T?rkiye Futbolu Tart???yor 3

T?rkiye Futbolu Tart???yor 3

Fotoğraf: MA

T?rk futbolunun ?sar? f?rt?na? lakapl? unutulmaz golc?s? Metin Tekin, ?S?rprizlere g?venerek ?ampiyonluk hedefliyoruz? diyor


Be?ikta??ta ?sar? f?rt?na? lakab?yla y?llarca futbol oynayan, ?u anda milli tak?mlar antren?r? olan Metin Tekin, T?rkiye?de oynanan futbolun ?ok k?t? bir seviyede olmad???n? d???n?yor. Ancak Tekin, Avrupa ?ampiyonas? elemelerinde T?rkiye grubunda bulunan Yunanistan??n son Avrupa ?ampiyonu, Norve??in ise bir ekol oldu?unu hat?rlat?yor. Tekin, ?Kendimize g?ven ?ok ?nemli ama ger?ek?i olmak da gerekiyor? g?r???nde.

T?rkiye futbol a??s?ndan ba?ar?l? bir ?lke mi?

T?rkiye?de oynanan futbolu de?erlendirirken birka? ?eyi baz alman?z gerekiyor. Bir, tak?mlar?n Avrupa?daki ba?ar?lar? bir de ulusal tak?m?n ba?ar?lar?. Kriterler bunlar olmal?d?r. Bunlara bakmak laz?m. 1990 ?ncesinde T?rk tak?mlar?na bakt???m?z zaman uluslararas? arenada ba?ar?s? yok. Bizim ku?a??m?z Avrupa?da ba?ar?s?z.. 1990 sonras?na bakarak ba?ar?y? k?yaslayamay?z. ??nk? d?nya ???nc?l???, UEFA ?ampiyonlu?u var. ?l?? al?nmas? gereken 2004 y?l? ve 2006 ?ampiyonalar?na gidemememiz.
?ampiyonlar Ligi ?ampiyonu olmak i?in 100 milyon dolarl?k bir b?t?enizin olmas? gerekiyor. Tabii bu bir oyun, bu b?t?eye sahip olmayan tak?mlar da ?ampiyon alabiliyor. Fakat ger?eklik b?yle b?t?enizin olmas?. Bizim tak?mlar?m?zda bu b?t?eler yok. S?rprizlere g?venerek ?ampiyonluk hedefliyoruz.
T?rkiye?de oynanan futbolun ?ok k?t? bir seviyede olmad???n? d???n?yorum. ?spanya, ?ngiltere ve Almanya gibi ?ok iyi futbolun oynand??? ligler var ama bunun d???ndaki ?lkelerde lokal futbol oynan?yor. Yabanc? futbolculara dayal? tak?mlar olu?turuyorlar. Futbolcular daha ?ok para pompalayan yerleri tercih ediyorlar. ?yle tak?mlar var ki 1.2 milyar dolar y?ll?k yay?n geliri var. ?stedi?i yabanc? oyuncuyu alabilir. Sizin de iyi futbolcunuz daha ?ok paran?n oldu?u yere gidecektir. T?rkiye?de futbol ini?li ??k??l? bir yol izleyecektir.
?u d?nem Avrupa?da en ?ok futbolcumuzun oynad??? d?nemdir. Bu, uluslararas? ba?ar?n?n bir ?r?n?d?r. Ba?aral? futbolcu kolay yeti?miyor. Uluslararas? kalitede oyuncu bulmak kolay de?il.

Milli tak?mdaki s?k?nt?lar neler? Neden iyi futbol oynanam?yor?

