Be?ikta?, R??t? i?in itirazda bulunacak

Be?ikta? Kul?b? Trabzonspor ma??nda haks?z yere k?rm?z? kart g?ren kaleci R??t??n?n k?rm?z? kart cezas?n?n kald?r?lmas? i?in ba?vuruda bulunmaya haz?rlan?yor


Be?ikta? Kul?b? Trabzonspor ma??nda haks?z yere k?rm?z? kart g?ren kaleci R??t??n?n k?rm?z? kart cezas?n?n kald?r?lmas? i?in ba?vuruda bulunmaya haz?rlan?yor. Umut?un a??rtmak istedi?i topu kalesini terk ederek ceza alan? d???nda g??s? ile kar??layan fakat hakem taraf?ndan topu elle kesti?i gerek?esi ile k?rm?z? kartla oyun d???na g?nderilen R??t? i?in televizyon g?r?nt?leri federasyona verilecek ve Kerem ?nan ?rne?i emsal g?sterilerek.
D?n yapt??? a??klamayla Trabzonspor ma?? ve futbol tak?m?n?n durumunu de?erlendiren Be?ikta? Asba?kan? Levent Erdo?an,Trabzonspor galibiyetinin, futbol tak?m?n?n y?kseli? d?nemine ge?ti?ini g?sterdi?ini s?yledi.
Son haftalarda futbol tak?m?n?n bir duraklama d?nemi ge?irdi?ini ifade eden Erdo?an, ?Bu bak?mdan Trabzonspor ma?? bizim i?in ?ok ?nemliydi. Ya galip gelip
y?kseli?e ge?ecektik ya da duraklama haftalar?ndan gerileme haftalar?na ge?ecektik. Neticede ilk 6 dakikada 2-0 yenik duruma d??memize ra?men, tak?m?m?z ger?ek g?c?n? sahaya yans?tarak hak etti?i galibiyete ula?m?? ve Trabzonspor galibiyeti futbol tak?m?nda duraklama devrini bitirerek, y?kseli? devrini ba?latm??t?r? dedi.
Hakemlere tepki
Ma??n yard?mc? hakemine de verdi?i kararlardan dolay? tepki g?steren Levent Erdo?an, sab?rla hakem hatalar?n?n son bulmas?n? beklerken, Trabzonspor ma??nda da ?nemli bir hakem hatas?na maruz kald?klar?n? ifade etti.
R??t??ye g?sterilen k?rm?z? kart?n tamamen haks?z oldu?unu, bunun g?r?nt?lerden a??k bir ?ekilde tespit edildi?ini kaydeden Erdo?an, ?Yard?mc? hakemin yapt??? hata ma??n sonucuna tesir edebilirdi? diye konu?tu.
?Dileriz ki, bu son hata olur? diyen Erdo?an, ??ampiyonlu?umuzu tehlikeye sokacak hatalar yap?l?yor? dedi.
Erdo?an, haks?z yere k?rm?z? kart g?rd???n? d???nd?kleri R??t??n?n bu cezas?n?n kald?r?lmas? i?in Futbol Federasyonu?nun gerekli kurullar?na ba?vuruda bulunacaklar?n? s?yledi. R??t??n?n yard?mc? hakemin hatas? nedeniyle k?rm?z? kart g?rd???n? belirten Erdo?an, ?Yap?lan tekrarlarda da a??k olarak g?r?ld??? ?zere tamamen hakem hatas? olarak verilmi? bulunan k?rm?z? karta ba?l? olarak ceza verilmemesi i?in Futbol Federasyonu?nun gerekli kurullar?na ba?vuraca??z? diye konu?tu.
R??t? i?in yapacaklar? ba?vuru i?in ?San?yoruz ki, ba?vurumuz kad?y? kad?ya ?ikayet etmek durumunda kalacakt?r? yorumunda bulunan Erdo?an, ?Bu bak?mdan da bu hatan?n d?zelmesi yolunda fazla ?mitli de?iliz. Daha ?nce Ankaraspor ma??nda verilmeyen bariz gol?m?z?n ard?ndan haks?z yere sar? kart g?ren Nobre?nin bu kart?n?n kald?r?lmas? i?in yapt???m?z ba?vuru dikkate al?nmad?? s?zleri ile d???ncelerini ifade etti. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net