Bask?lar, dayan??ma ve ilk grev

Bebek, Gayrettepe ve ?stanbul ?l M?d?rl????nden olu?an Avrupa Yakas? B?lge M?d?rl????n?n normal ?artlarda, hele de sabah saatleri i?in olduk?a kalabal?k olan bah?e ve koridorlar?, bir haftad?r bombo?. Bina i?inde onlarca ki?inin hizmet verdi?i b?l?mlerde ?imdi iki ya da be? ki?i ?oturuyor?


Bebek, Gayrettepe ve ?stanbul ?l M?d?rl????nden olu?an Avrupa Yakas? B?lge M?d?rl????n?n normal ?artlarda, hele de sabah saatleri i?in olduk?a kalabal?k olan bah?e ve koridorlar?, bir haftad?r bombo?. Bina i?inde onlarca ki?inin hizmet verdi?i b?l?mlerde ?imdi iki ya da be? ki?i ?oturuyor?.
Kapsam i?i-kapsam d??? b?l?nmesinin sonu?lar? grev-eylem zamanlar?nda daha net ortaya ??k?yor. 16 y?ld?r Telekom?da ?al??an Saadet Kaya, bu b?l?nmenin yaratt??? duygu k?r?kl???n? ?u s?zlerle anlat?yor: ?Y?llard?r ayn? tabaktan yemek yiyip, bir dilim ekme?i payla?t???m?z arkada?lar?m?z?n i?eride olmak zorunda olmalar? ac? bir ?ey. Grev ortamlar? ger?ek dostluklar? da ortaya ??kar?yor. Bazen de?er vermedi?iniz insan?n asl?nda sizin d???ncelerinize daha yak?n oldu?unu g?r?yorsunuz. Ama ??l?m olsa anca ayr?l?r?m? diye d???nd???n?z insanlar?n da farkl? ?ekilde davrand???n? g?r?nce, bir y?k?nt? ya??yorsunuz. Bu grev olumlu ya da olumsuz bir ?ekilde bitecek. Grev bitti?i zaman yeniden ayn? ortama girece?iz, o zaman bu g?nleri unutmayaca??z.?
Asker izin vermez!
Yo?un i? temposu i?inde birbirlerine ?g?nayd?n? ya da ?iyi ak?amlar? d???nda iki ?ift laf edemeyen i??iler, m?d?rl???n etraf?ndaki kald?r?mlarda kimi ??erli, kimi daha kalabal?k gruplar halinde oturup sohbet ediyorlar. Sohbetlerin ?ncelikli konusu elbette grev. Grevde olmak ?lke g?ndemini de yak?ndan takip etmeyi gerektirdi?inden, Meclis?te kabul edilen tezkere ve olas? sonu?lar? ?zerine yorumlar yap?l?yor. S?n?r ?tesi harekat? destekleyenler olsa da, temkinli yakla??mlar ?o?unlukta.
Telekom patronlar?n?n grevin ilk g?n? ???te fiber optik kablolar?n?n kesildi?i b?lgeler? diyerek foto?rafl?, krokili bas?n toplant?s? d?zenlemeleri, grevci i??ileri ?yle k?zd?rm?? ki ?zerinden ge?en zaman ?fkenin ?iddetini azaltmam??: ?Hadi her ?eyi b?rak. Karde?im, sen kendin adres g?steriyorsun. Herkes ??rendi ?imdi o kablolar?n nereden ge?ti?ini. Yar?n PKK gidip kopar?rsa nas?l hesap vereceksin??
Bu konu?malar?n biraz ?tesinde, ayakta durmay? tercih eden i??iler ise grevin nas?l sonu?lanaca??na ili?kin senaryolar ?retiyorlar: ?Pazartesi belli olur? diyor bir i??i, di?eri ?Telekom stratejik, grev uzun s?remez? diyerek arkada??n? onayl?yor ve ekliyor: ?Hem asker de izin vermez.?
?Dikkat edelim arkada?lar!?
Grev g?zc?leri fatura ?demek i?in gelenler d???nda kimseyi bina i?ine sokmuyorlar. Asl?na bakarsan?z kap?lardaki polis y???na??, olduk?a i?lek olan caddeden gelip ge?enleri ter?rize etmeye yetiyor. Yani i?lem yapt?rmak i?in kap?ya y?nelenler grevden habersiz olsalar bile, polis y???na??n? g?r?nce teredd?t ediyorlar.
?zellikle kap? n?beti tutan i??iler, t?rl? iddialarla grevi k?rmaya ?al??an Telekom patronlar?n?n bu giri?imlerinin sona ermeyece?ini bildiklerinden ?ok dikkatliler.
