarg?land???na i?aret edilirken, yeni T?rk Ceza Yasas??ndaki (TCK) 301. ve 216. maddelerin ifade ?zg?rl??? ba?lam?nda ciddi kayg?lar ya?atmaya devam etti?i kaydedildi.
Dink?in o?lu da 301. madde ma?duru
Rapora g?re 1 Haziran 2005?ten bu yana 100?den fazla ki?iyi san?k durumuna d???ren 301. madde, temmuz-eyl?l d?neminde de ?o?u gazeteci 22 ki?inin 15 davada yarg?lanmas?na neden oldu. Bu d?nemde 301. maddeden yarg?lananlar aras?nda Agos gazetesinde yer alan s?zleri nedeniyle Hrant Dink?in o?lu Arat Dink ve Serkis Seropyan da yer ald?.
B?A raporuna g?re son ?? ayda TCK?da ?kin ve d??manl??? tahrik? su?lamas?n?n yer ald??? 216. madde kapsam?nda 12 ki?i yarg?land?. Yarg?tay, ?T?rkiyelilik? kavram?n? ?neren Az?nl?k Haklar? Raporu?ndan yarg?lanan Prof. Dr. ?brahim Kabo?lu ve Prof. Dr. Bask?n Oran hakk?ndaki beraat karar?n? oy ?oklu?uyla bozarken, Yarg?tay karar?nda, yeni bir az?nl?k tan?m?n?n ??niter devlet ve milletin b?l?nmezli?ini? tehlikeye d???rece?i savunuldu.
5 gazeteci sald?r?ya u?rad?
Raporda, ayn? d?nemde 22 gazeteci ve 6 medya organ?n?n ?iftira? ve ?hakaret? iddialar?yla 10 milyon 246 bin YTL para cezas? ve 23 y?l 10 ay ve 20 g?n hapis ile yarg?land??? kaydedildi. 5 gazeteci sald?r?ya u?rad?, 4 gazeteci ise tehdit ald?. Nisan-may?s-haziran d?neminde ise 17 sald?r? ve 6 tehdit vakas?na rastlanm??t?. Raporda, son ?? ayda Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi?nin, 32 davada ?ifade ?zg?rl???n?n ihlal edildi?i? gerek?esiyle T?rkiye?yi toplam 14 bin 500 Avro (25 bin YTL) tazminata mahkum etti?i kaydedildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net