S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 1

S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 1

Fotoğraf: DHA

S?n?r ?tesi operasyon ya da tezkere ??z?m yolu de?il. Daha ?nce 24 kez operasyon yap?lm?? ve sorun ??z?lmemi?. Sorun K?rt sorununun ??z?ms?zl???n?n bir sorunudur


Ak?n Birdal (DTP Diyarbak?r Milletvekili)
S?n?r ?tesi operasyon ya da tezkere ??z?m yolu de?il. Daha ?nce 24 kez operasyon yap?lm?? ve sorun ??z?lmemi?. Sorun K?rt sorununun ??z?ms?zl???n?n bir sorunudur. E?er K?rt sorununun demokratik bar????l ??z?m? m?mk?n k?l?nsayd?; Ankara K?rtlerle bar??m?? ve de 22 Temmuz sonras? ??z?me y?nelik Meclis?te olu?turulan DTP grubu, sorunun ??z?m?nde muhatap kabul edilmi? olsayd?, b?yle bir operasyona gerek kalmam?? olacakt?.
Bu sorun; tezkere karar? ve operasyon, uluslararas? hukuka ayk?r?d?r, toprak b?t?nl??? ihlalidir, kom?uluk ili?kilerini derinden yaralayacakt?r. Ba?ta ya?am hakk? olmak ?zere temel hak ve ?zg?rl?klerin, ekonomik ve sosyal haklar?n s?n?rland?r?lmas?n?n, daralt?lmas?n?n gerek?esi olacakt?r. K?rt sorununun ??z?m?n? geciktirecektir, ??zmek yerine. Uluslararas? kamuoyunda T?rkiye?yi yaln?zla?t?racak ve uluslararas? topluluklarda T?rkiye?nin durumunu g?? duruma sokacakt?r. Neden ?imdi? Ger?ekten h?k?met?e denildi?i gibi, sab?r ta?? ?atlam?? m?d?r? Sorunun ??z?m?ne ili?kin ne yap?lm??t?r da sorun ??z?lememi?tir?
Operasyonun gizli g?ndem oldu?u akla gelmektedir. Oysa yeni bir s?re? ba?lam??t?, yeni bir parlamento, yeni bir cumhurba?kan?, yeni bir h?k?met ve vesayetten kurtar?lm??, darbenin ruhunu ortadan kald?ran demokratik bir anayasa tart??mas? s?rd?r?lmekteyken, ne oldu da birden ?at??malar yo?unla?t? ve b?yle bir operasyon g?ndeme getirildi? Ayr?ca AB?nin ilerleme raporu kas?m ay?nda yay?nlanacakken, geli?melerin bu ilerleme raporunu da etkileyecek olmas? anlaml?d?r. Akla gelen, acaba prestij kayb?na u?ram?? kimi kurumlara yeniden rol m? bi?iliyor, sorusudur. Bug?n muhalefetin, Meclis?te MHP ve CHP?nin tezkereye yol vermeleri, sorunun ??z?m?nden ?ok bence AKP?yi zay?flatmak d???ncesiyle yap?lm??t?r. Bu karar, AKP?nin ?nce b?lgede sonra da T?rkiye?de t?keni?ini getirecektir. ??nk?, K?rt sorununun silahla, askeri operasyonlarla ??z?lemedi?ini ve iktidarlar?n biti?inin bir nedeni oldu?unu en iyi muhalefet partileri bilir. Fakat yine grubumuz ad?na belirtildi?i gibi, bu tezkerenin kullan?lmas?na gerek kalmayacak ulusal ve uluslararas? demokratik bar?? g??lerinin psikolojik bask?s? ba?aral? olur; yeni ac?lara, ?l?mlere ve d??manl?klara yol a?maz.
Biz bar?? ve demokrasi istiyoruz
Mustafa ?zta?k?n (Petrol-?? Genel Ba?kan?):
Biz, kar??la?t???m?z t?m sorunlar?n demokrasi, insan haklar? ve bar?? ??geninde ??z?lmesi gerekti?ine inan?yoruz. T?rkiye?nin kom?ular?yla bar?? i?inde, kar??l?kl? i?birli?i temelinde bir politika izlemesi gerekir.Bar??? bozacak bir davran??a girilmemesi gerekir. Ter?r veya g?venlik sorunu varsa bu sorunlar silahla, ?iddetle de?il demokrasi, bar?? ve insan haklar?na sayg? g?sterilerek ??z?lmelidir. Biz bar?? ve demokrasi istiyoruz, ?at??malar?n durmas?n? istiyoruz.
Tek s?zc?k: ?l?m
Tevfik Ta?: (?air-Yazar)
Oylad?klar? budur.
?Sava? olmazsa biz biteriz? diyenleri bir m?ddet daha ya?atmak i?in. Tek s?zc?k. K?rt ve T?rk yoksullar?na, b?t?n ?lkeye ?l?m.
S?n?r?n d???na gitmek!
Bu tan?m?n d?nya tarihindeki yeri, esas olarak 1. ve 2. b?y?k sava?ta belirlendi: Emperyalist?e i?gal.
T?rkiye?nin bunu bile yap?p yapamayaca?? belli de?il. Elinden gelse belki yapacak. Ama elinden gelmedi?i i?in didi?ip duruyor.
T?rkiye, resmi rakamlara g?re 25. kez s?n?r?n ?tesine gidiyor. Bu gidi?in ?teki 24??nden ne fark? olacak; onca ?l?mden, kandan, gencecik bedenlerin ?l?m?n u?urumuna s?r?klenmesinde ba?ka, nas?l bir ??kar sa?layacak ?lkemiz?
?lkenin de?il ama sava? t?ccarlar?n?n, h?k?metler ?st? g??lerin, varl?k nedenini sava?la e?itlemi? olanlar?n ??kar? olabilir. ?lkemizin bir ??kar? olamaz, ??nk? sonu belirsiz bir s?re?tir bu. Sonu belli olsa bile ?a??m?zda sava?la, bask?yla al?nan her ?ey, en b?y?k ?lkenin bile burnundan fitil fitil gelir.
Buna olumlu oy verenler, oy vermek i?in kald?rd?klar? kollar?na bir kez daha baks?nlar, ??nk? o kollar ?yle kalkt??? i?in say?s?z insan?n cesetleri tabutla ya da tabutsuz olarak gelecek. Bir ?ey an?msatmama izin verin. T?rkiye?de emek?ilerin b?y?k bask?s? sonucu 1 Mart?ta ?Irak?a asker yollama tezkeresi? reddedildi?inde, H?rriyet gazetesi man?etten yas tutmu?tu. Ve h?k?met, ?Irak?ta ABD?yle orta??z? dedi?inde, ayn? gazetenin man?eti sevin? nidas?yla ??km??t?.
?imdi ayn? medya ?Tek yumruk? diyor.
Emek?i ?ocuklar?n? ?l?me g?nderme yumru?u?
??erideki her t?rl? hakl? sesi, emek sava??m?n?, kar??t g?r??? neredeyse biteviye bir bi?imde susturman?n yumru?u?
S?n?r ?tesi. Yani K?rt topraklar?? Bu bizi yeni bir L?bnan-?srail, yeni bir Suriye-L?bnan, yeni bir ?ran-Irak ?rne?inin i?ine iter. Bu sayd?klar?m?n yakla??k yar?m as?r boyunca d?kt?kleri kanla, elde ettikleri ??karlar? k?yaslayacak olan varsa, kald?rs?n kolunu. T?rkiye yoksullar? ve emek?ileri, sendikalar?, sosyal bask? gruplar? ?una haz?rl?kl? olmal?: Bu tezkere, i?erideki ?ovenizmin b?t?n sesleri bir kez daha kesmesinin de belgesidir!

