Evrensel Bas?m Yay?n fuar program?n? a??klad?

Evrensel Bas?m Yay?n, 26. ?stanbul Kitap Fuar??nda ger?ekle?tirecekleri etkinlik program?n? a??klad?. Program ?er?evesinde ?e?itli panel ve s?yle?iler d?zenlenirken, etkinliklere kat?lacak yazarlar, okurlar? i?in kitaplar?n? imzalayacak


Evrensel Bas?m Yay?n, 26. ?stanbul Kitap Fuar??nda ger?ekle?tirecekleri etkinlik program?n? a??klad?. Program ?er?evesinde ?e?itli panel ve s?yle?iler d?zenlenirken, etkinliklere kat?lacak yazarlar, okurlar? i?in kitaplar?n? imzalayacak. Evrensel Bas?m Yay?n, T?YAP T?m Fuarc?l?k Yap?m A.?. ve T?rkiye Yay?nc?lar Birli?i taraf?ndan Beylikd?z? T?YAP Fuar ve Kongre Merkezi?nde d?zenlenen ve 27 Ekim?de ba?layacak olan 26. ?stanbul Kitap Fuar? etkinlik program?n? a??klad?. Bir?ok ayd?n, yazar ve gazetecinin kat?l?mc? olaca?? etkinlikler kapsam?nda s?yle?iler, imza g?nleri, ?ocuklar i?in tiyatro canland?rmalar? ve kitap okumalar? ger?ekle?tirilecek.
Fuarda Evrensel Bas?m Yay?n taraf?ndan, ??nsanl?k tarihi i?inde bilim? ba?l?kl? bir panel ve ?Sanatta Ayk?r? Bir Duru?, Vas?f ?ng?ren?, ?Ataol Behramo?lu Kitaplar? ?zerine?, ?Gorky?nin Klim Samgin?inden G?n?m?z Ayd?n?na...?, ?Akdenizli ?iirlerde ?zg?rl?k ?zlemi?, ??yk?c?l???m?z?n Son 50 Y?l??, ?Akdeniz?de Edebiyat, Edebiyatta Akdeniz?, ?Ekim Devrimi?nin (90. Y?l?nda) K?lt?re, Sanata ve Edebiyata Etkileri?, ?Mozart?, ?Bir Anadolu H?manisti Mevl?na 800 Ya??nda? ba?l?kl? s?yle?iler d?zenlenecek.
Yazarlar kitaplar?n? imzalayacak
30 Ekim g?n? yap?lacak ??nsanl?k tarihi i?inde bilim? ba?l?kl? panele konu?mac? olarak Taner Timur, Orhan Bursal?, Haluk Oral, ?hsan ?aralan kat?lacak. 2 Kas?m?da d?zenlenecek ?Ekim Devrimi?nin (90. Y?l?nda) K?lt?re, Sanata ve Edebiyata Etkileri? adl? s?yle?ide ise Ayd?n ?ubuk?u, Nuray Sancar, Metin Boran konu?acak. T?rkiye Yazarlar Sendikas? ile birlikte d?zenlenecek, ?Akdenizli ?iirlerde ?zg?rl?k ?zlemi? ba?l?kl? s?yle?inin konu?mac?lar? Sennur Sezer, Cengiz Bekta?, G?ls?m Cengiz. S?yle?inin ard?ndan Sennur Sezer kitaplar?n? imzalayacak. 28 Ekim?de ?Ataol Behramo?lu Kitaplar? ?zerine? ba?l?kl? s?yle?iye Ataol Behramo?lu ve Sennur Sezer kat?lacak. S?yle?inin ard?ndan Ataol Behramo?lu kitaplar?n? imzalayacak. 3 Kas?m?da yap?lacak ?Mozart? konulu s?yle?iye Faz?l Say, Ahmet Say konu?mac? olarak kat?lacak, s?yle?inin ard?ndan ise kitaplar?n? imzalayacak. 4 Kas?m g?n? Sennur Sezer, Ahmet Say, Ayd?n ?ubuk?u?nun kat?l?mc?s? olaca?? ?Bir Anadolu H?manisti Mevl?na 800 Ya??nda? adl? s?yle?iden ?nce Ayd?n ?ubuk?u ve Orhan Miro?lu kitaplar?n? imzalayacak.
?ocuklar i?in yap?lacak etkinlikler kapsam?nda 30 Ekim?de T?rkiye Yazarlar Sendikas? ile d?zenlenen ?Vas?f ?ng?ren Kitab?ndan Okumalar- Asl? ?ng?ren?, ?Canland?rma: Tiyatro Simurg - Masal?n Asl??n? anlat?yor? etkinliklerinin ard?ndan Adnan ?zyal??ner kitaplar?n? imzalayacak. Etkinli?in devam? 2 Kas?m?da ger?ekle?tirilecek, ard?ndan Arif Berbero?lu kitaplar?n? imzalayacak.
Yeni kitaplar okurlarla bulu?acak
26. ?stanbul Kitap Fuar??nda Evrensel Bas?m-Yay?n??n okurlarla bulu?acak yeni kitaplar?n baz?lar? ?unlar; Adnan ?zyal??ner ve Sennur Sezer - Akdenizli ?iirler, As?m Bezirci- Metin Elo?lu & Edip Cansever, Ataol Behramo?lu - ?ki A??t, Ataol Behramo?lu - ?iirin Dili Anadil, Ahmet Say - G?ne?in Savruldu?u Yerden, Ahmet Say- Mozart, Ahmet Say- Kocakurt, Vas?f ?ng?ren - Masal?n Asl? 1, Tasos Avgerinos - Sefiller Kervan?, C.D. Skazkina - Emek, Din ve ?nsan, J.D Bernal- Tarihte Bilim 1-2. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net