T?rkiye ligine bakt???m?z zaman tempo anlam?nda, y?ld?z oyuncu anlam?nda istenen noktada de?iliz son 5-6 y?ld?r. Bundan milli tak?m da etkileniyor. En ?ok etkilendi?i konu da sakatl?klar?n ?ok olmas? ve milli tak?ma al?nan oyuncular?n kendi tak?mlar?nda banko oynayam?yor olmalar?. Milli tak?m seviyesinde bir oyuncu kendi tak?m?nda oynayam?yor.
Millet olarak bay?ld???m?z bir ?ey var; kura ?ekilince ?Bu gruptan ??kamayaca??z da nereden ??kaca??z? c?mlesi kullan?l?r. 1996 d???nda hi?bir d?nem direkt gruplara ??kamam???zd?r, hep eleme ma?lar? oynamak zorunda kalm???z. Ama buna ra?men bu c?mleyi kurmaya bay?l?yoruz. Bunu bir t?rl? anlam?yorum. Bu gruptan ??kamayaca??z da nereden ??kaca??z dedikleri grupta, son Avrupa ?ampiyonu Yunanistan var, bir ekol olan Norve? var. Kendimize g?ven ?ok ?nemli ama ger?ek?i olmak da gerekiyor. T?rk futbolu kalitesine ra?men en iddial? tak?m?z. Futbol zaten o y?zden g?zeldir, d?z yolda tak?lmak gibi. ??te Malta ma?? gibi... Ama buna a??k de?iliz, burada kald?k.
Genellikle d?rt b?y?klerle s?n?rl? bir ?ampiyonluk var. Sizce Anadolu tak?mlar?ndan birisinin ?ampiyon olma ihtimali var m??
Lokomotif kul?pler vard?r. Piyasay? bu b?y?k tak?mlar toplad??? i?in Anadolu tak?mlar?ndaki g?zel oyuncular? al?rlar. Bu do?al bir ak??t?r. Mesela Kayserispor?da G?khan ?nal ile Mehmet Topuz?u b?y?k tak?mlar ?ok istedi. Bunlardan birine satm?? olsalard?, Kayserispor milli tak?ma oyuncu g?nderemeyecekti. T?rkiye?de 4 b?y?k d???nda bir tak?m?n ?ampiyon olmas? ?ok zor. Benim de en b?y?k hayalim budur. Ama bu b?t?elerle kolay m?, o zaman oyunun b?y?s?ne inanmak gerekir. Olabilir mi? Olabilir. Ama yak?n zamanda olaca??n? d???nm?yorum.

Son olarak ?lkemizde s?k?a tart???lan hakemler var. Hakemlerin yanl? davrand?klar? s?yleniyor. Bu m?mk?n m??

Taraf varsa zaten bu i?in halledilmesi laz?m. Tarafl? bir durum varsa ??k?p bunu ilan etmeleri ve gerekeni yapmalar? gerekiyor. Biz de kenarda otururken hakem aleyhimize iki karar verdi?i zaman k?z?yoruz. Kul?beden de trib?nden de hi?bir hakem be?enilmez. Hakemlerin y?neten oldu?unu, belirleyen olmad???n? g?rmemiz laz?m. Ger?ekten hakemler tarafl? olursa, ma? sahada de?il d??ar?da sonu?lan?yorsa, trib?nde ?iddet olursa bu oyun biter. 50-60 y?ll?k bir pop?laritesi var futbolun ama b?yle olursa, halk olarak buna inan?rsak bu oyun biter. Ben de b?yle bir tehlike g?r?yorum ama ben hakemlerin tarafl? oldu?una inanm?yorum. Tabii hatalar vard?r, k?t? y?netiyorlard?r ama tarafl? olmak ba?ka bir ?eydir.
Yar?n: U?ur Meleke
G?khan Durmu?

İLGİLİ HABERLER

18 Ağustos 2018 03:23
12 ayda 230 milyar dolar ödeyecek Türkiye’nin kredi risk primi 10 günde yüzde 44 arttı.
17 Ağustos 2018 23:02
Müzede Güler’in eserleri ve negatiflerinin yanı sıra, notları, kişisel eşyaları, fotoğraf makineleri, basın kartları ve koleksiyonları sergileniyor.

Toplam Query: 33