Yar?n: E?itim Sen Genel Ba?kan Alaaddin Din?er, Prof.Dr. Bask?n Oran, DTP Siirt Milletvekili Osman ?z?elik, Pelin Batu
??z?m? tart??mak
S?n?r ?tesi askeri operasyona izin veren h?k?met tezkeresinin Meclis?te kabul?n?n ard?ndan, ?silahl? ??z?m? se?ene?i daha y?ksek sesle dillendirilmeye ba?lanm?? bulunuyor. Yeni asker ?l?mlerine dair haberler de, bu se?ene?i g??lendiren bir fakt?r oldu.
Ne var ki, T?rkiye s?n?r ?tesine bundan ?nce de ?ok defa harekat d?zenledi ve gelinen noktada sorun daha da b?y?m?? durumda. ?stelik bu sorunun milad?n?n PKK?den ?ok ?ncelere dayand??? da biliniyor ve bu ger?ek de, ?ter?rle m?cadele? ad? alt?nda s?rd?r?len y?ntemlerin ?n?ne ge?ilmesini, kal?c? bar????l demokratik bir ??z?m ihtiyac?n? daha da elzem hale getiriyor.
Bu yaz? dizisi ayd?n, sanat??, sendikac?, kitle ?rg?t? y?neticisi, insan haklar? savunucusu, biliminsan? ve politikac?lar?n soruna bak?? a??s?n? a???a ??karmaya ve demokratik ??z?m olanaklar?n? daha g?r?n?r k?lmaya hizmet etmeyi ama?l?yor.
?S?n?r ?tesi harekat ??z?m m???, ?T?rkiye ne yapmal??? sorular?n?n tart???ld??? bu dizi s?resince bizim g?r??lerine ba?vurduklar?m?z d???nda, yaz? g?ndererek bu foruma kat?lmak isteyenlerin yaz?lar?na da yer verece?iz.
Bar??a katk? sunmas? umuduyla...
EVRENSEL

İLGİLİ HABERLER

23 Ekim 2018 12:08
Kötü çalışma koşulları ve iş cinayetleri ile gündeme gelen, işçilerin eylem yaptığı için tutuklandığı 3. Havalimanında iş kazası yaşandı.
23 Ekim 2018 11:47
Palandöken Dağı'nın zirvesi olarak bilinen Ejder Tepesi beyaza büründü. Erzurum merkezinde ise hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçüldü.

Toplam Query: 32