???iler ba?ar? i?in kenetlendi

Grevin ilk g?n?nden beri karalama kampanyas? ve sabotaj iddialar?na kar?? grevlerini kararl?l?kla s?rd?ren Telekom i??ileri, birbirlerine kenetlendiklerini ve ba?aracaklar?n? s?yl?yor


Grevin ilk g?n?nden beri karalama kampanyas? ve sabotaj iddialar?na kar?? grevlerini kararl?l?kla s?rd?ren Telekom i??ileri, birbirlerine kenetlendiklerini ve ba?aracaklar?n? s?yl?yor.
Ankara Ulus?ta bulunan Telekom Ankara ?l M?d?rl??? ?n?nde bekleyen grevci i??iler, medyan?n grev kar??s?ndaki tutumuna tepki g?stererek grevlerine sahip ??kmaya devam edeceklerini belirttiler. 9 y?ld?r Telekom?da ?al??an Serkan Dost, sabotaj iddialar?n? ortaya atan y?neticilerin, yalanlarla halk? ve kamuoyunu aldatmaya ?al??t???n?, b?y?k gazetelerin televizyonlar?n ise bu yalanlar? yay?nlayarak patronlara hizmet etti?ini ifade etti.
17 y?ld?r Telekom?da ?al??an Hakan Oktay da kurumda en ?nemli sorunlardan birinin i??ilerin kapsam i?i-kapsam d??? olarak b?l?nmesi oldu?unu, bunun i??ileri b?ld???n? belirterek e?it i?e e?it ?cret istediklerini s?yledi.
Destek devam ediyor
?aycuma ??retmenevi ?n?nde toplanan Emek ve Demokrasi Platformu ?aycuma Bile?enleri, Telekom i??ilerini ziyaret ettiler. Telekom i??ileri taraf?ndan alk??larla kar??lanan heyet ad?na konu?an E?itim Sen Temsilcisi ?smet Akyol, i??ilerin halkla kar?? kar??ya getirilmeye ?al???ld???n? belirterek, bu oyuna bozacaklar?n? ifade etti.
Telekom?a ?m?zakere? ?a?r?s?
?te yandan d?n yaz?l? bir a??klama yapan Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, Hakkari Y?ksekova?da askeri birli?e kar?? sald?r?y? k?narken, s?rece dikkat ?ekerek, Telekom y?netimine ?m?zakere? ?a?r?s? yapt?. Telekom patronunu y?llard?r sendikal m?cadele verilerek kazan?lm?? haklar?n? ellerinden almaya ve sendikal ?rg?tl?l??? ortadan kald?rmaya y?nelik tutumu nedeniyle ald?klar? grev karar?na at?fta bulunan Akcan, ??lke g?venli?imizin yo?un bir ?ekilde sald?r? alt?nda oldu?u bug?nlerde grevin devam etmesinin y?netim kurulunu ve ?yelerini derinden ?zd???n?? bildirdi. Akcan bu nedenle Telekom patronuna, ?bu hassas d?nemde i?yerlerimizde uygulamas? devam eden grevin m?zakere masas?nda g?r???lerek sona erdirelim?dedi. (????-SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net