YA?ADIK?A

 • Biliyorsunuz bir s?redir ?anakkale ve Bal?kesirli ?evre dostlar? ba?ta olmak ?zere, ?lkemizin ?evreye duyarl? insanlar? olarak Kazda?lar??n?n delik de?ik edilmesine kar?? direnmekteyiz


  Biliyorsunuz bir s?redir ?anakkale ve Bal?kesirli ?evre dostlar? ba?ta olmak ?zere, ?lkemizin ?evreye duyarl? insanlar? olarak Kazda?lar??n?n delik de?ik edilmesine kar?? direnmekteyiz. ?evreye olan ilgi ve Kazda?lar??n?n tahrip edilmesine kar?? y?kselen tepki h?k?metin duraksamas?n? sa?lam??t?r. Ama bu tepkiler geli?erek devam etmezse do?a katliam? yeniden ba?lat?lacakt?r. Bu konuda h?k?metlerin sab?kalar? olduk?a kabar?kt?r. ?imdiki h?k?met ise en ba?ta gidenlerdendir.
  ?zin alan ve b?lgede etkinli?e ba?layan firmalar ve tahrip edecekleri yerleri belirtelim:
  1. Teck Cominco: Ba?ka ?lkelerde de faaliyet g?steren Kanadal? ?irket, Bayrami? Muratlar, ?an S???talan mevkilerinde sondaj izni ald?. Alt?n ve bak?r ar?yor.
  2. Global Madencilik: Hasan G?la?t??n?n y?netim kurulu ba?kanl???n? yapt??? T?rk ?irketi, K???kkuyu Fatma Kayas? mevkiinde alt?n, ?inko, kur?un ve bak?r ar?yor.
  3. Oreks Madencilik: ??letme izni alan T?rk ?irketi Yenice?de kur?un ??kar?yor.
  4. Koza Alt?n: Havran?da i?letme ruhsat? alan ?irket alt?n ??kar?yor.
  5. Gesom Madencilik: Yenice?de kur?un ve ?inko ar?yor.
  6. Kuzey ve Do?u Truva Madencilik: Kanadal? Teck Cominco?nun orta?? olan ?irket arama ruhsat? ald?.
  ?imdiki h?k?metin y?ntemlerini art?k ecnebi ?irketlerde uygulamaya ba?lad?lar. Demek ki hep bizimkiler ba?kalar?n? ?rnek alm?yor, bazen ba?kalar? da bizimkileri ?rnek al?yorlar. Bayrami??in Muratlar k?y?ndeki ?? alanda sondaj izni alan Kanadal? Teck Cominco ?irketi, ?evredeki k?yl?leri tavlamak (daha do?rusu avlamak) i?in onlara erzak da??tmaya ba?lam??lar. Bu da yetmemi?, baz? k?yl?leri ?? vardiya halinde ?al??t?rarak, onlara ge?ici olarak i? verip sempatilerini kazanmaya ?al??maktalar. Baz?lar?n?n ise trakt?rlerini gerekli gereksiz kiralayarak saflar?na ?ekmeye ?al??maktad?rlar. Bence en zay?f nokta da budur. Fakat bu k?yl? yurtta?lar?m?z bu oyuna gelecek olurlarsa, kendi elleriyle kendi torunlar?n?n gelece?ini karartm?? olacaklard?r. ??nk? bu i? ve erzaklar kal?c? de?il, ge?icidir. Birer yemdir. Ku? gibi kafeslenmenin yemidir bunlar. ??nk? bu ?irketler, 10?15 y?l bu b?lgede do?ay? tahrip ederek alt?n? al?p gideceklerdir. Geriye ise Jeoloji M?hendisleri Odas? uzmanlar?n?n ?ng?rd??? ?u ger?ekler kalacakt?r:
  ? 50 ton alt?n rezervi i?in 10 senelik i?letme s?recinde 100-150 milyon ton kayan?n kaz?lmas? laz?m. Bu s?rada ormanl?k b?lge s?yr?l?r, ?evre bozulur.
  ? Bir i?letme sahas?nda geriye kalan ?ukurun ?ap? 1 kilometre, derinli?i 400 metre olacak.
  ? Kaz?ld?ktan sonra a??kta b?rak?lan k?k?rtl? mineralli toprak oksijenle birle?ince ?evreye a??r metal yayacak. Bu suyla, havayla ?evreye yay?lacak.
  ? B?lgede bulundu?u tahmin edilen yakla??k 200 ton alt?n?n ??kar?lmas? i?in 300-400 bin ton siyan?r kullan?lacak. Bunun y?zde 30?unun havaya sal?nmas? durumunda 10-12 y?l i?inde 60 bin ton siyan?r ?evreyi etkileyebilir.
  ? 50 ton rezervli bir madende 10-15 bin n?fuslu bir kasaban?n t?ketti?i kadar su harcan?r. ??letmelerin tamam?, 1 milyon n?fuslu Kazda?lar? ve ?evre illeri kadar su t?ketir.
  ?imdi yukar?da belirtilen bunca at?k ne olacak? T?ketilen ve do?al olarak kirletilmi? olacak bunca suyun ?evreye verece?iz zarar? nas?l ortadan kald?raca??z? B?t?n bunlar? g?z ?n?ne almam?z ve bu felaketi ba??m?za gelmeden ?nlememiz gerekmektedir. Bunun i?in ?ncelikle o b?lgedeki k?yl? yurtta?lar?m?z? bilin?lendirmeli, m?cadelenin i?ine katmal?y?z. Mideleriyle gelecekleri aras?ndaki tercihi iyi anlatamazsak, bo? midenin daha a??r basaca??n? bilmeliyiz. Vatan topraklar?n?n zehirlenmesine mutlaka kar?? durmal?y?z. Vatan topraklar?n? savunmak demek, sadece elinde silahla gelen d??mana kar?? korumak de?ildir. Onun b?ce?ini, ?i?e?ini, a?ac?n?, kurdunu, ku?unu, havas?n?, suyunu da korumakt?r. O nedenle her f?rsatta bu t?r sinsi ve zehirli sald?r?lara kar?? da tepkimizi koymak zorunday?z.
  Enver ?at
  www.evrensel.net