?Kanser olmak istemiyoruz?

Memur Sen?e ba?l? Sa?l?k Sen Ankara ?ubesi, radyoloji teknisyenlerinin ?al??ma saatlerinin haftada 25 saatten 45 saate ??kar?lmak istenmesini Sa?l?k Bakanl??? ?n?nde protesto etti.


Memur Sen?e ba?l? Sa?l?k Sen Ankara ?ubesi, radyoloji teknisyenlerinin ?al??ma saatlerinin haftada 25 saatten 45 saate ??kar?lmak istenmesini Sa?l?k Bakanl??? ?n?nde protesto etti. Sa?l?k Sen?in eylemine T?rk Medikal Radyoteknoloji Derne?i ve Biyologlar Derne?i de destek verdi.
Sa?l?k Bakanl??? ?n?nde d?n toplanan Sa?l?k Sen ?yeleri, ???i radyoloji personeli, ?l?m nedeni 9 saat genelgesi?, ?Genlerimizle oynamay?n?, ?Ya?amak istiyorum? yaz?l? d?vizler ta??d?lar. ?Kanserle ya?amak istemiyoruz?, ?Radyasyon ?ld?rmez g?ld?r?r?, sloganlar? aras?nda konu?an Memur Sen ve Sa?l?k Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu, Sa?l?k Bakanl????n?n radyoloji teknisyenleri ile ilgili genelgesinin ?al??anlar a??s?ndan riskli oldu?unu belirterek, haftal?k ?al??ma s?resinin 45 saate ??kmas?n?n sa?l?k a??s?ndan ?ok ciddi bir tehlike oldu?unun alt?n? ?izdi.
Genelgeyle radyoloji ?al??an?n?n iki g?nde ald??? zararl? ?uay? bir g?nde alaca??n? ve bu durumun kanser riskini iki kat?na ??karaca??na dikkat ?eken Aksu, ??nsan hayat?yla oynamaya ne bakanl???n ne de ba?ka bir kurumun hakk? yoktur? diye konu?tu. Aksu, genelgenin AB normlar? ?er?evesinde y?r?t?ld???n?n iddia edildi?ini dile getirerek, genelgenin insani y?n?n?n zay?f oldu?unu ve uygulanmamas?n? istedi. H?k?metin AB ve ILO normlar?n?n i?ine gelen k?s?mlar?n? hayata ge?irdi?ini aktaran Aksu, hastanelerdeki r?ntgen cihazlar?n?n uluslararas? standartlara uygun olmad???n?, radyasyondan korunma ?artlar?n?n denetlenmedi?ini ancak mesai saatlerinin art?r?ld???na dikkat ?ekti.
?l?mc?l hastal?k tehlikesi
T?rk Sa?l?k-Sen Genel Ba?kan? ?nder Kahveci de yapt??? yaz?l? a??klamada, radyoloji ?al??anlar?n?n 2 kat? fazla ?al??malar?n?n istenmesinin, ?al??anlar? radyasyonun yol a?t??? ?l?mc?l hastal?klar?n kuca??na itmek demek oldu?unu bildirdi. Hastanelerdeki cihazlar?n ??te birinin lisanss?z, r?ntgen birimlerinin y?zde 44??n?n ise ruhsat? olmad???na dikkat ?eken Kahveci, r?ntgen cihazlar?n?n d?rtte ???nden fazlas?n?n rutin ?l??m ve kalibrasyonlar? yap?lmad???n? belirtti. ?al??anlar?n y?zde 65?inin ?al??t?klar? ortam?n radyasyondan korunma standartlar? ta??mad???n?, y?zde 83??n?n rutin sa?l?k kontrollerinin yap?lmad???n? belirten Kahveci, 5 saatlik ?al??ma s?resinin dahi ?al??anlar?n sa?l?klar?n?n tehdit etti?ini s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
Sa?l??? ?zelle?tirenlere hukuk dersi

Adana Tabip Odas?, SES ve Dev Sa?l?k ??, Adana 1. ?dare Mahkemesi?nin Numune Hastanesi Ba?hekimli?i taraf?ndan yap?lan Seyhan Uygulama Hastanesi?nin yo?un bak?m servisinin ta?erona ihalesini iptal etmesinin, sa?l??? ?zelle?tirmek isteyenlere hukuk dersi verdi?ini belirttiler. Tabip Odas? binas?nda yap?lan bas?n a??klamas?nda konu?an SES Adana ?ube Ba?kan? Mehmet Antmen, Mart 2007?de ta?erona verilen yo?un bak?m servisinde ?al??an emek?ilerin kadrosuz, i? g?vencesiz ve asgari ?crete endeksli fiyatlarla ?al??t?r?ld???n? dile getirdi. Mahkemenin, Anayasa?n?n 128. maddesinde yer alan ?Kamu hizmetlerinin kamu eli ile y?r?t?lmesi? s?z?ne vurgu yaparak ihaleyi iptal etti?ini aktaran Antmen, al?nan karar ile sa?l?kta y?k?m politikalar?na kar?? her yurtta??n yapaca?? bir ?ey oldu?unu belirtti. SES, ATO ve Dev Sa?l?k ?? olarak sa?l???n piyasala?t?r?lmas?na kar?? m?cadelelerinin devam edece?ini ifade eden Antmen, Sa?l?k M?d?rl????ne ve Numune Hastanesi Ba?hekimli?i?ne seslenerek, ?Mahkemenin ihale ile vermi? oldu?u karar? uygulayarak bu ihaleyi bir daha geri gelmemek ?zere tarihin raflar?na kald?r?n?z? dedi. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net