?ZG?RL?K

 • Paris?teyim ve can?m s?kk?n.D?n gece televizyonda haber program?n? izledim: ?T?rkiye kendine Kuzey Irak?a girme hakk? tan?d??; TBMM?deki oylama sonucu bu ba?l?kla sunuldu.


  Paris?teyim ve can?m s?kk?n.
  D?n gece televizyonda haber program?n? izledim: ?T?rkiye kendine Kuzey Irak?a girme hakk? tan?d??; TBMM?deki oylama sonucu bu ba?l?kla sunuldu.
  Kimileri ?l? ele ge?irilecek, kimileri ?ehit olacak. Sevinece?iz ya da ?z?lece?iz. ?l?m? ceza ya da ?d?l olarak alg?layaca??z.
  Kitap??lar? dola??yorum, bir sergiden di?erine ko?u?turuyorum,
  Ba? d?nd?r?c? d???nce zenginli?i, bitmez t?kenmez sanat ?r?nleri; insano?lu sanki yarat?c?l???n zirvesine ula?m?? da bize bireyin kendisiyle ve ba?kalar?yla olan ili?kilerini, kimi zaman bireysel kimi zaman toplumsal boyutlar?yla, felsefi, ideolojik, hukuki, siyasi, estetik, ekonomik, teknik, ne konuda isterseniz o alanda nas?l ??z?mlememiz gerekti?ini derinli?ine ula??lamaz bir bilgi birikimi sunarak g?stermeye ?al???yor.
  Saatleri o kitab? kar??t?r?p bir ba?kas?n? ele almakla ge?iriyorum. ?a?da? sanat ?r?nlerinin ?n?nde ?ak?l?p kal?yorum. D???n?yorum.
  Sonra bir konsere gidiyorum. Beethoven?i farkl? bir yorumla seslendiren bir virt??z. Farkl? yorumun ayr?nt?lar?nda d???ncemin m?zikselli?ini sorguluyorum. Sanki her ?ey ?ok basit. Ya?ad???m?z bir ger?eklik var; sorunlar?m?z? en k?????nden en b?y???ne ?iddete ba?vurarak ??zebilme tutkusu i?indeyiz. Ya?ad???m?z bu ger?ekli?in ard?nda kurgusu ya?am? cehenneme d?n??t?rebilen bir toplum tasar?m? yok mu? Bir ba?ka toplum tasar?m? ?u an ya?ad???m?z ger?ekli?i bir ba?ka ger?ekli?e, ya?anmas? i?in can att???m?z ger?ekli?e d?n??t?rebilir. G?z att???m her kitapta, anlamaya ?al??t???m her ?a?da? sanat ?r?n?nde bir ba?ka toplumsal tasar?m?n ipu?lar?n? buluyorum.
  ?lkeme d?nece?im ve yazaca??m, konu?aca??m, tart??aca??m.
  Kararl?y?m ama ?rk?yorum.
  ?lkem kurum bilgeleriyle dolu. Onlar, se?imle ya da atamayla bir kurumun ba??na geldiklerinde her ?eyin do?rusunu, bizler i?in en gereklisini bilir oluveriyorlar. Birden, tan?mlayamad???m?z esrarl? bir g?? se?ilen ya da atanan?n d???nce d?nyas?na se?ildi?i ya da atand??? kurumun bilgi birikimini aktar?veriyor. Oysa, kar??la?t???m zengin bilgi kaynaklar? o kurumlar?n bilgi miras?na hen?z kat?lmad?. Nas?l konu?aca??z, nas?l tart??aca??z?
  ?stelik ya?ad???m?z ger?ekli?i bir ba?ka ger?ekli?e d?n??t?rebilmek i?in yeni bir toplum tasar?m? kurgulad???m?zda yasaklar aleminin bek?ileriyle y?zle?iyoruz.
  ?iddet en k?????nden en b?y???ne sorunlar?n toplumsal ??z?m arac? olunca, ??z?m kime yararsa yaras?n ?l?m kazan?yor.
  ?l?m kazan?yor ve i?te can?m buna s?k?l?yor
  Y?cel Sayman
  www.evrensel.net