Tarihin en d???k kat?l?ml? referandumu

T?rkiye 5. kez referanduma gitti ve tarihin en tart??mal? referandumuna, tarihin en d???k kat?l?m? oldu. Kat?l?m oran?n?n % 67?de kald??? referandum sonucunda, anayasa de?i?ikli?i % 69,12 ?evet? oyu ile kabul edilirken, 7 ilde ?hay?r? ?nde ??kt?


T?rkiye 5. kez referanduma gitti ve tarihin en tart??mal? referandumuna, tarihin en d???k kat?l?m? oldu. Kat?l?m oran?n?n % 67?de kald??? referandum sonucunda, anayasa de?i?ikli?i % 69,12 ?evet? oyu ile kabul edilirken, 7 ilde ?hay?r? ?nde ??kt?.
AKP ve DTP?nin ?evet?, CHP ve MHP?nin ise ?hay?r? ?a?r?s? yapt??? referandumda, Y?ksek Se?im Kurulu Ba?kan? Muammer Ayd?n??n, bir g?n ?nce oy vermemenin cezas?n?n 19 YTL oldu?u y?n?ndeki a??klamas? da, oy kullanma oran?n? art?rmada etkili olmad?. Kat?l?m?n d???k olmas?n?n, referandumun me?ruiyeti tart??mas?n? ba?lataca?? yorumlar? yap?l?yor.
Sonu?lar
Kat?l?m?n d???kl??? nedeniyle, se?im sonu?lar? beklenenden erken belli oldu. Saat 22.20 itibariyle T?rkiye genelinde sand?klar?n?n tamam?n?n a??ld?.
Toplam se?men say?s?n?n 42.641.707 oldu?u se?imde, toplam 135.027 sand?kta oy kullan?ld?.
28.710.105 ki?inin oy kulland??? se?imlerde, ge?erli oy say?s? 28.076.003, kat?l?m oran? ise, % 67,32 olarak ger?ekle?ti. 19.407.242 oy (% 69,12) ki?i referanduma sunulan anayasa de?i?iklik paketine ?evet? derken, 8.668.761 (% 30,88) ki?i de ?hay?r? dedi.
Tart??may? derinle?tirecek bir sonu?
G?mr?klerde oy verilen anayasa de?i?iklik metniyle, d?n T?rkiye genelinde oy verilen metnin farkl? olmas? nedeniyle ba?layan tart??ma, Y?ksek Se?im Kurulu?nun bir oy farkla ald??? karar sonucu bitirilmi?ti.
Y?ksek Se?im Kurulu?nun karar? kesin ancak, g?mr?k kap?s?nda oy kullanan bir ki?inin, Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi?ne gitmesi ve A?HM?in T?rkiye?yi mahkum etmesi durumunda me?ruiyet tart??mas? daha da derinle?ebilecek. Referanduma kat?lanlar?n oran?n?n d???kl??? de bu tart??may? etkileyebilecek ?nemli di?er fakt?r.
?te yandan, referandumu y?r?tmekle g?revli tek kurum olan Y?ksek Se?im Kurulu?nun Ba?kan? Muammer Ayd?n, ?nceki g?n yapt??? a??klamada, ?evet? sonucu ??karsa, TBMM?nin ve Cumhurba?kan??n?n g?rev s?resinin tart??mal? hale gelece?ini bildirmi?ti.
Milletvekilleri 5 y?l, Cumhurba?kan? Abdullah G?l ise 7 y?l i?in se?ilmi?ti. Anayasa de?i?ikli?i ile ise milletvekillerinin g?rev s?resi 4 y?la, cumhurba?kan?n?n g?rev s?resi ise 5 y?la indiriliyor. (HABER MERKEZ?)
7 il ?hay?r? dedi
Referandum sonu?lar? belli olurken, T?rkiye genelinin aksine 7 ilde Anayasa de?i?ikliklerine ?hay?r? oylar? ?nde ??kt?. ?Hay?r? oylar?n?n ?nde ??kt??? illerden 3?? Trakya?da, 3?? Ege?de ve biri de Do?u Anadolu B?lgesinde.Referandumda ?hay?r??n ?nde ??kt??? iller ?unlar: Ayd?n, ?zmir, Mu?la, Edirne, Tekirda?, K?rklareli, Tunceli.
?Hay?r? oran?n?n en y?ksek ??kt??? iller ise y?zde 64?le K?rklareli ve Tunceli oldu.
Sezer ?ifti oy kullanmad?
10. Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer ve e?i Semra Sezer referendum da oy kullanmad?. Sezer ?iftinin oy kulland??? sand?ktaki, se?men listesinin bulundu?u ?izelgede isimlerinin bulundu?u b?l?m b?ylece bo? kald?. Sezer ?iftinin, CHP?nin referandumda oy kullanmama ?a?r?s?na uyduklar? iddia edildi. (HABER BERKEZ?)
www.evrensel.net