G?NL?K

 • Ya?murlar zaman?nda ya?mad?, zeytin taneleri yoksul ?ocuklar? gibi, b?y?medi diyorlar;


  Ya?murlar zaman?nda ya?mad?, zeytin taneleri yoksul ?ocuklar? gibi, b?y?medi diyorlar;
  Etsiz, butsuz?
  Sar?mt?rak ye?il ve buru?uk?
  Keyifsiz duruyor a?a? dallar??
  Eyl?l de geldi ge?ti.
  Okullar a??ld?.
  Urfa?da tarlada h?l? ?rgat ?ocuklar.
  Biri yedisinde mi, sekizinde mi ne?
  Koca ?atlaklar oturmu? minnac?k ellerine.
  Bir ka??r??? var ki bak??lar?n??
  Bakmay?n, bakmay?n diyor, g?lge d??m?? yorgun g?zlerime.
  Tarlada ?ocuklar ?al???yor.
  ?b?r tarafta beyzadeler e?itim, kalk?nma nutuklar? at?yor.
  ?ocuk i?te onlar; ak?llar? ermiyor, anlayam?yor!
  Oysa ihracat rekorlar? k?rd?k; hi?biri bilmiyor!
  Bilseler sevinirlerdi!
  Belki de d?nya ?ocuk g?n?nde, rakamlar? b?l?p ?arpar ekme?e kat?k ederlerdi!
  Zeytin g?zl? ?ocuklar tarlada?
  Ama ya?murlar ya?mad??
  B?y?medi zeytinler?
  Caddelerde s?rt?nda boya sand???? Ellerde mendiller?
  ?Boyayal?m m?? Mendil verelim mi?? diye ba??r?yorlar.
  Nas?l solar ya?mursuz kalan yapraklar?
  Nas?l solar minik ?i?eklerdeki umutlar?
  S?yleyin bakal?m borsa rekorlar k?rd??
  ?hracatta patlama yapt?k?
  Size yans?mad? m??
  Yoksa haberiniz mi olmad??
  Nas?l kalk?nd?k ?ocuklar?
  ***
  Yine de g?zel ?ark?lar s?yledik.
  G?ne? vard? tepede.
  G?ne? Irakl? ?ocuklara?
  A?a?? Afrikal? koca kar?nl??
  Erimi? t?l t?l olmu? kemikli ?ocuklara gelmese?
  Onlar k?reselle?menin ne kadar ?muhte?em bir d?nya? yaratt???n? g?remeseler de!
  Bu k?resel d?nya ve k?resel ?adaletin? faydalar?n? bilemeseler de!
  G?zleri g?zlerimizde?
  Elleri o kadar bitkin ve g??s?z ki; Uzanam?yor ellerimize.
  Kula??m?zda a? ?ocuk iniltileri?
  Yoksul insan ?aresizlikleri?
  Afrika, Asya, Hindistan, L?bnan, Filistin, Irak?
  Hastal?k? A?l?k? Yokluk? Yoksulluk?
  Ge?enlerde D?nya ?ocuk G?n?yd?.
  Bir par?a ekmek bile yok?
  Bu y?l ya?murlar ya?mad?.
  Ama d??t? g?kten bombalar.
  ?yimser olmak laz?m; tavan yapt? borsalar.
  K?resel patlamalar yapt?k?
  Size yans?mad? m??
  Yoksa haberiniz mi olmad??
  Fark?nda de?il misiniz, nas?l kalk?nd?k ?ocuklar?
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net