YA?AMA K?LT?R

?ocuk yerine koyuyorlar hepimizi?
Bilisiz san?yorlar?
?da Da???n?n can?na okuyacaklar alt?nc?larla onlar?n i?birlik?ileri?
Boru ?ap?nda deliyorlarm?? yeri? Ne sak?ncas? olurmu? ki?


?ocuk yerine koyuyorlar hepimizi?
Bilisiz san?yorlar?
?da Da???n?n can?na okuyacaklar alt?nc?larla onlar?n i?birlik?ileri?
Boru ?ap?nda deliyorlarm?? yeri? Ne sak?ncas? olurmu? ki?
Deldiler, ?rnek ??kard?lar, alt?n buldular? O delikten mi ??karacaklar alt?n??
Do?aya hi? dokunmayacaklarm??? Kesilen a?a?lar?, a??lan yollar? do?adan saym?yorlar demek ki?
Onlara inanmazsan?z da ?vatan haini? oluyorsunuz en az?ndan. A?a??s? da kurtarm?yor?
Bergama?da yasalara, mahkeme kararlar?na, ?una buna kar??n ?al??t?lar bug?ne dek? Bergama?n?n d?nk? yerel y?neticileri bir ara inan?p sevinmeye durdular. Bir han?m bakan gelmi?ti. Onlardan yana konu?mu?tu? Sevinmi?lerdi? Ona inan?yorlard? neredeyse?Tu?la b?y?kl???ndeki alt?n k?l?esi ba?kalar?na daha inand?r?c? geliyordu oysa?
?Kanmay?n!? demi?tim o g?nlerde bakana makana? Kanm??, inanm??lard?? Birka? g?n ge?meden anlad?lard? do?ru s?yledi?imi?
?imdi bitmi? Bergama?daki alt?n. Oraya ta??yacaklar cevher i?eren topra?? besbelli?
Nereden mi biliyorlar ?evre belediye ba?kanlar??
Edremit?e yak?n B?y?kdere beldesinin belediye ba?kan?n?n da kand?r?ld??? s?yleniyor. Neredeyse her k?yl?ye bir TIR al?nm?? diyorlar. Ne yapacaklar bu TIR?lar? bu k?yl?ler? Kimden i? alacaklar sizce?
B?t?n bunlara dedikodu diyecekler. Derler? Hep b?yle yaparlar? D?nk?ler de b?yle yapt?lar?
D?nk?lerle bug?nk?ler aras?nda bir ayr?m m? var?
(?stelik bug?nk?lerin ?zerinde Amerika?da ya?ayan birilerinin de var oldu?unu s?yl?yorlar.)
Sizi dedikoducu diye tan?mlamalar?, s?ylediklerinize inan?lmamas? i?in? Halk?m?z? bilisiz biliyorlar ya?
?da Da???n?n ne oldu?unu biliyorlar m? dersiniz?
Ben sanm?yorum bildiklerini?
?Allah??n da??? diyeceklerinden ku?kum yok.
Binlerce ast?ml?ya bir sorsalar ya bu cennetin nas?l bir yer oldu?unu?
Allah??n da??n?n nas?l bir k?lt?r birikimi oldu?unu ??renseler ya? Neler ?retti?ini, ormanlar?nda ba?ka hi?bir yerde bulunmayan onlarca t?r a?ac?n bulundu?unu; ka? t?rl? ot, ?i?ek oldu?unu? T?rkiye?de suyun en son orada bitece?ini?
?ld?recekler topra??, Bergama?da yapt?klar? gibi? ?nanmayan gitsin baks?n Ovac?k?a?
Hepimizin g?z?n?n i?ine bak?p, kendilerinin inanmad?klar? ?eyleri s?yl?yorlar.
Neden?
Bizi bilisiz sananlar kendileri t?mden bilisiz olduklar? i?in?
Cengiz Bekta?
www.evrensel.net