Y?l?n d???n??n?n medya yans?malar??

Ge?ti?imiz Pazar g?n? medya, ?y?l?n d???n?? olarak g?sterilen, Cumhurba?kan??n?n k?z? K?bra G?l??n evlilik t?renine kilitlendi. Medya Takip Merkezi?nin (MTM) medya ara?t?rmas?na g?re, 12-16 Ekim tarihlerini kapsayan be? g?nl?k s?re boyunca, gazete, TV kanal? ve haber sitelerinde konuyla ilgili toplam 573 haber yay?mland?


Ge?ti?imiz Pazar g?n? medya, ?y?l?n d???n?? olarak g?sterilen, Cumhurba?kan??n?n k?z? K?bra G?l??n evlilik t?renine kilitlendi. Medya Takip Merkezi?nin (MTM) medya ara?t?rmas?na g?re, 12-16 Ekim tarihlerini kapsayan be? g?nl?k s?re boyunca, gazete, TV kanal? ve haber sitelerinde konuyla ilgili toplam 573 haber yay?mland?.
K?bra G?l??n d???n?, medyan?n yak?n markaj?nda ger?ekle?ti. Medya Takip Merkezi?nin ara?t?rma sonu?lar?na g?re d???n, 41 gazeteye 135 ve 26 haber sitesine de 92 kez konu edildi. Sadece Anadolu Ajans? kameralar?na izin verilmesine ra?men, d???n haberleri, ekranlarda 12 saati a?k?n s?re yer ald?. D???ne en ?ok yer veren kanallar ise s?ras?yla Kanal 24, Skyturk, TVNet ve Kanal 7 oldular.
Be? g?nl?k s?re?te, ekranlarda izleyicilerle bulu?an Cumhurba?kan? G?l haberlerinin % 58?i d???n, % 42?si ise di?er haberlerden olu?tu. 28 yazar?n k??esine 29 defa konu olan d???ne, en ?ok yeren gazeteler ise s?ras?yla Cumhuriyet, H?rriyet ve Vatan oldular.
MTM?nin 2003 y?l?nda yapt??? benzer ara?t?rmaya g?re, A?ustos 2003?te yine o y?l?n d???n? olarak adland?r?lan Ba?bakan Erdo?an??n o?lunun d???n? de medyadan b?y?k ilgi g?rm??, d???n canl? yay?nlarla izleyicilere ula?t?r?lm??t?. T?ren, 7 g?nl?k d?nemde 27 saat 56 dakika s?reyle TV ekranlar?nda yer alm??t?. (MEDYA SERVS?)
www.evrensel.net