22 Ekim 2007 00:00

?ngilizler ?ran?a s?z?yor

Irak?taki ?ngiliz ?zel birli?i SAS komandolar?n?n, ?ran?a ge?en ay bir?ok kez s?zd?klar? iddia edildi. ?ngiltere?de yay?nlanan ?The Times? gazetesinin haberine g?re ?Irak?taki ?ngiliz SAS komandolar?n?n, ?ran Devrim Muhaf?zlar??na ba?l? El Kuds ?zel g??lerine y?nelik y?r?tt??? gizli sava? do?rultusunda ge?en aylarda bir?ok kez ?ran topraklar?na s?zd???? ??renildi

Paylaş

Irak?taki ?ngiliz ?zel birli?i SAS komandolar?n?n, ?ran?a ge?en ay bir?ok kez s?zd?klar? iddia edildi. ?ngiltere?de yay?nlanan ?The Times? gazetesinin haberine g?re ?Irak?taki ?ngiliz SAS komandolar?n?n, ?ran Devrim Muhaf?zlar??na ba?l? El Kuds ?zel g??lerine y?nelik y?r?tt??? gizli sava? do?rultusunda ge?en aylarda bir?ok kez ?ran topraklar?na s?zd???? ??renildi.
Haberde, ?ran topraklar?na s?zan SAS komandolar?n?n operasyonlar?nda, Irak?taki gerillalara silah sa?layan ka?ak??lar? hedef ald?klar? ifade edilirken, ?SAS komandolar? ile ?ranl? ve ?ii militanlardan olu?an silah ka?ak??lar? aras?nda onlarca ?at??ma ??kt?? denildi.
ABD y?netimi, ?ran??n Irak?taki direni??ilere yard?m etti?i iddias?n? son d?nemde giderek fazla dile getirmeye ba?lam??t?. ?ran?a sald?r? i?in f?rsat kollayan ABD, Irak?taki en b?y?k m?ttefiki ?ngiltere ordusundan da ge?en g?nlerde ?ran s?n?r?na konu?lanmas?n? istemi?ti. Irakl? gerillalara silah sa?lad?klar? iddia edilen ?ranl?lar aras?nda El Kuds ?zel g?c?n?n ad? s?rekli ge?mi?ti.
?ran-Irak s?n?r?na yak?n b?lgelerde ya?anan ve a??klanmayan ?at??malara bazen ?ran ordusunun da dahil oldu?unu belirten Times, SAS komandolar?n?n Maysan ve Basra?da Avustralya SAS komandolar? ve Amerikan ?zel operasyon birlikleri ile gizli faaliyetlerini devam ettirdi?ini de bildirdi.
Times, komandolar?n pusu kurdu?unu ve baz? durumlarda komandolar?n, ka?ak??lar? ?ran topraklar?na kadar takip etti?ini de belirtirken, Savunma Bakanl??? ise konuya ili?kin a??klama yapmad?. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

?KP Kongresi sona erdi

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa