EMEK D?NYASI

 • ?Alt?na h?cum?un yeni hedefi, ?lkenin tarihi ve do?al varl?klar?n?n en bilinen simgesi olan bir b?lge; Kazda??! G?n ge?miyor ki Kazda???ndaki bir b?lgede maden firmalar?n?n yeni bir kaz?s? ba?lamam?? olsun


  ?Alt?na h?cum?un yeni hedefi, ?lkenin tarihi ve do?al varl?klar?n?n en bilinen simgesi olan bir b?lge; Kazda??! G?n ge?miyor ki Kazda???ndaki bir b?lgede maden firmalar?n?n yeni bir kaz?s? ba?lamam?? olsun.
  Yetkililere g?re alt?n arayan firmalar, ara?t?rma yapt?klar? da?-ta??n hektar?na 5 bin YTL ?deyerek devleti ihya ediyorlarm??! Dahas?, ??kar?lacak alt?n ekonomi i?in ?ok ?nemliymi?!..
  ?u anda 11 firman?n Kazda???nda 36 b?lgede ?al??ma yapt??? belirtiliyor.
  B?lge halk? tepkili!.. ?evreciler, bunun bir do?a cinayeti oldu?una dair a??klamalar yap?yorlar; ilgili m?hendislik odalar? ve bilim ?evreleri, b?lgede ??kar?lacak alt?n?n astar?n?n y?z?nden pahal?ya gelece?ini belirtiyorlar ama ?lkenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Hilmi G?ler, b?y?k bir rahatl?kla ?Can?m sadece numuneler al?n?yor. Firmalar sadece birka? metrelik, birka? sondaj yap?yorlar; bir metrek?p toprak bile ??karm?yorlar? diyor. Ama b?lgede kaz? yapan maden firmas?n?n sorumlusu m?hendis, sadece kendi firmalar?n?n ?? b?lgede 400 adet sondaj yapt???n? s?yl?yor. Yani, bir tek alt?n aray?c?s? firma 400 delik a?m?? Kazda???n?n ba?r?nda.
  Bakan?n s?yledi?i bundan ibaret de?il. Bakan, Kazda???nda alt?n aranmas?na kar?? ??kanlar? da d?? g??lerin aleti olarak su?luyor. ??yle ilgin? iddialar ?ne s?r?yor bakan: ?Konu alt?n olunca daha farkl? davran??larla kar??la??yoruz. Hi?bir konuda alt?na g?sterilen hassasiyet g?sterilmedi. ?? alt?n olunca bir ba?ka mekanizma i?liyor. T?rkiye?de ba?ka madenler de var ama konu alt?n olunca, ?lkemizin alt?n konusundaki zenginli?ine m?saade etmek istemeyen d?? kaynakl? baz? gruplar?n etkinli?inin oldu?unu d???n?yorum.?
  Bakan?n s?ylediklerinden, eski bir ?stanbul valisinin s?zlerini tersten an?msamak m?mk?n. AKP H?k?meti ve onun bakan?, ?Kaz? ba??rta ba??rta yolmak? niyetindedirler.
  Elbette ki Kazda???nda ekonomik i?letilecek kadar alt?n olabilir. Bir a??dan bak?ld???nda bu ekonomik de?eri h?k?met ve alt?n firmalar? ?nemli g?rebilir. Ama her ?ey ekonomiyle, al?p satmayla a??klanamaz. ??nk? baz? b?lgeler, baz? alanlar vard?r ki, ?lkenin do?al zenginli?idir ve ne kadar bozulmadan kal?rsa, ne kadar korunursa, ?lkeye getirece?i ekonomik kazan?tan daha b?y?k kazan?lar getirir. Bo?azi?i?nde, k?rl? olur diye bal?k ?iftli?i a?t?rmak, Sultanahmet Camisi?nin avlusuna turistik otel yap?lmas?na izin vermek kimsenin akl?na gelmeyece?i gibi, Kazda???nda maden araman?n gerek?esi de ekonomik ??karlar olamaz, olmamal?d?r.
  Bakmay?n, her ?eyi dolar olarak g?ren zihniyetin,?Gelsin yabanc? sermaye ?ankaya?n?n arsas?n? vereyim? dedi?ine... Bu parag?z politika madrabazlar? hep olmu?tur ama sonunda onlar ??pl??e at?larak, insanl?k y?r?y???n? s?rd?rm??t?r. ??nk? insanl?k ancak kendi de?erlerini koruyarak; do?as?na, tarihine, k?lt?r?ne sahip ??karak, do?a ve k?lt?r?ne kan ta??yan k?kleri ?zenle koruyarak insani de?erlerini savunabilir. ?lkeyi yabanc?lara sat?p savanlar?n, Kazda???ndaki alt?n?n ekonomik ?nemi ?st?nden do?a ve tarih katliam?na gerek?e uydurmalar? inand?r?c? olamaz.
  Ancak T?rkiye?nin, ?zellikle de Kazda?? ?evresinde ya?ayan bir bu?uk milyon n?fusun ?n?nde; b?lgelerini a?g?zl? ?alt?na h?cum? firmalar?ndan korumak i?in hen?z ?ok yeni say?lacak bir ?rnek vard?r: Bergama k?yl?lerinin alt?n firmalar?na kar?? m?cadelesi. Bergama k?yl?leri, 15 y?la yakala?an bir m?cadele ile alt?n madencileri ile u?ra?t?lar. Belki Bergamal?lar, i?letmelerin faaliyetini engelleyemediler ama asla m?cadeleden geri durmad?lar. H?k?metinden valilerine, i?birlik?i k?yl? ve teknisyenlerden patron u?a?? sendikac?lara kadar geni? bir kesimle m?cadele ettiler; topra??n, do?an?n nas?l korunaca??n?n ?rne?ini sunarken, herkesin de bu konuda az ?ok bilin?lenmesine ciddi katk?da bulundular.
  Kazda?? y?resi halk? i?in de Bergamal? k?yl?lerin izinden y?r?mek en do?ru yoldur. ?evreci gruplar da dahil, m?cadeleye destek alacaklar? herkesle elbette dayan??arak ama kendi g??lerine g?venerek bu m?cadeleye sar?lmak zorundad?rlar. B?lge halk?nda b?yle bir y?neli? i?in k?v?lc?mlar daha ?imdiden g?zlenmektedir.
  ?hsan ?aralan
  www.evrensel.net