El ve aya??n k?keni bal?k y?zgecine dayan?yor

Bilim insanlar?, ?neoceradotus? adl? ilkel bal?k t?r?n?n y?zge?lerinin olu?mas?n? sa?layan genin, kara canl?lar?n?n el, ayak ve kanatlar?n?n olu?mas?na da sebep oldu?unu tespit etti


Bilim insanlar?, ?neoceradotus? adl? ilkel bal?k t?r?n?n y?zge?lerinin olu?mas?n? sa?layan genin, kara canl?lar?n?n el, ayak ve kanatlar?n?n olu?mas?na da sebep oldu?unu tespit etti.
Neoceradotus?un y?zgecinin olu?mas?n? sa?layan genin, kara canl?lar?n?n da kanatlar?n?n, ellerinin ve ayaklar?n?n olu?mas?na sebep oldu?u ortaya ??kt?. Londra?daki Do?al Tarih M?zesi taraf?ndan yap?lan ara?t?rmaya g?re, ?neoceradotus?un y?zge?lerinin olu?mas? i?in gerekli kodu ta??yan gen, kara canl?lar?n?n omurgalar?n?n olu?mas? i?in gerekli olan Hoxd13 geni ile ortakl?k g?steriyor. Ara?t?rma g?revlilerinden Zerina Johnson??n yapt??? a??klamaya g?re bulunan gen, ince y?zge?li bal?klarda oldu?u gibi k?pekbal?klar?nda da g?r?l?yor.
Kara canl?lar?na en yak?n genetik koda sahip olan ?neoceradotus? bal?k t?r?, fosil kay?tlar?na g?re ilk defa 100 milyon y?l ?nce g?r?ld???nden beri bu geni ta??yor. (TOPLUM YA?AM
www.evrensel.net