Sand?k g?revlileri de ilgi g?stermedi

AKP H?k?meti?nin, ?cumhurba?kan?n? halk se?sin? referandumu yap-boza d?nerken, referandumu ne halk ne de sand?k g?revlileri ciddiye ald?. Ankara?da pek ?ok okulda oy sand?klar?, ???nc? ki?iyi bulmakta zorluk ?ekince se?menlerin yard?m? ile a??labildi


AKP H?k?meti?nin, ?cumhurba?kan?n? halk se?sin? referandumu yap-boza d?nerken, referandumu ne halk ne de sand?k g?revlileri ciddiye ald?. Ankara?da pek ?ok okulda oy sand?klar?, ???nc? ki?iyi bulmakta zorluk ?ekince se?menlerin yard?m? ile a??labildi.
Ankara Nevzat Ayaz Anadolu Meslek ve K?z Teknik liseleri ile Atat?rk Lisesi, Nam?k Kemal, Necdet Se?kiner ?lk??retim okullar?nda konu?tu?umuz sand?k g?revlileri, partilerden g?revliler gelmedi?i i?in oylamay? ba?latmakta g??l?k ?ektiklerini anlatt?lar. Seminerlerde kendilerine ?En az ?? ki?i olmadan oylamay? ba?latmay?n? denildi?ini, ancak sand?k ba?kan? ve bir g?revli d???nda gelen olmad??? i?in mecburen se?menlerden yard?m istediklerini belirten sand?k g?revlileri, kat?l?m?n da azl???na dikkat ?ektiler. Bir sand?k g?revlisi saatini g?stererek, ?2 saat oldu, daha 4 ki?i geldi? derken, se?menlerin aralar?nda ?Bo?una geldik, verecektik para cezas?n? asl?nda gelmeyecektik? diye konu?malar? dikkat ?ekti.
Benzer g?r?nt?ler di?er okullarda da ya?and?. Atat?rk Lisesi?nde de g?r??t???m?z sand?k g?revlileri, ?Say?y? tamamlay?p, oylamay? ba?latmakta g??l?k ?ektik? dediler. Okulun t?m?nde g?revlileri tamamlamakta zorluk ?ektiklerini, se?menlerden yard?m istemek zorunda kald?klar?n? anlatan g?revliler, kat?l?m?n da az oldu?unu s?ylediler. ?ankaya Emniyet Amirli?i ve Polis Karakolu?nda g?revli polislerin de bu okulda oy kulland?klar? g?zlendi. Adeta ??n cin top oynuyor? denilebilecek bir okul da K?z?lay?daki Nam?k Kemal ?lk??retim Okulu oldu. Bu okulda da sand?klara ???nc? ki?i bulmakta zorluk ?ektiklerini belirten sand?k ba?kan?, ?kanunun kendilerine tan?d??? yetki ile? se?men olmak kayd?yla bir ki?i g?revlendirdiklerini ve oylamay? ba?latt?klar?n? s?yledi. Ba?ka bir g?revli de kat?l?m?n azl???na dikkat ?ekmek i?in 360 ki?inin oy kullanaca?? sand??a, ??len saatlerine kadar ancak 40 ki?inin geldi?ini ifade etti. Dikmen Dedeman ?lk??retim Okulu?ndaki sand?klarda ise sand?k kurullar? eksiklikler nedeniyle olu?turulamay?nca, oy verme i?leminin ba?lamas? bir saat gecikti. Sand?k kurulu sorunu, erken saatlerde oy kullanmaya gelen se?menlerden baz?lar? sand?k kurullar?nda g?revlendirilerek ??z?lebildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net