Bebek Telekom Ba?temsilcisi ?sa ?imen, grev k?r?c?lar?n?n hangi y?ntemlerle i?eri girdiklerini anlat?rken, 20 y?ll?k Telekom i??isi Fedai Ayd?n??n ?fkeli sesi duyuluyor: ?Ya arkada?lar, yan?n?zdan i?verenin adamlar? ge?ip gidiyor, fark?nda de?ilsiniz. Dikkat edelim arkada?lar.? Bah?e i?inde sohbet etti?imiz i??iler, ?Nerede, kim? diye etraflar?na bakarken, Fedai Ayd?n yan?m?za gelerek sitemini s?rd?r?yor. ?Arkada?lar niye etraf?n?za bakm?yorsunuz? Yakalamasayd?m giriyordu.?
Ayd?n, m??teri temsilcisi olarak ?al??t??? Telekom?da 20 y?l? geride b?rakm??. Grevde olmay? tarif ederken, duydu?u co?kuyu kelimelere s??d?ram?yor: ??ok gururluyum. Nas?l izah edeyim?.. O?lumu evlendiriyorum, ?yle mutluyum.?
Emekli olmadan...
K?sa s?reli i? b?rakmalar d???nda ?o?u i??i ilk kez bir grev ya?ad???ndan, co?ku ve mutluluk ortak duygu.
Kap?daki n?bet?ilerden Remzi Ocak, 22 ay sonra 22 y?ld?r ?al??t??? Telekom?dan emekli olacak. Ocak, emekli olmadan bir grev ya?ad??? i?in sevin?li. 15 y?l?k Telekom i??isi Elif ??a?as?o?lu?nun emeklili?ine ?ok var belki ama o da ??ocu?uma onurla anlataca??m bir s?r? ?ey ya??yorum? diyerek tarif etti?i grevi, b?t?n i??i s?n?f?n?n tatmas?n? istiyor. Evrak kay?t b?l?m?nde 14 y?ld?r ?al??an Zuhal Alt?er de Elif ??a?as?o?lu ile ayn? ?eyi diliyor: ?Grev g?zel bir ?ey. B?t?n ?al??anlar?n b?yle bir ?ey ya?amalar?n? isterim.?
Greve ??kmaya daha temkinli yakla?an i??iler de var elbette. Kap? ?n?ndeki kald?r?ma konulan masa ba??nda organizasyona yard?mc? olan 23 y?ll?k Telekom i??isi ?efika G?nay, ?Ev ge?indiren, ?oluk ?ocuk sahibi arkada?lar?m?z var. E?er uzun s?rerse onlar i?in k?t?. Bu a??dan bak?nca grev ho? bir ?ey de?il? diyor.
Ancak, grev karar?na duyulan bu mesafeli yakla??m, kenetlenmeyi ve dayan??may? zedelemiyor. Konu?tu?umuz i??ilerin t?m?, grevle birlikte g??lenen arkada?l?k ve dayan??man?n sonuna kadar korunaca??n?n alt?n? ?iziyor. 25 y?ld?r ?al??an Emine Temecikli gibi... ?Madem grev karar? al?nd?. Kazan?mla sonu?lanmas? i?in gerekti?inde tek y?rek olaca??z, sonuna kadar da gidece?iz.?
?Bask?lar ayn??
Telekom?dan ?nce ?al??t??? Edip ?plik ve Kale Kilit fabrikalar?nda grev deneyimi ya?ayan Hasan Yayla, Telekom grevinin en ?nemli ?zelli?inin ?i??i s?n?f?n?n g?c?n? g?stermesi ve T?rkiye?de grev hareketinin ba?layabilece?ini kan?tlamas??oldu?unu s?yl?yor. 27 y?ld?r Telekom?da ?al??an Yayla, ?80 ?ncesinde ya?ad??? grevlerle Telekom?u kar??la?t?r?yor ve sermaye destekli patron bask?s? a??s?ndan bug?n de durumun de?i?medi?ini ifade ediyor.
Telekom?da 5 y?ld?r ?al??an Erdo?an Aya, belki ilk kez bir grev ya??yor ama Zonguldakl? oldu?u i?in grev s?re?lerini biliyor: ?Sendikam?z t?m iyi niyetini ortaya koydu ama i?veren olumlu yakla?mad?. Sendikal haklar?n bitirilmesini istiyorlar. Bir de ?ok ?cret dengesizli?i var. Bunlar?n engellenmesini istiyorum. Sonuna kadar sendikam?z?n arkas?nday?z. Bu kenetlenme ?ok g?zel. Bana burada bir hafta n?bet tut desinler, ?l?m?ne tutar?m? diyen Aya, grevlerinin kazan?mla sonu?lanaca??ndan emin. (?stanbul/EVRENSEL)
Serpil ?lg?n
www.evrensel.net